31 Aralık 2007 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26743 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) ve İçişleri Bakanlığından:

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE EL KONULAN MİKTAR BAKIMINDAN FAZLA VEYA ÖZEL TESİS TERTİBATI GEREKTİREN EŞYANIN TESLİMİ VE SAKLANMASINA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Tebliğin amacı; 31/03/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca el konulan ve bu tebliğin 6 ncı maddesinde sayılan eşyanın, miktar bakımından fazla olması veya saklanmasının özel tesis ve tertibatı gerektirmesi ile 10 uncu maddesi uyarınca taşıtların alıkonulması hallerinde teslim edileceği idarelerle teslime ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Tebliğ, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca el konulan eşyanın miktar bakımından fazla olması veya saklanmasının özel tesis ve tertibatı gerektirmesi ile 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca taşıtların alıkonulması hallerinde eşyanın özelliğine göre doğrudan teslim edilecek idareler ve bu idarelere tesliminin mümkün olmaması halinde, gümrük idaresinin bulunduğu yerlerde gümrük idarelerince, bulunmadığı yerlerde ise el koyan birimce düzenlenecek belgeler ilgili idarece mahallin en büyük mülki amirinin onayına sunularak uygun göreceği bir yere konulmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3– (1) Bu Tebliğ, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca hazırlanmış olup, söz konusu maddenin yürürlük sürecince geçerlidir.

Tanımlar

MADDE 4– (1) Bu Tebliğde geçen deyimlerden;

a) Alıkoyma: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca taşıtın alıkonmasını,

b) El koyma: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca yakalanan eşyaya el konulmasını,

c) Gümrük idaresi veya idareleri: Gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği Gümrük Müsteşarlığı merkez ve taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını,

ç) Gümrük işlemi: Gümrük idarelerince, gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat gereğince yapılan işlemleri,

d) Gümrük mevzuatı: Gümrük idarelerince, gümrük işlemleri ile ilgili olarak uygulanan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer idari düzenlemeleri,

e) Kanun: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu,

f) Miktar bakımından fazla eşya: Gerek nitelik, gerekse nicelik itibariyle gümrük idaresinin depolama kapasitesi içerisinde saklanmasında zorluk yaşanan eşyayı,

g) Saklanması özel tesis ve tertibatı gerektiren eşya: 6 ncı maddede sayılan eşyayı,

ğ) Nükleer madde ve radyoaktif maddeler, radyoaktif bulaşma (kontaminasyon) bulunan maddeler ile nükleer veya radyoaktif atık niteliği taşıyan maddeler: 09/09/1991 tarih ve 20986 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Nükleer Tanımlar Yönetmeliği’nde tanımlanan maddeleri,

h) Nükleer çift kullanımlı madde, malzeme ve ekipmanlar: 15/02/2000 tarih ve 23965 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Nükleer Alanda Kullanılan Malzeme, Ekipman ve İlgili Teknolojinin İhracatına İzin Verilmesine İlişkin Yönetmelik” EK-2 kapsamında değerlendirilen hem nükleer alanda hem de endüstride kullanılabilecek madde, malzeme, ekipman veya bileşenleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Usul ve Esaslar

Numune Alınması ve Analiz

MADDE 5– (1) El konulan eşyanın değiştirilmemesi ve asli niteliklerinin belirlenmesi amacıyla özelliğine göre numune alınabilecek olanlardan, yeteri kadar numune alınarak mühürlü bir kapta veya kendisi mühürlü olarak saklanır. Ayrıca tahlili gerektiren durumlarda alınacak numunenin miktarı, cinsi ve diğer özellikleri belirtilerek Numune Alma ve Analiz Tutanağı düzenlenir (EK-1) ve ilgili kuruluşa tahlile gönderilir. Tahlil sonucuna ilişkin raporlar gerektiğinde ilgili yerlere ibraz edilmek üzere gümrük idaresince saklanır. Numune alınması mümkün olmayan durumlarda eşyanın durumu detaylı bir şekilde tespit edilir.

(2) Eşyanın numunesinin alınması ve analiz giderleri, el koyma sırasında ve 6 ncı maddeye göre teslim öncesinde el koyan birimlerce, teslim sonrasında ise gümrük idaresince ödenir.

