11/03/2010 tarihli ve 27518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin kapsamı dışında kalan, insana bir hekimin doğrudan müdahelesini gerektirmeden yapılacak her türlü girişimsel olmayan klinik

araştırma ve genetik materyal ile yapılacak olan polimorfizm çalışmalar hakkında bilimsel ve etik yönden görüş belirtmek üzere, Mersin Üniversitesi Senatosunun 11/05/2010 tarihli ve 03-2010/46 sayılı kararı ile kabul edilen Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırmaları Değerlendirme Komisyonu Yönergesi’nin 5. maddesi gereğince Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırmaları Değerlendirme Komisyonu kurulmuş olup, 16/07/2010 tarihinde çalışmalarına başlamıştı.

Öte yandan, son günlerde yaşanan gelişmelere bağlı olarak, Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırmaları Değerlendirme Komisyonu 21/12/2010 tarihinden itibaren çalışmalarını, yürürlükte olan ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde gönüllü insanlar üzerinde gerçekleştirilecek her türlü klinik araştırmanın tasarımı, yürütülmesi, kayıtlarının tutulması, rapor edilmesi, geçerliliği ve diğer konularda bilimsel ve etik yönden görüş belirtmek üzere, Mersin Üniversitesi Senatosunun 21/12/2010 tarihli ve 2010/75 sayılı kararı ile değişik biçimi kabul edilen Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırmaları Değerlendirme Komisyonu Yönergesine göre sürdürecektir.

Komisyon, insana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden yapılacak her türlü girişimsel olmayan klinik araştırmayı, gözlemsel çalışmaları, genetik materyal ile yapılacak olan her türlü araştırmayı, polimorfizm çalışmalarını, kök hücreler ile yapılacak in vivo çalışmaları, doku, organ ve kök hücre nakli ile ilgili klinik araştırmaları, yeni tıbbi cihazlar ile yapılacak klinik araştırmaları, ilaç klinik araştırmalarını (Faz I, Faz II, Faz III ve Faz IV), biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları ile biyobenzer ürünler için kıyaslanabilirlik çalışmalarını, İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı kapsamında yapılacak çalışmaları, endüstriyel olmayan ileri tıbbi ürünler ile yapılacak araştırmaları, ileri tedavi edici tıbbi ürünler ile yapılacak araştırmaları, ilaç dışı standart tedavi yöntemleri ile ilgili klinik araştırmaları ve tedavi amaçlı denemeler ile ilgili araştırmaları değerlendirecektir.

Yönergeye ve gerekli formlara Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi web sayfasından ulaşılabilir.

Bilgilerinize saygılarımla sunarım.

Prof. Dr. Bahar TUNCTAN

Komisyon Başkanı

Mersin University
Yenisehir Campus
Faculty of Pharmacy
Department of Pharmacology
33169, Mersin, TURKIYE