………………………VALİLİĞİNE

 (İl Sağlık Müdürlüğü)

 

ilgi: 13.05.2005 tarih ve 24343 sayılı genelgemiz.

Üretim yerlerinde, eczanelerde, hastanelerde, sağlık müdürlüklerinde gümrükte ve diğer kuruluşlarda katı, yarı katı, sıvı, aeresol halde imalı ithal izni bulunan veya yurda kaçak olarak giren ve mahkeme sonucu imhasına karar verilen bütün ilaçların! ilaç hammaddelerinin (penisilin ve türevIeri, sefalosporin ve türevIeri, hormonlar vb. dahil) ve kullanılmamış tıbbi malzemelerin çeşitli nedenlerle (miadının dolması, bozulması, kullanımının risk oluşturması vs.) imhasıyla ilgili Çevre Bakanlığı’ndan alınan bilgiler doğrultusunda ilgide kayıtlı Genelgemiz ile Sağlık Müdürlükleri bilgilendirilmiştir.

Ancak Sağlık Müdürlüklerinin; imha edilecek ilaçların iZA YDAŞ’ a gönderilecek aşamaya gelinceye kadar muhafaza edileceği mekanlarının bulunmadığını, Atıkların iZA YDAŞ’ a naklinin lisanslı taşıyıcı fırma tarafından yaptırılması gerektiğini, ancak pek çok ilde lisanslı taşıyıcı fırma bulunmadığını, İZAYDAŞ’a (Kocaeli) nakil ücretinin illere göre değişmekle beraber yüksek olduğunu, iZAYDAŞ’ın imha işlemi gerçekleştirmek üzere atıkları özel ambalajlar içerisinde ve özel etiketlerle işaretlenmiş şekilde kabul ettiğini, ayrıca bertaraf işlemi için ücret talep ettiğini, yer ve ödenek açısından imkanlarının bulunmadığını bildirmeleri nedeniyle konu Çevre Bakanlığı ‘na iletilmiştir.

Çevre Bakanlığı’ndan gelen yazıda;

1. Söz konusu atıkların tehlikeli atık olarak kabul edilmekte olduğu, bu atıkların toplanmasının, taşınmasının ve bertarafının da Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılması gerektiği, bu nedenle söz konusu atıkların belediye çöp depolama sahalarında diğer tıbbi atıklarla beraber imhasının mümkün görülmediği,

2. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde “EK-Tde yer alan faaliyetler sırasında tehlikeli atık üreten gerçek ve tüzel kişilerin, atığı üretenin bilinmemesi durumunda ise bu atıkları zilyetliğinde veya mülkiyetliğinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin “üretici” olarak tanımlandığı, Üreticilerin, Yönetmeliğin “Atık üreticisinin yükümlülükleri” başlıklı 9. maddesinin (d) bendine göre atığını göndereceği lisanslı geri kazanım yada bertaraf tesisinin . istemiş olduğu uluslararası kabul görmüş standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla, (h) bendine göre taşıma formunu doldurmakla, (i) bendine göre de bertaraf yapılacak harcamaları karşılamakla yükümlü tutulduğu,

3. Uygulamada kolaylığın sağlanması açısından değişik illerde az miktarda bulunan bu .atıkların dökülme, sızma, akımı veya herhangi olumsuz bir reaksiyon yaratmayacak şekilde güvenli olarak ambalajlandıktan sonra merkezi illere nakliyesinin yapılması, burada toplanan ve taşıma için gereken miktara ulaşan atıkların ise taşıma formlarının doldurularak lisanslı araçlarla İZA YDAŞ’a götürülmesi ve bertaraf ücreti mukabilinde bertaraftarının sağlanması gerektiği, belirli noktalardan lisanslı araçlarla yapılacak taşıma işlemlerinde taşıma formlarının doldurulacak olması ve bu formların ilgili bölümlerinin de bertaraf eden tarafından onaylanarak bertaraf işleminin gerçekleşecek olması nedeniyle İl Sağlık ile İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden elemanların iZA YDAŞ’a gitmesine gerek görülmediği bildirilmiştir.

Bu nedenle;

Tıbbi atıklarla ilgili işlemlerin yukarıda belirtildiği gibi yapılması, Tereddüt edilen hususlarda Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden (Tel: 03122879963, Faks: 03122853463) bilgi alınması, Konunun bağlı kurum/ kuruluşlara duyurulması hususlarında bilginizi ve gereğini rica ederim.

Dr.Orhan F. GÜMRÜKÇÜOĞLU
Müsteşar Yardımcısı V.

 

Kaynak: IEGM