15 Mayıs 2024 tarihinde Gıda ve İlaç İdaresi, iki veya daha fazla önceki sistemik tedavi hattı almış olan relaps veya refrakter foliküler lenfoma (FL) olan yetişkinler için Lisocabtagene Maraleucel’e (Breyanzi, Juno Therapeutics, Inc.) hızlandırılmış onay verdi.

Etkinlik ve Güvenlik

Etkinlik, TRANSCEND-FL (NCT04245839) adlı Faz 2, açık etiketli, çok merkezli, tek kollu bir çalışmada değerlendirildi. Bu çalışma, iki veya daha fazla sistemik tedavi hattı (bir anti-CD20 antikor ve bir alkile edici ajan dahil) almış olan yetişkinlerde relaps veya refrakter FL olan hastaları içeriyordu. Hastalar, lenfodepletan kemoterapi almak için yeterli kemik iliği fonksiyonuna sahip ve ECOG performans durumu 1 veya daha az ise çalışmaya katılmaya uygun kabul edildi.

Hastalar, lenfodepletan kemoterapiyi almadan önce aferez yapıldı ve ardından Lisocabtagene Maraleucel uygulandı. Hastalar, lenfodepletan kemoterapinin tamamlanmasından sonraki 2 ila 7 gün içinde tek bir doz Lisocabtagene Maraleucel aldı (3 gün boyunca fludarabin 30 mg/m2/gün ve siklofosfamid 300 mg/m2/gün aynı anda uygulandı). Temel etkinlik popülasyonu, başlangıçta veya köprü tedavisinden sonra PET pozitif hastalığı olan, belirlenen ürünü planlanan doz aralığında alan ve ilk yanıtından en az 9 ay takip edilen 94 hastayı içeriyordu.

Ana etkinlik sonuç ölçütleri, Lisocabtagene Maraleucel infüzyonu sonrası tam yanıt veya kısmi yanıt (TOY) gösteren hastaların yüzdesi olarak tanımlanan genel yanıt oranı (GYO) ve bağımsız bir gözden geçirme komitesi tarafından belirlenen yanıt süresi (YS) idi. GYO, %95,7 ( %95 CI: %89,5, %98,8) idi. Ortalama 16,8 ay ( %95 CI: %16,3, %17,0) takip sonrasında, ortalama YS ulaşılamadı (NR) ( %95 CI: %18,04, NR) idi.

En yaygın olmayan laboratuvar dışı advers reaksiyonlar (% ≥20) sitokin salım sendromu (SSS), baş ağrısı, kas-iskelet sistemi ağrısı, yorgunluk, kabızlık ve ateş idi. FDA, ölümcül veya hayatı tehdit eden SSS ve nörolojik toksisiteler riski nedeniyle bir Risk Değerlendirme ve Azaltma Stratejisi ile lisokabtagen maraleusel’i onayladı.

Önerilen Lisocabtagene Maraleuceldozu, CD4 ve CD8 bileşenlerinin 1:1 oranında olduğu 90 ila 110 × 106 CAR-pozitif canlı T hücresidir.