Dergi Arşivi

Sayı 29

 • Bu sayıda
 • Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin İlaç (FDA) İlaç Ruhsatlandırmasında Farklı Yaklaşımlar
 • Çıkar Çatışması: Araştırma-Eğitim-Klinik Uygulamalar ve Sağlık Endüstrisi
 • Gerçek Yaşam Verisi Çalışmaları
 • Klasik Araştırma Projelerinde Gönüllü Ödemeleri
 • TİTCK E-İmzalı Elektronik Başvuru Nasıl Yapılır
 • Türkiye Perspektifinden Biyobenzer İlaçlar
 • Haberler
 • Klinik Araştırmalarda Hata Türleri ve Etkileri Analizi
 • Klinik Araştırmalarda Kalite Eğitimi
 • Klinik Araştırmalarda Merkezi Laboratuvar
 • Klinik Araştırmalar Sözlüğü
 • Haberler
 • Toplantı ve Kongreler Ajandası

Sayı 28

 • Araştırma Eczacısının Klinik Çalışmadaki Rolü
 • Biyoeşdeğerlilik ve Türkiye’nin İlk Klinik Uygulama Merkezi
 • İlaç Geliştirirken Hayvanları Katlediyor Muyuz
 • İyi Klinik Uygulamalar Ne Kadar Biliniyor
 • Klinik Araştırmalar Ürünü Yönetimi
 • Klinik Araştırmalar Sözlüğü
 • Klinik Araştırmalara Katılan Gönüllülerin Perspektifinde
 • Klinik Araştırmalarda Araştırma Ürünü Takip Sistemi E-İrsaliye
 • Klinik Araştırmalarda Hata Türleri ve Etkileri Analizi
 • Klinik Araştırmalarda Kalite Eğitimi
 • Klinik Araştırmalarda Merkezi Laboratuvar
 • Haberler
 • Toplantı ve Kongreler

Sayı 27

 • Araştırma Planlama, Araştırmalara Destek Sağlanması ve Türkiye'de Yasal Düzenlemeler
 • Klinik Araştırma Eğitimleri
 • Clinicaltrials.gov Türkiye Verilerinin Değerlendirilmesi
 • Tarihten Bir Sayfa: Merkezi Etik Kurul - Yerel Etik Kurullar Ortak Toplantısı ve Toplantı Sonrası Deklarasyonu
 • Psikodramada Yaratıcılık, Spontanite ve Ruh Sağlığı

Sayı 26

 • Türkiye'de Klinik Araştırmalar ile İlgili Asgari Düzeyde Bilinmesi Gereken Mevcut Yasal Düzenlemeler ve İlaç Klinik Araştırmalarına İlişkin İstatistiksel Veriler
 • Akılcı İlaç Kullanımı
 • Klinik Çalışma kayıtları Sitelerinin ve ClinicalTrials.gov Türkiye Verilerinin Değerlendirilmesi
 • Hastane Enfeksiyonları Araştırmalarında Kullanılan Gözlemsel Çalışma Tasarımları
 • Klinik Araştırmalarda Randomizasyon

Sayı 25

 • Sosyal Tıp
 • Klinik Araştırmalar Alanında Sosyal Medya Uygulamaları
 • Periculis accusamus ad vis.İnternet ve Sosyal Medya Evreninde Sağlık
 • Türkiye'de Sağlıkta Sosyal Medya Uygulamaları
 • İlaç Firmaları ve İletişim Etiği Açısından Dijital İletişim ve Sosyal Medya
 • Sağlık Haberlerinin İçerik Analizi ve Medya Etiği
 • Sağlık ile İlgili Bilgi İçeren Siteler

