İEGM, 25 Temmuz 2011 tarihinde toplanan Fiyat Değerlendirme Komisyonu tarafından alınan kararları yayımladı.

İEGM tarafından yapılan duyuru:

25 Temmuz 2011 tarihinde toplanan Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nda aşağıdaki kararlar alınmıştır;

Fiyat artış talebinde bulunan ürünlerde;

– İmal ürünlerde maliyet kartına göre fiyat artışı isteyen orijinal ürünler ve orijinali pazarda bulunmayan jenerik ürünlerin fiyat artışlarının “Kümülatif ÜFE” artış yüzdesine göre verilmesi,

– İmal ürünlerde referans değerin artmasından kaynaklanan artış taleplerinin (orijinal ürünlerin referans fiyatlarının artması, orijinali olmayan jenerik ürünlerin referanslarının artması ve fiyat artışı verilmiş orijinal ürünlerin jeneriklerinin fiyat artış müracaatları) uygun olarak değerlendirilmesi,

– İthal ürünlerde referansın artmasından kaynaklanan artışların uygun olarak değerlendirilmesi,

– Mevcut durumda referans altı fiyat almış ürünlerin, referans fiyatlarının artması halinde firmaların fiyat artış talep etmeleri durumunda referans değerde meydana gelen artış oranına göre depocuya satış fiyatının arttırılması,

– Mevcut referansının altında fiyat almış ürünler için firmaların fiyatlarını referans değerleri kadar yükseltmek istemeleri halinde başvurularının reddi,

– Tebliğ’in 6.maddesi (f) bendinde belirtilen esaslara (Bir ürünün referans ülkelerdeki fiyatının referans kabul edilebilmesi için ürünün firmaların fiyat başvuruları sırasında o ülkede piyasada olması koşulu aranır. Piyasadan çekilmiş veya üretimi durdurulmuş, ancak stokları bitinceye kadar piyasada bulunmaya devam eden ürünlerin fiyatı referans fiyat olarak kabul edilmez. Ürünün piyasada olup olmadığı firma tarafından fiyat başvurusu sırasında beyan edilir. Ürünün mevcut imal yeri haricinde ruhsatına alternatif imal yeri eklenmesi durumunda bu ülkede imal edilen ürünlerin firma tarafından beyan edilen ithal edilme tarihi itibariyle, alternatif imal ülke fiyatları referans fiyat hesaplamasına dahil edilir. Ürünün alternatif imal yerinden getirilmesinin durdurulması durumunda bu değişiklik Bakanlığa bildirilir ve ürünün referans fiyatı yeni referans fiyat doğrultusunda güncellenir. Farklı amaçlarla oluşturulmuş veri tabanlarından elde edilen bilgiler bu konu ile ilgili olarak esas alınmaz. Referans fiyatın belirlenmesinde esas alınan referans fiyat arttığında referans ülke ve/veya referans fiyat bilgisi ile depocuya satış fiyatı güncellenir.) uygun olan fiyat artış müracaatlarının uygun olarak değerlendirilmesi ve buna benzer başvuruların Komisyona sunulmaksızın şube tarafından onaylanması,

– Depocuya satış fiyatlarını 6,78 TL ve 3,55 TL ye yükseltmek isteyen ürünlerin fiyatlarının incelenerek söz konusu düşüşün (2009 Fiyat Kararnamesi ile birlikte 20 yıllık referana tabi ürünlere uygulanan düşüş) şube tarafından re’sen yapılması halinde artış taleplerinin onaylanması; firmanın kendi isteğiyle 6,78 TL ve 3,55 TL altına düşüş yapılmış olması halinde ise artış taleplerinin reddedilmesi ve buna benzer başvuruların Komisyon’a sunulmaksızın şube tarafından değerlendirilmesi,

– Tebliğde belirtilen imal yeri tanımının değişmesinden kaynaklanan imal ülkesi değişmiş olan ürünlerin güncel Tebliğ esaslarına göre imal ülkesi neresi ise o ülkeye göre fiyatlarının güncellenmesi,

– Devir olan ürünlerde, devreden firmanın mevcut fiyatından daha yüksek fiyat talep eden ürünlerin fiyat artışlarının firma devri, mevcut fiyatla yapıldıktan sonra Komisyona başvurularak fiyat artışının değerlendirilmesi,

Önemle duyurulur.