T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.IEG.0.10.00.09/084655 14.12.2009

Konu : Eczanelere ilişkin işlemler            

GENELGE

2009/ 79

Eczanelerin açılış, nakil, devir ve ruhsat iptali işlemleri; 13/10/1992 tarih ve 21374 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 6 ve 7. maddelerinde değişiklik öngören ve 09/03/2003 tarih ve 25043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği gereği Valilikler / İl Sağlık Müdürlüklerine devredilmiştir. Eczanelere ilişkin iş ve işlemler hakkında yayımlanan 01/07/2009 tarihli ve 046071 (2009/40) sayılı Genelgenin muvazaa değerlendirmesine ilişkin hükümlerinin uygulanmasında Valilik / İl Sağlık Müdürlüklerinden dosyaların Bakanlığa gönderilmesi sürecinde postada zaman kayıplarının olması, muvazaa değerlendirmesi yapacak komisyonun iş yoğunluğu nedeniyle toplantılarının yeterli sıklıkta yapılmasında aksamalar yaşanması, eczacıların bu zaman kayıplarından dolayı mağdur oldukları yönünde şikayetlerin artması, ayrıca komisyonun sadece dosya bazında inceleme yapmasının mahallinde yapılacak değerlendirme kadar sağlıklı sonuç doğurmayacağının anlaşılması, Genelge içeriğinin yeterli olmadığı ve Genelge ile ilgili olarak illerde farklı uygulamaların yapıldığı yönünde duyumların Bakanlığımıza ulaşması sebebiyle eczanelere ilişkin iş ve işlemler yönünden birlikteliğin sağlanması açısından aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekliliği doğmuştur.

Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereği yeni eczane açılması devir veya nakil ve eczaneler ile ilgili diğer işlemler için müracaat İl Sağlık Müdürlüklerine yapılacaktır. İl Sağlık Müdürlüklerince alınan müracaatta öncelikle ilk değerlendirme yapılacak ve eksik olan belge var ise tamamlatılmasını müteakip, oda üyelik kaydı, kroki onayı ve muvazaa değerlendirmesi için eczanenin bağlı bulunduğu Bölge Eczacı Odasına gönderilecektir.

Bölge Eczacı Odası tarafından yapılacak işlemlerle ilgili olarak;

1- Üyelik kaydı: 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun 1 inci maddesinde yer alan “Mesleğini serbest olarak icra eden veya özel kuruluşlarda eczacılıkla ilgili hizmetlerde çalışacak eczacılar ise başlamadan önce bulundukları ilin eczacı odasına kaydolmaya ve üyelik ödevlerini yerine getirmeye mecburdurlar.” hükmü, serbest eczacılık yapacaklar için üyelik kaydını gerektirmekte olup, Bölge Eczacı Odalarına da oda üyelik kaydını yapması yönünde bir yükümlülük getirmektedir. Eczanenin muvazaalı açılacağı şüphesinin bulunması gibi durumlar oda üyelik kaydının yapılması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İl Sağlık Müdürlüklerince Bölge Eczacı Odasına intikal ettirilen müracaat dosyasının odanın kayıtlarına girmesini müteakip en geç 10 işgünü içerisinde oda üyelik kaydı yapılmalı, oda üyelik kaydının bu süre zarfında yapılamaması durumunda ise dosyanın odanın kayıtlarına girdiği ilk tarih esas olmak üzere en geç 20 işgünü içerisinde oda üyelik kaydı yapılmalı veya yapılamıyorsa eczacının kanuni haklarını kullanabilmesi için oda üyelik kaydı yapılmayacağına dair red kararı gerekçeleri ile birlikte yine bu süre içerisinde eczacıya ve/veya İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmelidir.

2-Kroki onayı: Eczane yapılacak yerin kroki onayı; eczanenin net kullanım alanı, zemin- tavan yüksekliği ve eczanenin brüt kullanım alanına ilişkin olarak, eczacılık mevzuatı, Bakanlığımız genelge ve talimatları ile belirlenen koşulların sağlanmasına yönelik yapılacaktır. Krokinin İl Sağlık Müdürlüklerince gönderilmesini müteakip, evrakın oda kaydına alındığı tarihten itibaren 10 işgünü içerisinde Bölge Eczacı Odasınca onaylanması, onaylanmaması halinde ise gerekçeleriyle birlikte yine bu 10 işgünlük süre içerisinde bildirilmesi gerekmektedir. Krokinin 10 işgünü içerisinde onaylanmaması ve olumsuz kararın gerekçeleriyle bildirilmemesi veyahut bildirilen gerekçelerin kroki onayının esasına ilişkin olmayıp farklı değerlendirme koşullarına ilişkin olması durumunda kroki onayı İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince yapılacaktır.

