TİTCK Harcama Birimleri ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülecek ön mali kontrol faaliyetlerine ilişkin “Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi” yayımlandı.

 

Yeni yapılanmaya bağlı olarak TİTCK Harcama Birimleri ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülecek ön mali kontrol faaliyetlerine ilişkin “Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi” yayımlandı.

 

 

Sağlık Bakanlığı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1 – Bu yönergenin amacı, Kurum Harcama Birimleri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülecek ön malî kontrol faaliyetlerine ilişkin ilke, iş, işlem ve süreçleri belirlemektir.

Dayanak

Madde 2 – Bu Yönerge, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetim ve Kontrol Kanununun 58 ve 60’ıncı maddeleri, 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15’inci maddesine ve 31.12.2005 tarih ve 26040 3. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 27’inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 – Bu Yönergede geçen;

Bakanlık : Sağlık Bakanlığını,

Kurum : Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,

Üst yönetici : Kurum Başkanını,

Başkanlık : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığını,

Başkan : Strateji Geliştirme Daire Başkanını,

Kanun : 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi

ve Kontrol Kanununu,

Harcama birimi : Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,

Harcama yetkilisi : Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi,

Gerçekleştirme görevlisi : Harcama talimatı üzerine, işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürüten görevlileri.

Ön malî kontrol : İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; Kurumun bütçesi, bütçe tertibi, kullanabilir ödenek tutarı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü,

Görüş Yazısı : Ön malî kontrol sonucunda malî karar ve işlemlerin uygun bulunup bulunmadığı yönünde verilen yazılı görüşü veya dayanak belge üzerine yazılan şerhi,

İfade eder.

2

İKİNCİ BÖLÜM

Ön Malî Kontrol

Ön malî kontrolün kapsamı

Madde 4 – Ön malî kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde, Başkanlık ve harcama birimleri tarafından yerine getirilir.

Başkanlık tarafından yapılacak ön malî kontrol, bu Yönergede belirtilen kontroller ile harcama birimlerinin talebi veya Başkanlığın risk değerlendirmesi sonucunda ön malî kontrol işlemine tabi tutulmasında yarar görülen malî karar ve işlemlerden, üst yönetici tarafından uygun görülen kontrollerden meydana gelir.

Başkanlık ve harcama birimleri tarafından yapılacak ön malî kontrol; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden yerine getirilir. İdare bütçesi ve bütçe tertibine uygunluk yönünden yapılacak kontrol, ödeneğin bütçeye konulma amacına uygun olarak harcamanın yerinde yapılıp yapılmadığı, ihtiyaçların karşılanmasında idarenin önceliklerine uyum, etkinlik değerlendirmesi ile harcamalarda verimlilik ve tutumluluğun sağlanması hususlarını da kapsar.

Ayrıca malî karar ve işlemler, harcama birimleri tarafından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından da kontrol edilir.

Ön malî kontrolün niteliği

Madde 5 – Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi, danışma ve önleyici nitelikte olup, malî karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında bağlayıcı değildir.

Malî karar ve işlemlerin ön malî kontrole tâbi tutulması ve ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmiş olması, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Ön malî kontrol süreci ve usulü

Madde 6 – Başkanlığın ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve işlemler, kontrol edilmek üzere Başkanlığa gönderilecektir. Başkanlıkça yapılan kontrol sonucunda malî karar ve işlemin uygun görülmesi hâlinde durumuna göre görüş yazısı düzenlenir veya dayanak belgenin üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülerek ilgili birime gönderilir. Ön malî kontrol sonucunda yazılı görüş düzenlenmesi hâlinde bu yazılı görüşler ayrıntılı, açık ve gerekçeli yazılır. Başkanlığın görüş yazısı harcama birimince ilgili işlem dosyasında saklanır ve bir örneği de ödeme emri belgesine eklenir.

Başkanlıkça malî karar ve işlemin uygun görülmemesi hâlinde ise nedenleri açıkça belirtilen bir görüş yazısı yazılarak kontrole tâbi karar ve işlem belgeleri eklenmek suretiyle ilgili birimine geri gönderilir.

