………..VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE

2006/…………

İlgi:     a) 10.7.2000 tarihli ve 31197 sayılı Genelge.

b) 29.06.2004 tarihli ve 27013 sayılı Genelge.

c) 07.10.2004 tarihli ve 39508 sayılı Genelge.

d) 09.12.2004 tarihli ve 48612 sayılı Genelge.

e) 02.05.2005 tarih ve 22153 sayılı Genelge.

 

Bilindiği üzere medikal gaz üretim, dolum, depolama ve dağıtım tesisleri, Bakanlığımız Müfettişlerince denetlenmesini müteakip uygun bulunması halinde Genel Müdürlüğümüzce izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi düzenlenmek suretiyle açılmaktadır.

Ancak yürürlükte olan mevzuatta söz konusu tesislerin tank mesafelerinin çok uzak olması şartının getirilmesi, şehir merkezlerinde bulunan dolum, depolama ve dağıtım yapan tesislerin Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı almalarını zorlaştırmakta, ilgili mevzuat gerekliliklerini yerine getiremeyen tesislere Bakanlığımızca faaliyet göstermeleri için gerekli olan izin belgeleri düzenlenememektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 19.10.2005 tarihli ve 25971 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe konulan “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile bahse konu tank mesafeleri yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan bu düzenleme sonucu medikal gaz üretim, dolum, depolama ve dağıtım tesisleri açılırken istenilen belgeler arasında yer alan Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatının alınmasındaki tank mesafelerinden kaynaklanan sorun büyük oranda çözülmüştür.

Bu nedenle;

  1. Medikal gaz üretim, dolum, depolama, dağıtım tesisleri açılırken Müdürlüğünüzce düzenlenen “Geçici İzin Belgesi” uygulaması kaldırılmıştır.
  2. Medikal gaz üretim ve dolum tesisleri açılırken, EK-1’de istenilen bilgi ve belgelerin firma yetkilileri tarafından hazırlanmasını ve Müdürlüğünüzce Genel Müdürlüğümüze gönderilmesini takiben Bakanlığımızca [Gerek görülmesi halinde GMP (İyi İmalat Uygulamaları) Kılavuzunun ekler bölümündeki tıbbi gazlar ile ilgili kısmı dikkate alınarak EK-3’deki form doğrultusunda Müdürlüğünüzce] denetlenecek, uygun bulunması halinde Bakanlığımızca izin belgesi düzenlenecektir.
  3. Medikal gaz depolama ve dağıtım tesisleri açılırken EK-2’de istenilen bilgi ve belgelerin firma yetkilileri tarafından hazırlanarak Müdürlüğünüze müracaat edilmesini takiben Müdürlüğünüz yetkililerince GMP (İyi İmalat Uygulamaları) Kılavuzunun ekler bölümündeki tıbbi gazlar ile ilgili kısmı dikkate alınarak EK- 4’deki form doğrultusunda denetlenecek, denetim sonucu uygun bulunması halinde MüdürlüğünüzceEK- 5’deki örnek doğrultusunda izin belgesi ve EK- 6’deki örnek doğrultusunda sorumlu personel belgesi düzenlenecektir.
  4. Medikal gaz üretim, dolum, depolama ve dağıtım tesisleri yılda asgari bir kez Müdürlüğünüzce denetlenecek, denetim sonucu uygun bulunmayan tesisler tespit edilen eksiklikler giderilinceye kadar faaliyetten men edilecektir.
  5. Medikal gaz üretim, dolum, depolama ve dağıtım tesisleri ile ilgili tüm evraklar Müdürlüğünüzde muhafaza edilecektir.

 

Medikal gaz üretim, dolum, depolama ve dağıtım tesislerinin en geç 1 Ocak 2007 tarihine kadar yukarıda sayılan şartları sağlamaları, aksi takdirde 1 Ocak 2007 tarihinden sonra Geçici İzin Belgesi ile faaliyet gösteremeyecekleri hususunda bilginizi ve ayrıca bu Genelge ile ilgide kayıtlı Bakanlığımız Genelgeleri yürürlükten kaldırıldığından bundan sonra yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR

Bakan a.

Müsteşar

 

 

 


EKLER:

EK-1 Medikal Gaz Üretim ve Dolum Yeri Müracaatı

EK-2 Medikal Gaz Depolama ve Dağıtım Tesisi Müracaatı

EK-3 Medikal Gaz Üretim ve Dolum Yeri Kontrol Formu

EK-4 Medikal Gaz Depolama ve Dağıtım Tesisi Kontrol Formu

EK-5 Medikal Gaz Depolama ve Dağıtım İzin Belgesi

EK-6 Sorumlu Personel İzin Belgesi

Kaynak: IEGM