BİR AVRUPA FARMAKOPESİ GELİŞTİRİLMESİNE DAİR SÖZLEŞME

 

Karar Sayısı: 93/4795

Resmi Gazete Yayım Tarihi: 10 Ekim 1993

Resmi Gazete Sayısı: 21724

 

Belçika Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Almanya Federal Cumhuriyeti, italya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Hollanda Krallığı, İsviçre Konfederasyonu, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümetleri,

23 Ekim 1954 tarihli değişik şekliyle, 14 Mart 1948 tarihli Brüksel Antlaşmasına Tarafların, kendilerini birleştiren sosyal bağların güçlendirilmesi, gerek doğrudan danışma gerek uzman kuruluşlar vasıtasıyla halkların hayat standartlarının yükseltilmesi ve ülkelerdeki sosyal hizmetlerin ahenkli bir şekilde geliştirilmesi için ortaklaşa her türlü çabayı göstermek için kararlı olduklarını dikkate alarak;

Brüksel Antlaşması ile idare olunan ve 1959 yılına kadar Brüksel Antlaşması Teşkilatı ve Batı Avrupa Birliği’nin himayesinde yürütülen sosyal faaliyetlerin, Batı Avrupa Birliği Konseyi’nce 21 Ekim 1959 tarihinde alınan karar ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesince 16 Kasım 1959 tarihinde kabul edilen (59) 23 sayılı Karar uyarınca halihazırda Avrupa Konseyi çerçevesinde yürütüldüğünü dikkate alarak;

İsviçre Konfederasyonu’nun, 6 Mayıs 1964 tarihine kadar, yukarıda sözü edilen (59) 23 sayılı Karar çerçevesinde yürütülen kamu sağlığı alanındaki faaliyetlere katıldığını dikkate alarak;

Avrupa Konseyi’nin amacının, diğer konuların yanısıra, anlaşmalar akdedilmesi ve ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel, adli ve idari konularda ortaklaşa hareket edilmesi yoluyla üyeleri arasında daha ileri bir birliğin gerçekleştirilmesi olduğunu dikkate alarak;

Avrupa Konseyi üyelerinin, mümkün olan ölçüde, sosyal alanda ve onunla ilişkili olan kamu sağlığı alanında ilerleme sağlamak için çaba gösterdiklerini ve yukarıda değinilen hükümler uyarınca ulusal kanunlarını ahenkleştirmeyi taahhüt ettiklerini dikkate alarak;

Bu tedbirlerin, Avrupa’da ilaçların üretimi, dolaşımı ve dağıtımı için her zamankinden daha gerekli olduğunu dikkate alarak;

Avrupa halkları için genel ilgi ve önem taşıyan deavi maddelerin orjinal durumlarında veya farmasötik müstahzarlar olarak spesifikasyonlarının ahenkleştirilmesinin arzu edilir ve lüzumlu olduğuna inanarak;

Piyasaya artan sayıda çıkan yeni devai maddelerin spesifikasyonlarının belirlenmesinin hızlandırılmasına ihtiyaç bulunduğuna inanarak;

İlgili Avrupa ülkeleri için ortak bir farmakopenin tedricen kurulması yoluyla bu amaca en iyi şekilde ulaşılabileceğini dikkate alarak;

Aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır:

MADDE 1

Bir Avrupa Farmakopesinin Hazırlanması Akit Taraflar:

a) ilgili ülkeler arasında müşterek olacak ve “Avrupa Farmakopesi” diye adlandırılacak bir farmakopeyi tedricen geliştirmeyi;

b) işbu Sözleşmenin 6. ve 7. maddeleri uyarınca kabul edilecek ve Avrupa Farmakopesini oluşturacak monograflann kendi ülkelerinde uygulanabilir resmi standartlar haline gelmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almayı taahhüt ederler.

MADDE 2

Avrupa Farmakopesinin Hazırlanması ile ilgili Organlar

Avrupa Farmakopesinin hazırlanması, aşağıdaki organlarca üstlenilecektir:

(a) işbu Sözleşmenin dibacesinde sözü edilen (59) 23 sayılı Karara uygun olarak Avrupa Konseyi çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren ve bundan böyle “Kamu Sağlığı Komitesi” diye anılacak olan Kamu Sağlığı Komitesi;

(b) Bu amaçla Kamu Sağlığı Komitesi tarafından oluşturulan ve bundan böyle “Komisyon” diye anılacak olan bir Avrupa Farmakope Komisyonu-

MADDE 3

Kamu Sağlığı Komitesinin Oluşumu

İşbu Sözleşmenin amaçları için, Kamu Sağlığı Komitesi Akit Taraflarca atanacak ulusal heyetlerden oluşacaktır.

