İlaç Başvuruları ve İlaç Güvenlik İzlem Formu Hakkında Duyuru…

 

 

D U Y U R U

1) İlaç başvuruları hakkında;

Kurumumuz resmi internet sayfasında yayımlanan 12.05.2010 tarihli duyurunun 2 inci maddesi ile Sağlık Uygulama Tebliğinin, “6.4. İlaçlarda uygulanacak indirim oranları ve eşdeğer ilaç uygulaması” başlıklı maddesinin 6.4.1. işaretli alt maddesinde tanımlı bulunan baz iskontonun üzerindeki iskonto taleplerinin, firmalarca tam sayı olarak verilmesi, kılavuz ve yönerge doğrultusunda yapılacak başvurularda da uygulamanın bu şekilde olacağı duyurulmuştur.

Kurum Ödeme Komisyonunca yapılan değerlendirmeler sonucu baz iskonto üzerindeki iskonto taleplerinin tam sayı ya da buçuklu olarak verilebilmesi uygun görülmüştür.

Bu duyuruda belirtilenin dışında verilen özel iskontolar, ayrıca firmasına bildirim yapılmadan, bir üst rakama yuvarlanarak tam sayı ya da buçuklu olarak değerlendirilecektir.

2) İlaç güvenlik izlem formu hakkında;

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 13.05.2011 tarih ve 2011/35 sayılı genelgesi gereğince, TNF blokerlerinin (infliximab, adalimumab, etanercept, abatacept) kullanımı sırasında, “İlaç Güvenlik İzlem Formu” uygulaması yürütülmekte olup, söz konusu formun bir nüshasının Kurumumuza reçete ekinde ibraz edilmesi gerekmektedir.

SUT’un 6.1.1.Ç maddesinin (8) numaralı fıkrasında; “8) Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi) en fazla 1 aylık doza kadar ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için tebliğde yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükmün uygulanmasında, Sağlık Bakanlığının da görüşleri doğrultusunda, hastanın ilk reçetesi esnasında doldurulacak olan “İlaç Güvenlik İzlem Formu” üç ay süresince geçerli olacağından, birinci ayın sonunda yazılacak yeni reçete için tekrar form doldurulmasına gerek olmayıp, sadece ilk formun fotokopisinin ibraz edilmesi yeterli olmaktadır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.