Başkanlıkça, Yönergenin 10 ve 19’uncu maddeleri uyarınca yapılan kontrollerde yazılı görüş düzenlenmesi zorunludur. Bu yazıda, yapılan kontrol sonucunda malî karar ve işlemin uygun görülüp görülmediği, uygun görülmemişse nedenleri açıkça belirtilir.

Mevzuatına uygun olarak giderilebilecek nitelikte eksiklikleri bulunan malî karar ve işlemler için, bu eksiklikler ve nasıl düzeltilebileceği hususları belirtilerek ve bunların düzeltilmesi kaydıyla işlemin uygun görüldüğü şeklinde yazılı görüş düzenlenebilir.

Harcama birimlerince yerine getirilecek ön malî kontrol işlemi ise süreç kontrolü olarak yapılır. Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır. Malî işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemden önceki işlemleri de kontrol ederler. Süreç kontrolünü sağlamak amacıyla harcama birimlerince malî işlemlerin süreç akış şeması hazırlanır. Süreç akış şemaları, Başkanlığında görüşü alındıktan sonra üst yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulur.

Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirirler. Yapılan bu görevlendirmeler Başkanlığa da bir yazı ile bildirilir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde mevzuata uygunluk ve belgelerin tamam olup olmadığı hususları ile daha önceki işlemlerin kontrolünü de kapsayacak şekilde ön malî kontrol yaparlar. Bu görevliler yaptıkları kontrol sonucunda, işlemleri uygun görmeleri halinde, ödeme emri belgesi üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhini düşerek imzalarlar.

Kontrol Yetkisi

Madde 7 – Başkanlıkta ön malî kontrol yetkisi Başkana aittir. Kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüş ve kontrol şerhleri Başkan tarafından imzalanır.

Başkanlığın ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve işlemlerin kontrolü, Başkan tarafından yürütülür.

Harcama Birimlerinde ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol görevi; 20’nci maddede belirtilen tür ve tutarlardan farklı ve düşük miktarlı ödeme emri belgeleri sadece ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlisi tarafından yerine getirilir.

Görevler ayrılığı ilkesi

Madde 8 – Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Başkanlıkta ön malî kontrol görevini yürütenler, onay belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, malî karar ve işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi mali karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda başkan ve üye olamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başkanlığın Ön Malî Kontrolüne Tâbi Malî Karar ve İşlemler

Kanun tasarılarının malî yükünün hesaplanması

Madde 9 – Gelirlerin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve idareye yükümlülük getirecek kanun tasarıları, ilgili birim tarafından, malî yüklerin hesaplanmasını sağlamak üzere Başkanlığa gönderilir. Başkanlıkça kanun tasarılarının malî yükleri en az üç yıllık bir dönem için hesaplanır ve orta vadeli program ve orta vadeli malî plan çerçevesinde, idarenin stratejik planı, performans programı ve bütçesi üzerindeki etkileri açısından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucu, Başkanlık tarafından ilgili birime yazılı olarak bildirilir.

Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları

Madde 10 – Harcama birimlerinin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon Türk Lirasına, yapım işleri için iki milyon Türk Lirasına eşit ve bu tutarları aşanlar ön mali kontrole tâbidir. Bu tutarlara katma değer vergisi dahil değildir.

Kontrole tâbi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içerecek şekilde oluşturulan biri asıl diğeri onaylı suret olmak üzere iki nüsha işlem dosyası harcama yetkilisi tarafından sözleşme imzalanmadan ve idare taahhüt altına girmeden önce Başkanlığa gönderilir.

Kontrol edilmek üzere Başkanlığa gönderilecek işlem dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir.