Eşyanın Teslimi

MADDE 6– (1) Eşyanın miktarı, cinsi, markası, tipi, modeli, seri numarası gibi ayırt edici özelliklerini gösterir bir Kaçak Eşya Teslim Tutanağı (EK-2) düzenlenerek aşağıda sayılan idarelere el koyan birimlerce doğrudan teslim edilir. Teslim tutanağının bir örneği ilk iş günü içinde ilgili gümrük idaresine gönderilir.

a) Deniz taşıtları: Sahibi tarafından teslim alınmayan deniz taşıtları tasfiye edilene kadar gümrük idaresince belirlenen liman başkanlıklarının gözetiminde en yakın liman işletmesine,

b) Hava taşıtları: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüklerine,

c) Nükleer  madde ve radyoaktif maddeler, radyoaktif  bulaşma  (kontaminasyon) bulunan maddeler ile nükleer veya radyoaktif atık niteliği taşıyan maddeler ve nükleer çift kullanımlı madde, malzeme ve ekipmanlar: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda bu Kuruma veya bu Kurumun teknik, donanım ve yapısal inceleme ve değerlendirmesi sonucunda uygun göreceği yerlere,

ç) Kimyasal maddeler: Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkoloidleri Fabrikası, azot sanayi, ilâç, boya ve diğer kimyevi madde üretimi yapan kamu kurum ve kuruluşlarına ve üniversitelere,

d) İlâçlar ve sular: Sağlık Bakanlığı birimlerine,

e) Gıda maddeleri, hayvansal ürünler ve su ürünleri: Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili birimlerine, uygun tesise sahip kamu kurum ve kuruluşlarına,

f) Kıymetli maden ve taşlar ile döviz, efektif, sahte paralar, Türk Lirası banknotlar: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubelerine, mal müdürlüklerine,

g) Tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkiler: Bu maddelerin üretimini yapan kurum ve kuruluşlara,

ğ) Canlı hayvan: Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı tarım işletmeleri, mandıra ve haralar ile uygun tesislere sahip kamu kurum ve kuruluşlarına,

h) Kültür ve tabiat varlıkları: İşlemleri tamamlandıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı en yakın müzeler, müzesi olmayan illerde il kültür ve turizm müdürlüğü veya bağlı birimleri aracılığıyla en yakın ilde bulunan müze müdürlüğüne,

ı) Nesli tükenmekte olan canlı hayvan ve bitkiler: Hayvanat bahçelerine, botanik bahçelerine ve belediyelere,

i) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan kitap, dergi, resim, tablo, kaset, CD, VCD, DVD gibi mevcut materyaller veya ileride bulunacak teknik imkânlardan yararlanılarak üretilecek taşıyıcı materyallere tespit edilen eser ve yapımlar: Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgili birimleri veya anılan Bakanlıkça uygun görülecek yerlere.

(2) Yukarıda sayılan eşyaların anılan yerlere tesliminin mümkün olmaması veya yukarıda sayılmayan bu tür eşyaya el konulması durumlarında, eşyanın özellik ve miktarına göre mahallin en büyük mülki amirinin onayı ile fiziki depoları uygun olan kamu kurum ve kuruluşlar ile özel kişi ve kuruluşların depolarına teslim edilir. Ancak nükleer madde, radyoaktif madde, radyoaktif bulaşma bulunan madde ile nükleer veya radyoaktif atık niteliği taşıyan maddeler özel kişi ve kuruluşların depolarında depolanamaz.

(3) Silah ve mühimmat ile uyuşturucu madde ve türevlerinin tesliminde ilgili özel mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.

Eşyanın Saklanması

MADDE 7– (1) El konulan veya alıkonulan eşyanın saklanacağı yerde vasıf ve niteliklerinin değişmesini, bozulmasını ve diğer eşya ile karışmasını engelleyecek her türlü tedbir muhafaza edenlerce alınır.

(2) Nükleer madde, radyoaktif madde, radyoaktif bulaşma bulunan madde ile nükleer veya radyoaktif atık niteliği taşıyan madde veya nükleer çift kullanımlı madde, malzeme ve ekipmanların yakalanması halinde, yakalayan birim tarafından derhal telefon ve faks gibi haberleşme araçlarıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna, valiliğe ve gümrük idaresine bildirilerek, yakalanan eşyanın Türkiye Atom Enerjisi Kurumu uzmanları tarafından veya kontrolünde Kurumun uygun göreceği kurum veya kuruluşlardan görevlendirilen elemanlarca Kurum talimatları doğrultusunda gerekli inceleme, test ve ölçümler yapılarak, eşyanın muhafaza edilmesine, korunmasına, taşınmasına yönelik tespitler yapılarak ve gerekli tedbirler alınarak muhafaza edilmesi uygun yerlere götürülür. Bu nitelikteki eşyalar bulundukları yerden ancak Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun izniyle, gümrük idaresinin bilgisi dahilinde çıkartılabilir. Diğer eşyaların bulundukları yerden çıkartılması ise gümrük idaresinin yazılı bildirimi üzerine yapılır.