3- Muvazaa değerlendirmesi: Bölge Eczacı Odası, evrakın oda kayıtlarına girdiği tarihten itibaren muvazaa değerlendirmesine ilişkin değerlendirme raporlarını, bu raporlarda muvazaa kanaati bildirilmesi durumunda bu kanaati ispatlayıcı belgelerle birlikte Yönetmeliğin ilgili hükmündeki 10 işgünü içinde İl Sağlık Müdürlüğüne gönderecektir. Ancak Bölge Eczacı Odası tarafından talep edilmesi halinde 10 işgünlük ek süre verilerek bu işlemler tamamlanır. Bu süreler birbirini takip edecek şekilde kullanılacak ve toplam değerlendirme süresi 20 işgününü geçemeyecektir. Bölge Eczacı Odasının Yönetmeliğin ilgili hükmündeki sürelere uymadığı durumlarda, muvazaa konusu İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince yine Yönetmeliğin ilgili hükmünde yer alan 10 iş günü içerisinde incelenerek sonuçlandırılacaktır. İl Sağlık Müdürlüklerince yapılan muvazaa değerlendirmesi sonucunda ruhsat düzenlenmesine karar verilmesi halinde, açılan eczanenin denetimlerinin sıklıkla ve titizlikle yapılarak eczacının yıl içerisinde görevi başında (mazeretsiz olarak) bulunmadığının üç kez tutanakla tespit edilmesi veya muvazaaya ilişkin ispatlayıcı başka belgelerin bulunması durumunda ruhsatın iptali cihetine gidilecektir. Yine mevcut eczanelerde yapılan denetimlerde de eczane açma müracaatı sırasında muvazaalı olmayan veya muvazaalı olduğu ispat edilemeyen, ancak daha sonra muvazaalı işletildiği tespit edilen eczanelerin 6197 sayılı Kanun çerçevesinde ruhsatnamelerinin iptal edilmesi gerekmektedir.

3- Mesul müdür atanması: Eczacının vefatı, hacir altına alınması ve benzeri sebeplerle eczaneye yapılacak mesul müdür atamalarında, vereseli eczane işletilmesine ilişkin olarak eczaneye mesul müdür atanması işleminde, mesul müdür olarak atanacak eczacının meslekten men cezasının bulunup bulunmadığı bilgisinin yer aldığı oda kayıt belgesinin bulunması yeterlidir. Eczacı Odasından ayrıca bir uygunluk alınması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak mesul müdür olarak atanan eczacının hangi eczaneye mesul müdür olarak atandığı bilgisi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilgili Bölge Eczacı Odasına bildirilecektir.

4- Belediyeler tarafından yapılan numara değişikliklerinde eczanenin kapı numarasının değişmesi halinde ruhsat değişikliği yapılmayıp sadece şerh verilecektir.

5- Yapılan denetimlerde eczacının sağlık durumunda eczacılık mesleğini yapmasına engel teşkil edecek değişiklikler olduğunun görülmesi halinde sağlık raporlarının veya mesleğini yapmasına engel adli sicil kaydı bulunduğunun anlaşılması durumunda Adli Sicil Kaydının güncellenmesi istenilebilir.

01.07.2009 tarihli ve 046071 (2009/40) sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. 2009/40 sayılı Genelge’nin muvazaa değerlendirmesi hükmü kapsamında Bakanlığa incelenmek üzere bu Genelge yürürlüğe girmeden önce intikal etmiş olan dosyalar bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlıkça değerlendirilecektir.

Bundan böyle eczanelerin açılış, vereseli eczane, nakil, devir, mesul müdür tayini ve ruhsat iptali ile ilgili işlemlerinde istenilen belgeler yönünden uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla ekte yer alan “Eczane İşlemleri İçin Gerekli Belgeler” doğrultusunda ve yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde işlem yapılmasını önemle rica ederim.

 

Prof.Dr. Nihat TOSUN
Bakan a.
Müsteşar
EKİ:Liste (6 sayfa)

DAĞITIM:

81 İl Valiliği

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti

YENİ ECZANE AÇILIŞINDA GEREKLİ BELGELER


A. Müracaat Sırasında Eczacıdan İstenilecek Belgeler:

1- Matbu form: Başvurularda eczacının “T.C. Kimlik Numarası” da mutlaka olacak şekilde matbu formda yer alan beyannamenin tam olarak doldurulması gerekmektedir.

