SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN ÖZEL İZİN ALINMASI GEREKEN MADDELERİN

İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2011/4)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, (Ek-1) sayılı listede yer alan ve Sağlık Bakanlığı’ndan özel izin alınması gereken madde ve müstahzarların ithalatında, insan sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan ve ekli listede yer alan maddelerin ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesinin (d) bendine istinaden düzenlenmiştir.

 

İthalat denetimi ve belgelendirme

MADDE 4- (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan maddelerin ithalatı 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve 1961 Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi ve 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile ulusal mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

(2) (Ek-1) sayılı listede yer alan maddelerin insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu, Sağlık Bakanlığınca Kontrol Belgesi ile belgelenir.

(3) Kontrol Belgesi, ithalatçı veya temsilcisi tarafından Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında beyannamenin tescili sırasında ilgili gümrük idaresine sunulur.

(4) Kontrol Belgesinin süresi 6 aydır.

 

MADDE 5- (1) Kontrol Belgesi alınması için aşağıdaki belgelerle birlikte ithalat öncesinde Sağlık Bakanlığı’na (İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü) başvurulur:

a) Başvuru dilekçesi,

b) 3 nüsha Kontrol Belgesi formu (Ek-2),

c) Proforma fatura veya fatura,

ç) Analiz sertifi­kası,

d)Menşe ülkenin yetkili mercii tarafından onaylı sağlık sertifikası ve tercümesi.

(2) Kontrol Belgesi verilmiş bir ürün ile aynı menşe ülke ve ihracatçı firmaya ait, aynı spesifikasyonlara sahip ürünün müteakip ithalatlarında, daha önce alınan Kontrol Belgesi için Sağlık Bakanlığı’na tevdi edilen sağlık sertifikasına göre işlem yapılır. Ancak, Bakanlıkça gerek görülmesi halinde sağlık sertifikasının yenilenmesi istenebilir.

(3) Doğrudan tüketiciye intikal eden maddelerin ithalatın­da, gerekli hallerde aşağıda belirtilen bilgilerin Sağlık Bakanlığı’na sunulması gerekir.

a)  İthalatçı firmanın unvanı ve adresi,

b) Malın imal tarihi, muhafaza şartları, seri no, muhteviyatı, kullanma talimatı ve özellikleri,

c)  Süreli mallarda son kullanma tarihi,

ç)  Kullanım amacı ve günlük dozu.

Kontrole tabi maddelerin ithaline mahsus ruhsatname

MADDE 6- (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan madde ve müstahzarları ithal edenler, ithalatın gerçekleşmesinden sonra en geç 15 gün içinde, Sağlık Bakanlığı’nca bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen mevzuat ve Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik gereğince verilen kullanım süresi 6 ay olanKontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatnamenin gümrüklerce onaylı “D” nüshasını ve ilgili gümrük beyannamesi örneğini Bakanlığa (İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü) göndermekle yükümlüdür. Aynı Ruhsatnamenin bir suretinin mala refakat etmesi zorunludur.

(2) (Ek-1) sayılı listede yer alan ve “Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” kapsamında olup, Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname ile ithalatçı tarafından gümrüğe getirilen kimyasal madde/narkotik prekürsörlerin ithalatında, Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen 1 yıl geçerli “Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi” aranır. İthalatçı veya temsilcisi, ithalatın gerçekleşmesinden sonra en geç 15 gün içinde gümrüklerce onaylanmış belgenin aslı, ilgili gümrük beyannamesi örneği, fatura ve dağıtıcı firma tarafından ithalatçı firmaya düzenlenen ve ithalatın hangi ruhsatnameye istinaden gerçekleştirildiğini gösteren belgeyi Sağlık Bakanlığı’na (İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü) iletmekle yükümlüdür.

Kapsam dışı yazısı

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ kapsamına girmeyen ancak, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) itibariyle Tebliğin eki listelerde yer alan ithale konu bir ürünün Bakanlık mevzuatına göre değerlendirmeye tabi tutulamaması halinde Bakanlıkça Kapsam Dışı Yazısı (Ek-3) düzenlenerek ilgili gümrük idaresine iletilir, keyfiyet ayrıca ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

 

Gümrük işlemleri

MADDE 8- (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan ürünlerin ithalatında gümrük idarelerince;

a) Sağlık Bakanlığınca düzenlenen Kontrol Belgesi veya Kapsam Dışı Yazısı gümrük beyannamesinin tescili sırasında aranır, bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatnamenin “D” nüshası onaylanır.

b) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen “Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi” onaylanır.

(2) İlgili gümrük idaresince, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgelere ilişkin yapılacak işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır.