(3) El konulan veya alıkonulan eşyayı saklayan kurum veya kişiler, eşyanın niteliğinden ve saklanmasından kaynaklanan normal fire, (nükleer madde, radyoaktif madde, radyoaktif bulaşma bulunan maddeler hariç) kayıp ve benzerleri ile yetkili kuruluşlar tarafından alınacak numuneler haricinde, eşyayı teslim aldıkları ayniyetine uygun şekilde teslim etmek zorundadırlar. Bunlar dışındaki kayıp, hırsızlık, yangın, su baskını gibi benzeri nedenlerden ötürü eşyanın niteliklerinin değişmesi, bozulması, tamamen veya kısmen yok olması hallerinde durum, olayı tevsik eden resmi belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine bildirilir.

Giderlerin Ödenmesi

MADDE 8– (1) El konulan eşyaların yakalandıkları yerden muhafaza edilecekleri yere kadar yükleme, nakliye ve boşaltma hizmetleri el koyan birimlerce temin edilir. El konulan her türlü eşya ve taşıma araçlarının muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle yapılan masraflar, gümrük idaresince genel bütçenin ilgili tertibinden karşılanır.

(2) Bahse konu ödemeler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği uyarınca belirlenen şekil ve usullerde yapılır.

(3) Ödemeyi yapacak ilgili gümrük idarelerinin listesi 4458 sayılı Gümrük Kanununun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin 84 Nolu ekinde yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 9– (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10– (1) Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı ve Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

EK-1

NUMUNE ALMA VE ANALİZ TUTANAĞI

Kaçak Eşyaya El Koyan Makam:

Olay Tarihi:

Olaya Karışan Kişi ve/veya Firma Adı:

Kaçak Eşyanın Cinsi:

Numuneyi Alan Makam:

NUMUNENİN

CİNSİ

MİKTARI

ALIŞ TARİHİ

1-

2-

3-

4-

Yukarıda yazılı kaçak eşyadan alınan ………..  numune etiketlenerek ………… no’lu kurşun sıkma pensi ve/veyamühürü ile mühürlenmiş olup, durumu belirlenmek üzere ……  nüsha olarak işbu tutanak düzenlenmiştir. Alınan numune ile tutanağın bir nüshası ……… yetkilisine/görevlisine teslim edilmiştir.

Tarih

Numuneyi Alanların:

Adı-Soyadı                      : Unvanı                  : Çalıştığı Kurum                    : İmza  :

Kaçak Eşyayı Getiren Birimin Yetkilisi/Görevlisinin:

Adı-Soyadı                      : Unvanı                  : Çalıştığı Kurum                    : İmza  :

EK-2

KAÇAK EŞYA TESLİM TUTANAĞI

EŞYANIN

EL KONULDUĞU

CİNSİ

MARKASI

MODEL / TİP

SERİ / MOTOR

NUMARASI

ŞASE NUMARASI

MİKTARI

DURUMU

VARSA AYIRTEDİCİ ÖZELLİĞİ

SAHİBİNİN ADI SOYADI

YER

TARİH

Yukarıda özellikleri belirtilen kaçak eşya ile ilgili olarak tespit yapıldıktan sonra …………..……… Gümrük İdaresince alınmış, ……………………………… teslim edilmiştir.

İş bu tutanak birlikte imza altına alınmıştır. ——/—–/——

Teslim Alan

Teslim Alan

Teslim Alan

Adı Soyadı

Adı Soyadı

Adı Soyadı

Ünvanı

Ünvanı

Ünvanı

İmza

İmza

İmza

NOT: Eşya birebir olarak Kaçak Eşyaya Ait Değer Tespit Tutanağında bulunan bilgiler kontrol edilerek imzalanmasını müteakip bu bilgiler ışığında düzenlenecektir.

Kaynak: IEGM