1- Onay belgesi,

2-Yaklaşık maliyet ve dayanağını oluşturan hesap cetvelleri,

3-İhale komisyonlarının kurulmasına ilişkin (asil ve yedek üyelerin belirtildiği) ihale yetkilisi onayı,

4-Kamu İhale Kurumu tarafından ihale kayıt numarası verilen İhale Kayıt Formu,

5- İlanın yapıldığına ilişkin belgeler,

6-İlan zorunluluğu bulunmayan ihalelerde, isteklilerin davet edildiğine dair davet yazıları,

7-Yıllık yatırım programında yer alan işlerle, bu programdaki ek veya değişikliklere göre yapılacak işlerde, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun bu konudaki hükümlerinin her yıl Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar’da öngörülen işlemlerin yapıldığını kanıtlayan belgeler,

a- Ödeneği toplu olarak verilmiş projelerin detay programlarına ait bilgiler ile toplulaştırılmış projelerin alt kalemlerine ilişkin bilgiler,

b- Gelecek yıllara yaygın yüklenmelerde izin alınması gereken hâllerde üst yöneticinin izni,

c- Yıl içinde projelerin, yer, karakteristik, süre, maliyet ve ödenek değişikliklerine ilişkin bilgiler,

8-İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu gerekli olan işlerde ÇED olumlu belgesi ve işle ilgili olarak alınması gereken özel komisyon izin ve kararları,

9-Yapım işlerinde (4734 sayılı kanunun 62’nci maddesinin (c) bendinde istisna sayılanlar hariç) arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin tamamlandığına dair belgeler

10-İhaleye ilişkin tüm şartnameler,

11-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22’nci maddesinin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form,

12– 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22’nci maddesinin (f) bendine göre; özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımlarının acil bir durum sebebi ile gerçekleştirildiğine ve stoklanmasının mümkün bulunmadığını tevsik edici belge,

13-Sözleşme veya protokol tasarıları,

14-Yapılan ihalenin usul ve türüne uygun olarak, 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin yayımlanan yönetmelik ve diğer düzenleyici mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken standart formlar ve diğer belgeler,

15-Düzenlenmiş ise zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler,

16-İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre idareye ve Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunulduğu takdirde, buna ilişkin yazışmalar,(Söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları sonuçlanmadan taahhüt dosyaları Başkanlığa gönderilmeyecektir)

17-Üzerine ihale yapılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat alındı belgesi (Banka Teminat Mektubu olması durumunda ayrıca Geçici Teminat Mektubu fotokopisi ve bankadan alınacak teyit yazıları)

18-Üzerine ihale yapılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait şartname hükümleri gereğince ihale komisyonuna ibraz edilen belgelerin tamamı,

19-İhaleye katılan bütün isteklilere ait teklif mektupları,

20-Ön yeterlilik ve/veya ihale komisyonu değerlendirmelerinde elenen isteklilere ait eleme nedeni olan bütün belgeler,

21-İhale üzerine kalan isteklinin, 4734 sayılı kanunun 58’inci maddesine göre yasaklı olup olmadığına dair Kamu İhale Kurumundan alınan teyit belgesi,

22-İhale kararının onaylandığına dair ihale yetkilisi onayı (Onay tarihinin belirtilmiş olması gerekmektedir)

23-İhale kararlarına ait damga vergisinin (karar pulu) tahsil edildiğine ilişkin belge,

24-İşlem dosyasında bulunan bütün belgeleri gösteren onaylı dizi pusulası,

25-Başbakanlığın veya Maliye Bakanlığının iznine tabi alımlarda izin yazısı, Ayrıca söz konusu işe ait sözleşmenin imzalanmasından sonra, beş iş günü içinde aşağıda belirtilen belgelerin onaylı birer nüshası Başkanlığa gönderilecektir.

a-Sözleşme,

b-Kesin teminata ilişkin alındının örneği, (Banka Teminat Mektubu olması durumunda Kesin Teminat Mektubu fotokopisi ve bankadan alınacak teyit yazıları)

c-Yapım işlerinde sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın müteahhidine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve yaklaşık maliyet hesap cetveli ile ek kesin teminata ilişkin belge,

d-Sözleşmenin devri hâlinde devir sözleşmesi,

e-Sözleşme imzalanmadan önce İhale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeler,

Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenmiş olanların harcama birimlerince onaylı Türkçe tercümelerinin ayrıca işlem dosyasına eklenmesi gerekmekte olup, belgelerin yabancı dildeki asılları ile taahhütlere ilişkin diğer belgeler harcama birimlerinde muhafaza edilir.

Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, Başkanlıkça en geç on iş günü içinde kontrol edilir. Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyasının bir nüshası ile birlikte aynı süre içinde harcama birimine gönderilir.