 

MADDE 4

Kamu Sağlığı Komitesinin Görevleri

1- Kamu Sağlığı Komitesi, Komisyon’ un faaliyetlerini genel bir gözetim altında bulunduracak ve bu amaçla Komisyon her oturumu ile ilgili olarak Kamu Sağlığı Komitesine bir rapor sunacaktır.

2- Teknik ya da usule ilişkin nitelikte olanlar hariç, Komisyon tarafından alınan tüm kararlar Kamu Sağlığı Komitesinin onayına tabi olacaktır. Kamu Sağlığı Komitesi bir kararı onaylamaz, ya da sadece kısmen onaylar ise, Komite sözkonusu kararı Komisyon’a tekrar incelenmesi amacıyla geri gönderecektir.

3- Kamu Sağlığı Komitesi, 6. Maddenin (d) paragrafı uyarınca Komisyonun tavsiyelerini dikkate alarak, Avrupa Farmakopesine ilişkin teknik nitelikteki kararların Akit Tarafların topraklarında uygulanacağı mühletleri tespit edecektir.

MADDE  5

Komisyon Üyeliği

1. Komisyon Akit Taraflarca atanacak ulusal heyetlerden teşekkül edilecektir. Her heyet sayısı üçü aşmayacak ve Komisyon’un görev alanına giren konularda ehliyet sahibi olan üyelerden oluşacaktır. Her Akit Taraf benzer şekilde ehliyet sahibi, aynı sayıda yedek üye atayabilir.

2. Komisyon kendi iç Tüzüğünü hazırlayacaktır.

3. Komisyon, üyeleri arasından gizli oyla bir Başkan seçecektir. Başkanın görev süresi ve yeniden seçilmesiyle ilgili kurallar Komisyonun tç Tüzüğünde belirtilecektir. Ancak, ilk Başkanın görev süresi 3 yıl olacaktır. Başkan, bu görevi süresince, ulusal heyet üyesi olmayacaktır.

 

MADDE 6

Komisyonun Görevleri İşbu Sözleşmenin 4. Maddesi hükümlerine bağlı olarak Komisyonun görevleri şunlar olacaktır:

a) Avrupa Farmakopesinin hazırlanmasında uygulanacak genel ilkeleri tespit etmek;

b) Bu amaçla tahlil yöntemlerini karşılaştırmak;

c) Avrupa Farmakopesinin kapsayacağı monografların hazırlanmasını sağlamak ve bunları kabul etmek; ve

d) Avrupa Farmakopesine ilişkin teknik nitelikteki Komisyon kararlarının Akit Tarafların topraklarında uygulanacağı mühletlerin tespiti konusunda tavsiyede bulunmak.

 

MADDE 7

Komisyonun Kararları

1) 5. Maddenin 1. paragrafında sözü edilen ulusal heyetlerin herbiri bir oy hakkına sahip olacaktır.

2) 5. Maddede bahsekonu monografların hazırlanacağı sıra da dahil olmak üzere, tüm teknik konularda Komisyon kararları Komisyona dahil heyetlerin çoğunluğunun katıldığı oylamada ve oylamaya katılan heyetlerin oybirliği ile alınacaktır.

3) Komisyonun diğer bütün kararları, kullanılan oyların 2/3 çoğunluğu ve Komisyon’a dahil heyetlerin çoğunluğu ile alınacaktır.

MADDE  8

Komisyonun Merkezi ve Toplantıları

1) Komisyon toplantılarını, Avrupa Konseyi’nin merkezi olan Strasbourg’da yapılacaktır.

2) Komisyon, Başkan tarafından toplantıya çağırılacak ve yılda en az iki defa olmak üzere gerektiği zaman toplanacaktır.

3) Komisyon kapalı oturum halinde toplanacaktır; çalışma dilleri Avrupa Konseyi’nin resmi dilleri olacaktır.

4) Kamu Sağlığı Komitesi, Komisyon toplantılarına katılacak bir gözlemci görevlendirebilir.

 

MADDE  9

Komisyon Sekreteryası

Komisyonun bir Sekreteryası olacaktır. Sekreteryanın Başkanı ve teknik personeli Komisyonun tavsiyesi üzerine ve Avrupa Konseyi Personeli idari Yönetmeliklerine uygun olarak Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından atanacaktır. Sekreteryanın diğer mensupları, Komisyon Sekreteryası Başkanı ile bilistişare Genel Sekreter tarafından atanacaktır.