Sayı 24

 • Bireysel Farklılığın İlaç Metabolizmasındaki Önemi
 • Kanıta Dayalı Öngörüsel ve Bireye Özgü Tıp Yeni Genetik ve Uygulamaları
 • İstenmeyen Ciddi İlaç Etkilerine Farmakogenetik Yaklaşım: Öngörülemeyen Etkiler ve Aşırı Duyarlılık Yanıtları
 • Postgenomik Tıp ve "-OMICS" Teknolojileri
 • Onkolojide Farmakogenomik: "Onkogenomik"
 • Psikogenomik: Psikiyatride Bireye Özgün Tedavi Uygulamaları

Sayı 23

 • Bir Merkezi Etik Kurul Üyesi Gözüyle Yeni Yönetmelik
 • Etik Açıdan Klinik Araştırmalar Yönetmeliği
 • Klinik Araştırmalarda Şeffaflık
 • Çıkar İlişkisi ve Çıkar Çatışması
 • Biyoeşdeğerlik Çalışma Dosyaları Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Örnekleme ve Randomizasyon

Sayı 22

 • Etikolegal Açıdan Genetik Araştırmalar
 • Biyobankalar ve Etik
 • Biyolojik Örneklerin Hazırlanması, Nakledilmesi, Çalışılması: Etik ve Etkinlik
 • Biyolojik Materyal Transfer Anlaşması: Araştırma ve Hak Talepleri İkilemi
 • Klinisyen Açısından Genetik Araştırmalar ve Biyolojik Materyal Formu
 • Genetik Araştırmalarda Karşılaşılan Ahlaki Değer Sorunları Örnekler Özelinde
 • Genetik Danışmanlık Genetik Testlerin Yer Aldığı Klinik Araştırmalarda Ortaya Çıkan Tıbbi Gereklilik
 • Adli Tıpta Genetik Araştırmalar

Sayı 21

 • 2008 Yılı Türkiye Klinik İlaç Araştırmaları
 • Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmeliğe Bakış Yenilikler, Sorunlar ve Beklentiler
 • Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik
 • Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik ve Getirdikleri
 • Araştırıcı Gözüyle Klinik Araştırmalar Yönetmeliği
 • Sponsor Gözüyle Yeni Yönetmelik
 • Yeni Klinik Araştırmalar Yönetmeliği'ne Etik Kurul Üyesi Gözünden Bakış
 • Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu Gözüyle Yeni Yönetmelik
 • Türkiye'de Etik Kurul Çalışma Usulleri

Sayı 20

 • 2004-2008 Yılları Arasında Merkezi Etik Kurul Çalışmaları
 • Klinik Araştırmalarda Etik Komitelerin Rolü ve Önemi
 • Klinik Araştırmalarda Araştırıcının Sorunları
 • Çocuklarda Yapılan Klinik Araştırmalar ve Etik Kurullar: Farklı Bakış Açılarıyla Yaklaşım
 • İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim (Compassionate Use)
 • İlaçlarla Yapılan Gözlemsel (Farmakoepidemiyolojik) Çalışmalar Kılavuzu
 • Klinik Araştırmalarda Etik-İstatistik İlişkisi
 • Final Klinik Çalışma Raporlarının Hazırlanması ve Değerlendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Sayı 19

 • Tıbbi Yazarlık Nedir?
 • Türkiye'de Klinik İlaç Araştırmaları
 • İlaçlarla Yapılan Gözlemsel Çalışİlaçlarla Yapılan Gözlemsel Çalışmalar
 • Etik Kurul Özellikleri
 • Medikal Araştırmalarda Denek Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar ve Sıkça Karşılaşılan Hatalar
 • Uyarlanabilir Tasarım Adaptive Design
 • Romatizmal Hastalıklarda Klinik İlaç Araştırmaları
 • Tegenero Olayı ve Alınacak Dersler