Müeyyideler

MADDE 9- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 11/7/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun; 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu; 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Veri bildirimi

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalatına ilişkin bilgi ve belge Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecek ihtiyaçlara uygun olarak, Gümrük Müsteşarlığı tarafından Bakanlığa iletilir.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 11- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya dönük önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

 

MADDE 12- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 13- (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/4 sayılı Sağlık Bakanlığı’ndan Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 2010/4 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamında alınmış Kontrol Belgeleri, alındıkları tarihten itibaren, mezkûr Tebliğde belirlenen süre kadar geçerlidir.

 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle 2010/4 sayılı Tebliğe hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere de uygulanır.

 

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, anılan Yönetmeliğe uygun olarak tekemmül ettirilir.

 

Yürürlük

MADDE 14 (1) Bu Tebliğ 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ek-1 : İthalinde Özel İzin Alınması Gereken Maddeler ve Müstahzarlar 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

2707.20.10.00.00

Toluol (toluen) güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar

2707.20.90.00.00

Toluol (toluen) diğer amaçlar için kullanılanlar

2806.10.00.00.11

Saf hidroklorik asit

2806.10.00.00.12

Teknik hidroklorik asit (tuz ruhu)

2807.00.10.00.11

Saf sülfirik asit (kodeks evsafında veya daha saf)

2807.00.10.00.19

Diğerleri

2807.00.90.00.00

Oleum (dumanlı sülfirik asit)

2841.61.00.00.00

Potasyum permanganat

2902.30.00.00.00

Toluen (toluol)

2904.10.00.00.12

Toluensülfonik asitler ve tuzları (Yalnız p-toluene sülfonik asit ve tuzları)

2905.51.00.00.00

Ethchlorvynol (INN)

2909.11.00.00.00

Dietil eter (eter)

2914.11.00.00.00

Aseton (propanon)

2914.12.00.00.00

Butanon (metil etil keton)

2914.13.00.00.00

4 -Metil – 2 -pentanon (metil izobütil keton)

2914.39.00.00.15

1-phenyl-2-propanone

2914.39.00.00.16

3,4-methylendioxy-phenyl-2-propanone

2915.24.00.00.00

Asetik anhidrit

2915.39.00.99.14

Ethylidene di acetate

2915.90.00.00.31

Asetil klorür

2916.34.00.00.00

Fenilasetik asit ve tuzları

2918.99.90.00.14

Misoprostol

2919.90.00.90.21

Triclorfos (Triklorür mono sodyum fosfat)

2921.30.99.00.11

Propylhexedrine

2921.43.00.00.11

Toluidin (o-m-p) (Yalnız o-toluidin)

2921.43.00.00.12

Toluidin (o-m-p) hidroklorürleri (Yalnız o-toluidin hidroklorürleri)

2921.43.00.00.19

Toluidinlerin türevleri ve bunların diğer tuzları (Yalnız o-toluidinin türevleri ve diğer tuzları)

2921.46.00.00.13

Benzfetamin (INN)

2921.46.00.00.15

Etilamfetamin (INN)

2921.46.00.00.16

Fenkamfamin (INN)

2921.46.00.00.17

Lefetamin (INN)

2921.46.00.00.18

Mefenoreks (INN)

2921.46.00.00.22

Levamfetamin (INN)

2921.49.00.00.21

DOB (Brolamfetamin) (INN)

2921.49.00.00.22

Fenfluramine (INN)

2921.49.00.00.23

Dexfenfluramine (INN)

2921.49.00.00.24

MDA (Tenamfetamine) [alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine] (methylenedioxyamphetamine) (INN)

2921.49.00.00.25

DMA [(±)-2,5-dimethoxy-alfa-methylphenethylamine]

 

2921.49.00.00.26

MDMA [(±)-N,alfa-dimethyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine] (methylenedioxymetamphetamine)

2921.49.00.00.27

MMDA [2-methoxy-alfa-methyl-4,5-(methylenedioxy) phenethylamine]

2921.49.00.00.28

N-ethyl MDA [(±)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine]

 

2921.49.00.00.31

N-hydroxy MDA [(±)-N-[alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethyl]hydroxylamine]

2921.49.00.00.32

PMA (p-methoxy-alfa-methylphenethylamine)

2922.19.85.00.21

Bornaprin

2922.39.00.00.12

Cathinone (INN)

2922.39.00.00.13

Metcathinone (INN)

2922.39.00.00.14

Ketamin hidroklorür

2922.43.00.00.00

Antranilik asit ve bunun tuzları

2922.50.00.90.15

Tramadol hidroklorür

2924.11.00.00.00

Meprobamat (INN)