MADDE 10

Finansman

1. Komisyon Sekreteryası giderleri ve işbu Sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkacak diğer tüm ortak giderler bu Maddenin 2. paragrafı hükümleri uyarınca Akit Taraflarca karşılanacaktır.

2. Tüm Akit Tarafların bu amaçla, kabul edeceği özel bir düzenlemenin yapılmasına kadar, işbu Sözleşme uyarınca yürütülecek faaliyetlerin mali idaresi, işbu Sözleşmenin Dibacesinde atıfta bulunulan (59) 23 sayılı Kararın kapsadığı sosyal alandaki faaliyetler Kısmi Anlaşma Bütçesi hükümleri uyarınca yürütülecektir.

 

MADDE 11

Yürürlüğe Girme

1. işbu sözleşme imzalayan Hükümetler tarafından onaylanacak veya kabul edilecektir. Onay veya kabul belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilecektir.

2. işbu sözleşme sekizinci onay ya da kabul belgesinin tevdi edildiği tarihten 3 ay sonra yürürlüğe girecektir.

 

MADDE 12

Katılmalar

1. işbu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, Akit Tarafların temsilcileri ile sınırlı üyelerin katılacağı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, uygun göreceği şartlarla Konsey üyesi diğer herhangi bir Devleti işbu Sözleşmeye katılmaya davet edebilir.

2. işbu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten altı yıl geçtikten sonra, Bakanlar Komitesi, uygun göreceği şartlarla, Avrupa Konseyine üye olmayan Avrupa Devletlerini işbu Sözleşmeye katılmaya davet edebilir.

3. Katılma, tevdi edildiği tarihten 3 ay sonra hüküm doğuracak bir katılma belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilmesi suretiyle olacaktır.

 

MADDE 13

Topraklarda Uygulama Alanı

1. Her Hükümet imza sırasında veya onay, kabul veya katılma belgesini tevdi ederken işbu Sözleşmenin uygulanacağı toprak ya da topraklan belirleyebilir.

2. Her Hükümet onay, kabul veya katılma belgesini tevdi ettiği tarihte veya daha sonraki herhangi bir tarihte, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine muhatap bir beyan ile işbu Sözleşmenin uygulanma alanına ilişkin belirtilen ve uluslararası ilişkilerinden sorumlu ya da adlarına taahhütten bulunmaya yetkili olduğu herhangi bir toprağa genişletebilir.

3. Yukarıdaki paragraf uyarınca yapılan herhangi bir beyan, böyle bir beyanda sözü edilen herhangi bir toprak bakımından işbu Sözleşmenin 14. Maddesindeki usule göre geri alınabilir.

 

MADDE 14

Süre

1. İşbu Sözleşme zaman sınırı olmaksızın yürürlükte kalacaktır.

2. Her Akit Taraf, işbu Sözleşmeyi Avrupa Konseyi Genel Sekreterine muhatap bir bildirim ile kendisi bakımından feshedebilir.

3. Böyle bir fesih, bildirimin Genel sekreter tarafından alındığı tarihden 6 ay sonra yürürlüğe girecektir.

 

MADDE 15

Bildirimler

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri;

a) Her İmzayı;

b) Her onay, kabul veya katılma belgesinin tevdiini;

c) 11. Madde uyarınca işbu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihini;

d) 13. Madde hükümleri uyarınca alınan her beyanı;

e) 14. Madde hükümleri uyarınca alınan her bildirimi ve feshin yürürlüğe gireceği tarihi, Akit Taraflara bildirilecektir.

 

MADDE 16

Ek Anlaşmalar işbu Sözleşmenin hükümlerinin ayrıntılı uygulaması ile ilgili Ek Anlaşmalar yapılabilir.

 

 

MADDE 17

Geçici Uygulama

11. Madde hükümleri uyarınca işbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesine kadar, imzalayan Devletler Sözleşmenin uygulamasında herhangi bir gecikmeye mahal vermemek için, imza tarihinden itibaren Sözleşmeyi geçici olarak ve kendi anayasal sistemleri ile uyum halinde uygulama konusunda anlaşmışlardır.

Yukarıdaki hükümleri kabul zımnında gereği gibi yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulunanlar, işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır.

Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak olan işbu Sözleşme, ingilizce ve Fransızca olarak ve her iki metin aynı derecede geçerli olmak üzere, tek nüsha halinde, 22 Temmuz 1964 tarihinde Strasbourg’da düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri üye Devletlerin her birine bu sözleşmenin aslına uygun tasdikli örneklerini tevdi edecektir.

Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşme

Kaynak: IEGM