Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Madde 7-(7)gereğince hazırlanmış olan Akılcı İlaç Kullanımı Oturumları Hakkında Kılavuz yayımlandı.

AKILCI İLAÇ KULLANIMI OTURUMLARI HAKKINDA KILAVUZ

06.10.2011

Giriş:

Akılcı İlaç Kullanımı, kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun olan ilaca, uygun süre ve dozda, en düşük maliyette ve kolayca ulaşabilmeleri olarak tanımlanmaktadır. Bu konuda ulusal bilincin arttırılması ve farkındalık oluşturulması Bakanlık politikası olarak belirlenmiştir.

Eğitim ve tanıtım faaliyetleri farkındalık oluşturulmasında büyük öneme sahiptir. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’te “Ruhsat/izin sahiplerinin desteklediği toplantılara akılcı ilaç kullanımı konusunda, toplantının konusu ile ilgili bir oturum konulur. Bu oturumda yer alacak sunumların içeriği, Bakanlıkça onaylanmış eğitim materyalleri ve tanı tedavi rehberleri çerçevesinde olur ve izin başvurusu sırasında Bakanlığa sunulur.” hükmü gereğince bu kılavuz hazırlanmıştır.

Akılcı İlaç Kullanımı Oturumunun İçeriği:

Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu’nda yer alacak sunumların içeriği, Akılcı İlaç Kullanımı ilkeleri ve tanı tedavi rehberleri çerçevesinde düzenlenir.

Oturum, kongre veya sempozyumun ilk gününde yapılmalıdır. Oturumun tümü toplam bir saatten az olamaz.

Oturumun ilk bölümünde yer alacak konu başlıkları, aşağıdakilerden seçilebilir: Dünya Genelinde Akılcı İlaç Kullanımı Uygulamaları, İlaç Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Akılcı İlaç Kullanımı Konusunda Sağlık Çalışanlarının Eğitimleri, Uygun Olmayan İlaç Kullanımları, Farmakovijilans, Soğuk Zincir Uygulama Standartları, Atık İlaçların İmhası ve benzeri konularda sunumlar yapılmalıdır. Sunumlar hazırlanırken, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün ilgili web sayfası veya Akılcı İlaç Kullanımı resmi web sitesi www.akilciilac.gov.tr adresindeki örnek sunumlar dikkate alınmalıdır.

İkinci bölümde yapılacak sunumlar, kongre veya sempozyum konularından biri veya birkaçı ile ilişkilendirilmiş olmalıdır.

Konuşmacılar:

Oturumda en az üç konuşmacı olmalıdır. Bu kişiler aşağıdaki şekilde belirlenmelidir:

Akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakovijilans konuları ile ilgili sunum yapmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından resmi yazıyla görevlendirilmiş en az iki kişi.

Kongre veya sempozyum konularından biri veya birkaçı ile ilişkilendirilmiş konularda sunum yapmak üzere kongre veya sempozyumu düzenleyenlerce belirlenecek bir kişi.

Konuşmacıların konaklama ve yol masrafları toplantı organizasyonu tarafından karşılanır.

Başvuru ve İzin:

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 11. maddesi 3. fıkrası gereğince her toplantıdan en az on beş gün önce Bakanlığa bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Ruhsat/izin sahipleri, yapılacak toplantı için Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik gereğince başvuruda bulunurken, Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu içeriği ve konuşmacı/konuşmacılar ile ilgili bilgileri ayrıca Akılcı İlaç Kullanımı Şubesine bildirmelidir.

İzleme, Değerlendirme ve Raporlama:

Oturumlarda kullanılan sunumlar, Akılcı İlaç Kullanımı Şubesi eğitim gereçleri havuzunda toplanacaktır. Bu sunumların içerikleri Akılcı İlaç Kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik olarak yapılacak diğer toplantılarda kaynak gösterilmek koşuluyla paylaşılabilir.

Toplantı sonunda değerlendirme anketi yapılmışsa, Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu ile ilgili değerlendirme sonucu, Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğüne bildirilmelidir.

Ekteki dosya