2924.24.00.00.00

Etinamat (INN)

2924.29.98.00.39

Diğerleri (Yalnız N-acetyl antranilik asit)

2925.12.00.00.00

Glutetimit (INN)

2926.30.00.00.11

Fenproporeks (INN)

2926.90.95.00.29

Diğerleri (Yalnız isoaminil sitrat)

2929.90.00.00.18

Diğerleri (Yalnız isoaminil siklamat)

2930.90.99.90.62

α-methyl-4-methylthiophenethylamine-(4-MTA)

2932.29.60.00.00

Gamma-bütirolaktan

2932.91.00.00.00

İzosafrol

2932.93.00.00.00

Piperonal

2932.94.00.00.00

Safrol

2932.99.00.90.00

Diğerleri (Yalnız N-methyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butanamin-(MBDB))

2933.29.90.00.13

Etomidat

2933.32.00.00.11

Piperidin

2933.32.00.00.12

Piperidinin tuzları

2933.33.00.00.14

Bromazepam (INN)

2933.33.00.00.16

Difenoxylate (INN)

2933.33.00.00.26

Phencyclidine (INN) (PCP)

2933.49.30.00.00

Dekstrometorfan (INN) ve tuzları

2933.53.10.00.11

Fenobarbital (INN)

2933.53.10.00.12

Fenobarbital sodyum tuzu

2933.53.10.00.21

Barbital (INN)

2933.53.90.00.11

Butabarbital (INN)

2933.53.90.00.12

Pentobarbital (INN)

2933.53.90.00.13

Allobarbital (5,5-diallilbarbutirik asit)

2933.53.90.00.14

Amobarbital (INN)

2933.53.90.00.15

Siklobarbital (INN)

2933.53.90.00.16

Metilfenobarbital (INN)

2933.53.90.00.17

Sekbutabarbital (INN)

2933.53.90.00.18

Sekobarbital (INN)

2933.53.90.00.21

Vinilbital (INN)

2933.53.90.00.22

Butalbital(INN)

2933.54.00.00.11

Zopiklon (INN)

2933.54.00.00.12

Mephobarbital (Prominal) (INN)

2933.54.00.00.13

Methobarbital (Metil amino) (INN)

2933.54.00.00.14

Proxibarbal (INN)

2933.54.00.00.15

Thiopental Na (INN)

2933.55.00.00.11

Loprazolam (INN)

2933.55.00.00.12

Zipeprol (INN)

2933.55.00.00.13

Meklokualon (INN)

2933.55.00.00.14

Metakualon (INN)

2933.59.95.00.29

Piperazinin diğer tuz ve türevleri (Yalnız BZP (1-benzylpiperazine))

2933.72.00.00.11

Klobazam (INN)

2933.72.00.00.12

Metiprilon (INN)

2933.91.10.00.00

Klordiazepoksit (INN)

2933.91.90.00.11

Alprazolam (INN)

2933.91.90.00.12

Camazepam (INN)

2933.91.90.00.13

Clonazepam (INN)

2933.91.90.00.14

Clorazepate (INN)

2933.91.90.00.15

Delorazepam (INN)

2933.91.90.00.16

Diazepam (INN)

2933.91.90.00.17

Estazolam (INN)

2933.91.90.00.18

Ethylloflozepate (INN)

2933.91.90.00.21

Fluduazepam (INN)

2933.91.90.00.23

Flurazepam (INN)

2933.91.90.00.24

Halazepam (INN)

2933.91.90.00.25

Lorazepam (INN)

2933.91.90.00.26

Lormetazepam (INN)

2933.91.90.00.27

Mazindol (INN)

2933.91.90.00.28

Medazepam (INN)

2933.91.90.00.31

Midazolam (INN)

2933.91.90.00.32

Nimetazepam (INN)

2933.91.90.00.33

Pinazepam (INN)

2933.91.90.00.34

Prazepam (INN)

2933.91.90.00.35

Pyrovalerone (INN)

2933.91.90.00.36

Temazepam (INN)

2933.91.90.00.37

Tetrazepam (INN)

2933.91.90.00.38

Triazolam (INN)

2933.91.90.00.41

Nitrazepam (INN)

2933.91.90.00.42

Nordazepam (INN)

2933.91.90.00.43

Oxazepam (INN)

2933.91.90.00.49

Diğerleri (Yalnız klordiazepoksit tuzları)

2933.99.80.90.16

Buspiron (INN)

2933.99.80.90.17

WY 3185 (Okzazepam intermedia)