2– Özgeçmiş: Eczacının el yazısı ile yazıp imzaladığı özgeçmişi.

3- Diploma örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) fotokopisi. (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine “Aslı Gibidir” kaşesi basılarak ilgili müdürlükçe tasdik edilecektir. Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir.)

4– Göz raporu: Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalıdır.)

5- Sağlık raporu: Resmi bir sağlık kurumundan alınmış veya ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığına dair rapordur.

6- Adli Sicil Kaydı: Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.

7- Kroki: Eczanenin adı, adresi, net kullanım alanı ve konumunu (cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planını) gösterir kroki

8- Vesikalık fotoğraf: Son 1 (bir)ay içerisinde çekilmiş, 4×6 cm boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır).

9- Ruhsat harç makbuzu aslı.

* Ayrıca daha önce bir eczane, ecza deposu veya herhangi bir işyerinde mesul müdürlük yapan eczacılardan en son çalıştığı eczane/ecza deposu/iş yerinden ayrıldığına dair Ayrılış Belgesi de istenir. Belge tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.

 

NOT:

– Raporlar ve Adli Sicil Kaydı İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan ilk başvuru tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

 

B. Bölge Eczacı Odasından İstenilecek Belgeler:

1- Oda üyelik kaydı

2– Kroki onayı

3- Muvazaa değerlendirme raporu


ECZANE NAKLİNDE GEREKLİ BELGELER


A. Müracaat Sırasında Eczacıdan İstenilecek Belgeler:

1- Matbu form: Başvurularda eczacının “T.C. Kimlik Numarası” da mutlaka olacak şekilde matbu formda yer alan beyannamenin tam olarak doldurulması gerekmektedir.

2- Vesikalık fotoğraf: Son 1 (bir)ay içerisinde çekilmiş, 4×6 cm boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır).

3– Diploma örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) fotokopisi. (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine “Aslı Gibidir” kaşesi basılarak ilgili müdürlükçe tasdik edilecektir. Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir.)

4– Göz raporu: Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalıdır.)

5- Sağlık raporu: Resmi bir sağlık kurumundan alınmış veya ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığına dair rapordur.

6- Adli Sicil Kaydı: Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.

7- Kroki: Eczanenin adı, adresi, net kullanım alanı ve konumunu (cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planını) gösterir kroki

8- Ruhsatname aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı

9- Ruhsat harç makbuzu: İller arasında yapılan nakiller içindir. Aynı ilde yapılan nakillerde harç yatırılması gerekmemektedir.

 

NOT:

– Raporlar ve Adli Sicil Kaydı İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan ilk başvuru tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

-13.10.1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’ten önce 35 m²’den küçük alanlarda faaliyetini yürütmekte olan eczanelerin bir defaya mahsus olmak üzere 35 m²’den küçük bir yere nakli veya devri mümkündür.

 

 

B. Bölge Eczacı Odasından İstenilecek Belgeler:

1- Oda üyelik kaydı

2– Kroki onayı

3- Muvazaa değerlendirme raporu


ECZANE DEVRİNDE GEREKLİ BELGELER


A. Müracaat Sırasında Eczacıdan İstenilecek Belgeler:

1- Matbu form: Başvurularda eczacının “T.C. Kimlik Numarası” da mutlaka olacak şekilde matbu formda yer alan beyannamenin tam olarak doldurulması gerekmektedir.

2– Özgeçmiş: Eczacının el yazısı ile yazıp imzaladığı özgeçmişi.

3- Diploma örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) fotokopisi. (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine “Aslı Gibidir” kaşesi basılarak ilgili müdürlükçe tasdik edilecektir. Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir.)

4– Göz raporu: Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalıdır.)

5- Sağlık raporu: Resmi bir sağlık kurumundan alınmış veya ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığına dair rapordur.

6- Adli Sicil Kaydı: Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.

7- Kroki: Eczanenin adı, adresi, net kullanım alanı ve konumunu (cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planını) gösterir kroki

8- Vesikalık fotoğraf: Son 1 (bir)ay içerisinde çekilmiş, 4×6 cm boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır).

9- Ruhsat harç makbuzu aslı

10- Ruhsatname aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı

11- Devir senedi/tutanağı: İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen bir yetkili ile Bölge Eczacı Odası yetkilisi huzurunda, hem bu yetkililerin hem de devir eden ve devir alan eczacıların imzalarının bulunduğu tutanak.