Sayı 18

 • Dünya'da Farmakovijilans Kronolojisi
 • TADMER'in Hikayesi
 • TADMER'den TÜFAM'a
 • Türkiye Farmakovijilans Merkezi'nin İşleyişi Sırasında Karşılaşılan Sorunlar ve Tüfam'ın Yakın Geleceğe Yönelik Planları
 • AİFD Farmakovijilans Komitesi ve Uygulamaları
 • Eşdeğer İlaç Endüstrisi Penceresinden Farmakovijilans
 • İlaç Güvenliliğinde Klinik Araştırmalar ve Sorunları
 • “Farmakovijilansın Ekonomi-Politiği'' Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu'nun yazısından alıntılar
 • Bir Tutam Terminoloji

Sayı 17

 • Klinik Araştırmalardaki Bütçe ve Sigorta Süreçlerinin Değerlendirilmesi
 • Üniversitelerde Bütçe ve Araştırıcı Ödemeleri
 • Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Bütçe ve Geri Ödeme Sorunları
 • Klinik Araştırmalar Alanında Sponsor Gözüyle Geri Ödemede Sorunlar
 • Kamu Üniversiteleri Döner Sermaye İşletmelerinde İlaç Araştırmalarının Yürütülmesi
 • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri-Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Üniversite Öğretim Üyelerinin Klinik Araştırmalarda Görev Alması
 • Klinik Araştırmalar ve Hasta Güvenliği
 • Gözlemsel İlaç Araştırmalarının Etik Boyutu

Sayı 16

 • Türkiye'de Sözleşmeli Araştırma Kuruluşları
 • Türkiye'de İlaç Araştırmalarının On Yıllık Seyri: Araştırmaların Faza ve Branşa Göre Dağılımı
 • Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi Niye Gerekli?
 • Türkiye'de Onkoloji Alanında İlaç Araştırmaları
 • İnfeksiyon Hastalıklarında Klinik Çalışmalar
 • İlaç Araştırmaları ve Psikiyatri
 • Türkiye'de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Alanında İlaç Araştırmaları
 • Kardiyolojide Klinik Araştırmalar
 • Pediyatrik Popülasyonda Klinik Araştırmalar Kılavuzu
 • Klinik Araştırmalarda Çocuklar

Sayı 15

 • İlaç Endüstrisinde İlaç Güvenliliği İzlemi ve Uygulama Örnekleri
 • Ziplenmiş Medikal İstatistik
 • Medikal Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Yaklaşımlarına Bakış
 • “Aydınlatılmış Onam/Rıza” “Sözde Onam” Olmasın?
 • Faz 0 ya da Mikrodoz Çalışmaları
 • Klinik Çalışma Dönemleri
 • Gözlemsel Araştırma Tasarımları
 • Gözlem Çalışmalarının İlaç Geliştirme ve İzlemindeki Yeri
 • Çapraz Gruplu Çalışmalar
 • Ruhsatlandırma Öncesi ve Sonrası Klinik İlaç Araştırması Tasarımları
 • Deney Yapmasam Olmaz mı?
 • Çapraz Gruplu Çalışmalar Büyüteç Altında

Sayı 14

 • Tüfam Advers Etki Bildirim Formu
 • Beşeri Tıbbi Ürün Ruhsatı Sahipleri İçin Farmakovijilans Kılavuzu
 • Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik
 • Yerel Etik Kurulların Yapısı
 • Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliliğini İzleme, Değerlendirme ve Danışma Komisyonu Çalışmaları
 • Dünyadan Örneklerle İlaç Güvenliliği İzleminde Kalite Güvencesi Etkinlikleri
 • Yönetmelik ve Kılavuz Neler Getiriyor?
 • İlaç Güvenliliği İzlemi Hakkında Genel Bilgiler
 • Advers Etki ve Advers Olay Tanımları

