……………………………..VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE

83/2005

 

Üretim yerlerinde, eczanelerde, hastanelerde, Sağlık Müdürlüklerinde, gümrükte ve diğer  kuruluşlarda katı, yarı katı, sıvı, aeresol halde imal/ ithal izni bulunan veya yurda kaçak olarak giren ilaçların! ilaç hammaddelerinin (penisilin ve türevIeri, sefalosporin ve türevIeri, hormonlar v.b. dahil) ve kullanılmamış tıbbi malzemelerin çeşitli nedenlerle (miadının dolması, bozulması, kullanımının risk oluşturması, mahkeme sonueu imhasına karar verilmesi, v.s.) imha edilmesi söz konusu olmaktadır.

Bilindiği gibi sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların yönetimiyle ilgili esaslar 20.05.1993 tarih ve 21586 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Söz konusu yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı 2 nei maddesinde “Eczane ve ilaç depolarından” kaynaklanan atıkların yönetmelik kapsamında olduğu belirtilmiş, ayrıca “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddede ünitelerden kaynaklanan patolojik ve patolojik olmayan, enfekte, kimyasal ve farmasötik atıklar ile kesici. deliei malzemeler ve sıkıştırılmış kaplar “tıbbi atık” olarak tanımlanmıştır. Ancak yönetmelik, sadece tıbbi atık üreten kurum! kuruluşlardan kaynaklanan farmasötik atıkları kapsamaktadır.

Eczane ve hastane gibi yönetmelik kapsamındaki kurum/ kuruluşların yanı sıra, ilaç fabrikaları, sağlık müdürlükleri ve gümrük gibi yönetmelik kapsamı dışındaki farklı yerlerde bulunan ilaç ve ilaç hammaddelerinin de imha edilmesi gerektiği durumlarda söz konusu atıklar 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin “EK-7 Tehlikeli Atık Listesi”, “(07) Organik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar”, “07 05 ( Farmasötik) Ecza ilaçlarının İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımında (İFTK) Kaynaklanan Atıklar” başlığı altında değerlendirmekte ve tehlikeli atık olarak kahul edi lmektedir.

Bu çerçevede

1. Söz konusu atıkların, Ülkemizde tehlikeli atıkların bertarafı konusunda lisanslı tek kuruluş olan İZAYDAŞ -İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.’nde bertarafının sağlanması,

2. Bertaraf işlemi sırasında oluşturulacak komisyonda, Müdürlüğünüz ile İl çevre ve Orman Müdürlüğü ‘nden birer temsilcinin yer alması gerekmektedir.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

Prof.Dr.Necdet ÜNÜVAR
Müsteşar

 

Kaynak: IEGM