Kontrol edilmek amacıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilecek ihale işlem dosyasında bulunması gereken belgelere ilişkin dizi pusulası yukarıda belirtilen sıra numarasına göre düzenlenecek ve harcama yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra ihale işlem dosyasının en üstüne konulacaktır.

Ödenek gönderme belgeleri

Madde 11 – Bütçe ödeneklerinin dağıtımı ödenek gönderme belgesiyle yapılır. Ödenek gönderme belgeleri harcama yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra kontrol edilmek üzere Başkanlığa gönderilir.

Ancak, harcama birimlerince ödenek gönderme belgelerinin e-bütçe sistemi üzerinden düzenlenmesi durumunda, işlemlerde kolaylık sağlamak üzere Başkanlığa ödenek gönderme belgesi yerine ödenek gönderme belgeleri icmali gönderilir.

Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa, bütçe tertibine, ayrıntılı finansman programına, bütçe ödeneklerinin dağıtım ve kullanımına ilişkin usul ve esaslara uygunluğu yönünden kontrol edilen ve uygun bulunan ödenek gönderme belgeleri veya ödenek gönderme belgeleri icmalinin ön mali kontrol işlemi, Başkanlıkça en geç üç iş günü içinde sonuçlandırılır. Uygun görülmeyen ödenek gönderme belgeleri veya ödenek gönderme belgeleri icmali aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla harcama yetkilisine gönderilir.

Ödenek gönderme belgelerinin harcama birimlerince e-bütçe sistemi üzerinden düzenlenmesi durumunda, Başkanlıkça e-bütçe sistemi üzerinden ödenek kayıt ve dağıtım işlemlerine onay verilmesi, ödeneklerin ön malî kontrol işleminin yapıldığı ve uygun görüş verildiği anlamına gelir.

Tenkis belgelerinin ön mali kontrol işlemleri de ödenek gönderme belgeleri için belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

Ödenek aktarma işlemleri

Madde 12- Kanun ve yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca Kurum bütçesi içinde yapılacak aktarmalar, harcama birimlerinin talebi üzerine Başkanlıkça hazırlanır ve üst yöneticinin onayına sunulmadan önce kontrol edilerek en geç iki iş günü içinde sonuçlandırılır.

Mevzuatına aykırı bulunan aktarma talepleri, aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla ilgili harcama yetkilisine iadesi sağlanır.

Kadro dağılım cetvelleri

Madde 13- Kadro dağılım cetvelleri, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Kadro İhdas, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı ile uygunluk sağlandıktan sonra Başkanlıkça kontrol edilir.

Kadro dağılım cetvelleri Başkanlıkça en geç beş iş günü içinde kontrol edilir. İlgililerine yapılacak ödemeler, bu onaylı kadro dağılım cetvellerine göre yapılır. Bu cetvellerde yapılacak değişiklikler de aynı şekilde Başkanlıkça kontrole tabidir.

Seyahat kartı listeleri

Madde 14- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48’inci maddesi uyarınca İçişleri, Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları tarafından müştereken belirlenen esaslar çerçevesinde, seyahat kartı verilecek personel listesi, harcama birimlerinin teklifi üzerine Başkanlıkça, ilgili mevzuat ile Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelere uygunluk ve bütçe ödeneğinin yeterliliği yönünden en geç üç iş günü içinde değerlendirilerek kontrol edilir. Uygun görülmeyen talepler, aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir.

Seyyar görev tazminatı cetvelleri

Madde 15 – Harcama birimlerince hazırlanan seyyar görev dağılım listeleri, Başkanlık tarafından 6245 sayılı Harcırah Kanunu, bu kanuna dayanılarak yapılan düzenlemeler, yılı bütçesine bu amaçla konulan ödenekler ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen cetvellere uygunluk açısından en geç üç iş günü içinde kontrol edilir. Uygun görülmeyen talepler aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir.