 

  • Ayrıca daha önce bir eczane, ecza deposu veya herhangi bir işyerinde mesul müdürlük yapan eczacılardan en son çalıştığı eczane/ecza deposu/iş yerinden ayrıldığına dair Ayrılış Belgesi de istenir. Belge tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.

NOT:

– Raporlar ve Adli Sicil Kaydı İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan ilk başvuru tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

-13.10.1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’ten önce 35 m²’den küçük alanlarda faaliyetini yürütmekte olan eczanelerin bir defaya mahsus olmak üzere 35 m²’den küçük bir yere nakli veya devri mümkündür.


B. Bölge Eczacı Odasından İstenilecek Belgeler:

1- Oda üyelik kaydı

2– Kroki onayı

3- Muvazaa değerlendirme raporu


ECZANE MESUL MÜDÜR TAYİNİNDE GEREKLİ BELGELER


A. Müracaat Sırasında Eczacıdan İstenilecek Belgeler:

1- Matbu form: Başvurularda eczacının “T.C. Kimlik Numarası” da mutlaka olacak şekilde matbu formda yer alan beyannamenin tam olarak doldurulması gerekmektedir.

2– Özgeçmiş: Eczacının el yazısı ile yazıp imzaladığı özgeçmişi.

3- Diploma örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) fotokopisi. (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine “Aslı Gibidir” kaşesi basılarak ilgili müdürlükçe tasdik edilecektir. Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir.)

4– Göz raporu: Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalıdır.)

5- Sağlık raporu: Resmi bir sağlık kurumundan alınmış veya ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığına dair rapordur.

6- Adli Sicil Kaydı: Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.

7- Vesikalık fotoğraf: Son 1 (bir)ay içerisinde çekilmiş, 4×6 cm boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır).

8- Dilekçe: Mesul müdür atama nedenini gösterir dilekçe.

* Ayrıca mesul müdür değişikliği varsa ayrılan mesul müdüre ait Mesul müdürlük belgesinin aslı ile yeni atanacak mesul müdür daha önce bir eczane, ecza deposu veya herhangi bir işyerinde mesul müdürlük yapan eczacılardan en son çalıştığı eczane/ecza deposu/iş yerinden ayrıldığına dair Ayrılış Belgesi de istenir. Belge tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.

 

NOT:

– Raporlar ve Adli Sicil Kaydı İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan ilk başvuru tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

 

B. Bölge Eczacı Odasından İstenilecek Belgeler:

1- Oda üyelik kaydı


VERESELİ ECZANE İŞLEMLERİNDE GEREKLİ BELGELER


A. Müracaat Sırasında Eczacıdan İstenilecek Belgeler:

1- Ruhsatname aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı

2- Veraset ilamı: Noter tasdikli

3- Feragatname/muvafakat name: Noter tasdikli

4- Matbu form: Başvurularda eczacının “T.C. Kimlik Numarası” da mutlaka olacak şekilde matbu formda yer alan beyannamenin tam olarak doldurulması gerekmektedir.

5- Özgeçmiş: Eczacının el yazısı ile yazıp imzaladığı özgeçmişi.

6- Diploma örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) fotokopisi. (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine “Aslı Gibidir” kaşesi basılarak ilgili müdürlükçe tasdik edilecektir.Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir.)

8– Göz raporu: Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalıdır.)

9- Sağlık raporu: Resmi bir sağlık kurumundan alınmış veya ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığına dair rapordur.

10- Adli Sicil Kaydı: Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.

11- Vesikalık fotoğraf: Son 1 (bir)ay içerisinde çekilmiş, 4×6 cm boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır).

 

  • Ayrıca daha önce bir eczane, ecza deposu veya herhangi bir işyerinde mesul müdürlük yapan eczacılardan en son çalıştığı eczane/ecza deposu/iş yerinden ayrıldığına dair Ayrılış Belgesi de istenir. Belge tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.

NOT:

– Raporlar ve Adli Sicil Kaydı İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan ilk başvuru tarihinden en fazla

1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

 

B. Bölge Eczacı Odasından İstenilecek Belgeler:

1- Oda üyelik kaydı


RUHSAT İPTALİNDE GEREKLİ BELGELER


Ruhsatnamenin eczacı/mesul müdürün talebine istinaden iptali

1- Dilekçe: Eczacının eczanesine ait ruhsatının iptal edilmesi talebine ilişkin dilekçe.

2- Ruhsatname aslı ve varsa mesul müdürlük belgesi aslı

Kaynak: IEGM