Sayı 13

 • Yerel Etik Kurulların Standardizasyonu Toplantısı Açılış Konuşması
 • Yerel Etik Kurulların Standardizasyonu Toplantısı Açılış Konuşması
 • Bakanlığın Karşılaştığı Sorunlar
 • Klinik (İlaç) Araştırma Dönemleri
 • İlaç Araştırmalarında Denetim
 • Yerel Etik Kurullarla İlgili Sorunlar
 • Endüstri Destekli Klinik Çalışmalar
 • SOP Nedir, Niçin ve Nasıl Hazırlanır?
 • Araştırma Dosyalarının Merkezi Etik Kurul Tarafından İncelenmesi
 • Advers Etki/Olay Bildirimleri
 • Klinik Araştırmalarda Sigorta ve Bütçe
 • İlaç Araştırmaları Yeni Yönetmeliği Neler Getirebilir?
 • Türkiye’de Yerel Etik Kurulların İşleyişi Üzerine Bir İnceleme

Sayı 12

 • Klinik Araştırmalar Hakkında Durum Değerlendirmesi ve 2012’ye Bakış Toplantısı
 • Klinik İlaç Araştırmalarında İstisnalar, Ticari Olmayan İlaç Araştırmaları Ve Avrupa Direktifi
 • İlaç Araştırmalarında Denetim
 • “Sonunu Düşünerek Başlamak” Consort Bildirgesi
 • İlaç Endüstrisi İçin Popülasyon Farmakokinetiği Rehberi
 • Yerel Etik Kurul Başkanlarının Gözüyle Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
 • İnsanlarda Kullanıma Yönelik Tıbbi Ürünler Komitesi’nin (CHMP) Küçük Popülasyonlarda Yapılacak Klinik Çalışmalar Kılavuzu Taslağı
 • Bir Monitörün Anıları

Sayı 11

 • Türk İlaç Endüstrisi ve Sözleşmeli Araştırma Kuruluşları
 • Çocuklarda Bilimsel Araştırmalara Türk Ceza Kanunu Engeli
 • Türk Ceza Kanunu’nda Çocuklarda Klinik Araştırmalar
 • Hizmet Alımı Bütçe Formu: Kocaeli Üniversitesi Örneğinde Gönüllüler Üzerinde İlaç Araştırmalarının Kurumsal Denetimi
 • Bitkisel Tıp ve Kullanılan Bitkisel İlaçlarda Kalite; Etkililik ve Güvenlilik Sorunu
 • Bitkisel Tıp ve Kullanılan Bitkisel İlaçlarda Kalite; Etkililik ve Güvenlilik Sorunu
 • Klinik İlaç Araştırmalarında Kalite Güvencesi-2 Araştırıcı Yoklamaları
 • Yerel Etik Kurullarla İlgili Yararlı Bilgiler

Sayı 10

 • Yerel Etik Kurulların Standardizasyonu Toplantısı Açılış Konuşması
 • Yerel Etik Kurulların Standardizasyonu Toplantısı Açılış Konuşması
 • Bakanlığın Karşılaştığı Sorunlar
 • Klinik (İlaç) Araştırma Dönemleri
 • İlaç Araştırmalarında Denetim
 • Yerel Etik Kurullarla İlgili Sorunlar
 • Endüstri Destekli Klinik Çalışmalar
 • SOP Nedir, Niçin ve Nasıl Hazırlanır?
 • Araştırma Dosyalarının Merkezi Etik Kurul Tarafından İncelenmesi
 • Advers Etki/Olay Bildirimleri
 • Klinik Araştırmalarda Sigorta ve Bütçe
 • İlaç Araştırmaları Yeni Yönetmeliği Neler Getirebilir?
 • Türkiye’de Yerel Etik Kurulların İşleyişi Üzerine Bir İnceleme

Sayı 9

 • Birleşik Krallık Tıp Araştırma Kurulu
 • Farmakogenomik Genetiğin Kişiselleştirilmiş İlaç Tedavisinde Kullanılması
 • Forum Modifiye Bilgilendirilmiş Olur İşlemleri
 • Mega Klinik Çalışmalar Sert-Yumuşak Son Noktalar Nereye
 • Plasebodan Öteye İlaçtan Beriye Tedavi Etkileri Bağlam Sonucu Belirleyebilir
 • Sağkalım Analizi Yöntemleri
 • Yerel Etik Kurullarla İlgili Faydalı Bilgiler