2933.99.80.90.18

WY 4088 (Propozepam intermedia)

2933.99.80.90.26

Trihexyphenidyl (INN)

2933.99.80.90.27

Tenocyclidine (INN)

2933.99.80.90.28

Biperiden (INN)

2933.99.80.90.31

Chloramino Ketone

2933.99.80.90.32

Delta 9-Tetra hydrocannabinol

2933.99.80.90.33

Rolicyclidine (INN)

2933.99.80.90.34

Etrytamine (INN)

2933.99.80.90.35

Zolpidem tartrate

2934.91.00.00.11

Aminorex (INN)

2934.91.00.00.12

Brotizolam (INN)

2934.91.00.00.13

Clotiazepam (INN)

2934.91.00.00.14

Cloxazolam (INN)

2934.91.00.00.16

Haloxazolam (INN)

2934.91.00.00.17

Ketazolam (INN)

2934.91.00.00.18

Mesocarb (INN)

2934.91.00.00.21

Oxazolam (INN)

2934.91.00.00.22

Pemoline (INN)

2939.11.00.00.17

Buprenorphine (INN)

2939.19.00.00.19

Diğerleri (Yalnız Oripavine)

2939.20.00.90.11

Barbiturate de kinidin

2939.41.00.00.11

Efedrin

2939.41.00.00.12

Efedrin hidroklorür

2939.41.00.00.19

Efedrinin diğer tuzları

2939.42.00.00.11

Pseudoefedrin

2939.42.00.00.12

Pseudoefedrinin tuzları

2939.43.00.00.11

Katin (INN)

2939.43.00.00.12

Katinin tuzları

2939.49.00.00.15

Barbexaclon

2939.49.00.00.16

Norephedrine (Phenylpropanolamine), optik izomerleri ve bunların tuzları

2939.59.00.00.12

Dimenhidrinat

2939.61.00.00.00

Ergometrin (INN) ve tuzları

2939.62.00.00.00

Ergotamin (INN) ve tuzları

2939.63.00.00.00

Liserjik asit ve tuzları

2939.69.00.00.13

Methyl ergometrine (methyl ergonovine) (methyl ergobasine) ve tuzları

2939.99.00.90.22

Psilocybine

2939.99.00.90.23

Psicain Neu

Ek-2 : Kontrol Belgesi

T.C.

Sağlık Bakanlığı

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

 

KONTROL BELGESİ

G.T.İ.P.

:

Maddenin ismi (*)

:

Hangi listede yer aldığı

: Ek 1- Özel İzin Alınması Gereken Maddeler

Özel İzin Belgesi/Permi Tarih/No

:

İthalatçının ticaret unvanı, adresi ve telefonu

:

İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil no

:

İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi

:

Malın kullanılacağı yer

:

Malın miktarı

:

Malın menşe ülkesi

:

Malın yükleneceği ülke

:

Malın giriş gümrüğü

:

Malı kullanacak firmanın ticari unvanı, adresi, telefonu

:

İthal edilecek maddenin özelliğine göre aşağıdaki A ve/veya B ve/veya C ve/veya D harflerini yuvarlak içine alınız.

A- Avrupa Birliği,

B- FDA,

C- Dünya Sağlık Teşkilatı

spesifikasyonlarına uygundur.

D- 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine uygundur.

(*) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde söz konusu olduğunda, bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.

Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı 2011/4 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.

 

 

Firma kaşesi

Yetkilinin Adı ve Soyadı

İmza

İlgili Tebliğe göre yapılan inceleme sonucunda ilişik onaylı fatura kapsamı maddenin insan sağlığı ve güvenliği yönünden ithali uygun görülmüştür.

Bu belge ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir.

 

 

 

İmza ve mühür

Tarih

 

 

 

 

 

 

Ek-3 : Kapsam Dışı Yazısı

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

……………………………………………………………..

 

Tarih

Sayı :

Konu :

 

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE/İLGİLİ FİRMAYA

İthal edilmek üzere ………. firması tarafından beyanı yapılan ………..G.T.İ.P.’li ve ………… isimli ürün, ………… mevzuat hükümlerine göre 2011/4 sayılı DTS Tebliği uyarınca denetlenen ürün listeleri kapsamı dışındadır.

 

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

………………………………..

 

Belge Cinsi

 

 

Belge Tarihi

 

 

Belge No

 

 

Ürün Adı

 

 

G.T.İ.P.

 

 

Miktar

 

 

Fatura Tarihi

 

 

Fatura No

 

 

Dağıtım:

İlgili Gümrük İdaresi

İlgili Firma

Kaynak: IEGM