Sayı 8

 • Avrupa’da Klinik Araştırma Yapmak
 • Dünya İlaç Sektörü ve Antiinfektiflerle Bakış
 • Nihai Sorumlu Kim
 • Türkiye'de Antibiyotik Kullanımı Verileri
 • Türkiye'de Farmakovijilans Algıda Değişmesi Gerekenler
 • Türkiye'de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Alanında İlaç Araştırmaları

Sayı 7

 • Dünyada Klinik Araştırma İle Uğraşan Önemli Kuruluşlar
 • Farmasötik Buluşlar Yüzyılı
 • Klinik İlaç Araştırmalarında Kalite Güvencesi
 • SPSS'te Veri Tabanının Hazırlanması
 • Türkiye’de Klinik İlaç Araştırmaları
 • Türkiye’nin Klinik İlaç Araştırmalarıyla İlgili Politikası Ne Olmalıdır?

Sayı 6

 • Forum: Klinik Araştırma Kavramı
 • Klinik Çalışma Dönemleri
 • Sunu (Görsel Araçlar)
 • Psikiyatride İlaç Araştırmaları
 • Klinik Araştırmalara Hasta Alımı İçin Tanıtım Yöntemleri
 • SPSS’te Veritabanının Hazırlanması
 • (ICH) Nedir, Ne Değildir?
 • Bilimde Yanıltma ve Yağmacılık

Sayı 5

 • • Forum: İnterim Analiz
 • • Klinik Araştırıcılar İçin Etik İkilem
 • • Ülkemizdeki Bir Tıp Fakültesinde Kanıta Dayalı Tıp ve Eleştirel Düşünme Programı
 • • Çapraz Gruplu ve Kendi Kendine Kontrollü Çalışmalar
 • • İyi Klinik Uygulama Çalışmalarında Rutin Laboratuvarın Rolü
 • • Hayvan Deneyleri Nasıl Yapılmalıdır?

Sayı 4

 • Forum: Kaynak Belgeler
 • Klinik Araştırmalar ve Kanıta Dayalı Tıp Terminolojisi
 • Consort Kılavuzu
 • Kardiyolojide Klinik Araştırmalar
 • Klinik Araştırmalarda Çocuklar
 • İlaç Araştırmalarında İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Etiği

Sayı 3

 • Forum: Hastalara ve Etik Kurullara Yapılan Ödemeler
 • İyi Klinik Uygulamalar ve Dökümantasyon
 • İlaç Araştırmaları Etiğinde Yeni Gelişen Kavramlar
 • Bir Doktor Neden İstatistik Bilmelidir?
 • Enfeksiyon Hastalıklarında Klinik Çalışmalar
 • Çok Merkezli Klinik Araştırmalarda İstatistiksel Yöntemler
 • Klinik Araştırma Protokolü

Sayı 2

 • Klinik Araştırmalarda Uyulması Gereken Kurallar
 • İyi Klinik Uygulamalara Advers Olay Bildirimi
 • ICH Nedir ve Klinik Çalışmaların ICH Uyumlu Olması Nasıl Sağlanır?
 • Türkiye’de Onkoloji Alanında İlaç Araştırmaları
 • Araştırma Verilerinin Analize Hazırlanması
 • Forum: Hastaların Araştırıcılara Yapılan Ödemelerle İlgili Bilgilendirilmesi

Sayı 1

 • Etik Kurullar
 • Tıbbi Makale Nasıl Yazılır
 • Tıpta Bağımsız Kontrollü (Paralel) İlaç Araştırmaları Nasıl Yapılır?
 • Kanıta Dayalı Tıp
 • Klinik Araştırmalarda Monitörizasyon
 • Forum: Monitorizasyon Sorumluluğu