Geçici işçi pozisyonları

Madde 16- Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenen yetki çerçevesinde, geçici işçi pozisyon (adam/ay) sayılarının aylar ve birimler itibariyle dağılımı kontrole tabidir. Geçici işçi pozisyonları Başkanlıkça en geç beş iş günü içinde kontrol edilir. Kontrol sonucunda uygun görülmeyen cetveller, aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir.

Yan ödeme cetvelleri

Madde 17- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunun ek geçici 9’uncu maddesi kapsamına giren idarelerde istihdam edilen Devlet memurlarından, hangi işi yapanlara ve hangi görevde bulunanlara zam ve tazminat ödeneceği, ödenecek zam ve tazminatın miktarları ile ödeme usul ve esaslarına ilişkin olarak anılan Kanunun 152’nci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, zam ve tazminat ödemesi yapılacak personelin kadro veya görev unvanları, sınıfları, dereceleri, sayıları ve hizmet yerleri ile bunlara uygun olarak ödenecek zam ve tazminatın miktarlarını gösteren ve serbest kadro üzerinden hazırlanan cetvel ile bunların birimler itibariyle dağılımını gösteren listeler Başkanlık tarafından kontrol edilir.

Kontrol işlemi sonucunda söz konusu listeler, onaylanmak üzere Başkanlıkça üst yöneticiye sunulur. Üst Yönetici onaylama işlemini, Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri

Madde 18- Maliye Bakanlığı tarafından yıllık olarak vize edilen cetvellere ve tip sözleşmeye uygun olarak çalıştırılacak personelle yapılacak sözleşmeler ile ilgili mevzuatı gereğince Maliye Bakanlığı vizesi alınmaksızın çalıştırılabilecek sözleşmeli personelle yapılacak sözleşmeler kontrole tâbidir. Bu sözleşmeler Başkanlıkça, Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen cetveller ve tip sözleşme ile diğer mevzuata uygunluk yönünden en geç beş iş günü içinde incelenir. Uygun görülmeyen sözleşmeler aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir.

Yurtdışı kira katkısı

Madde 19 – Yurt dışı kadrolara sürekli görevle atanan personele yapılacak yurt dışı kira katkısı ödemelerine ilişkin belgeleri içeren işlem dosyası, ilgili birim tarafından hazırlanır ve kontrol edilmek üzere Başkanlığa gönderilir. Yurt dışı kira katkısına ilişkin talepler, yılı merkezi yönetim bütçe kanunu uyarınca, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara uygunluk yönünden incelenir ve uygun bulunan talepler hakkında en geç üç iş günü içinde uygun görüş verilir. Uygun görülmeyen talepler aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir.

Ödeme emri belgeleri ve eklerinin ön malî kontrol işlemleri

Madde 20 – Malî işlemlerde; uygulama birliğinin sağlanması ve risk unsurları dikkate alınarak, Kuruma bağlı harcama birimlerinin aşağıda belirtilen ekonomik kodlardan yapacakları ödemelere ait (Ön ödeme dâhil) ödeme emri belgelerinden; 100.000,00 Türk Lirasını (Katma Değer Vergisi hariç) aşan ödeme emirleri ve eki belgeler, Harcama yetkilisince imzalanmadan önce Başkanlık tarafından, bütçe sınıflandırılması ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluk yönünden ön mali kontrole tâbi tutulur. (4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisnalar başlıklı 3’üncü maddesinin (e) bendinde belirtilen tüzel kişiliklerden temin edilen mal ve hizmet alımları hariç) Ekonomik Kodlar: Ön Mali Kontrole Tabi Harcamalar :

03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Şehir şebekesi su bedeli, doğalgaz bedeli ve elektrik bedeli hariç)

03.5 Hizmet Alımları (Haberleşme Giderleri hariç)

03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri

03.7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak alım, Bakım ve Onarım Giderleri

03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler

06 Sermaye Giderleri (2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan harcamalar hariç)

Ön ödeme, ödeme emri ve eki belgeler en geç 5 iş günü içinde kontrol edilir. Malî karar ve işlemin uygun görülmesi halinde, muhasebe işlem fişinin veya ödeme emrinin sol alt köşesindeki bölüme “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülerek, malî karar ve işlemin uygun görülmemesi halinde ise nedenleri açıkça belirtilen bir görüş yazısı yazılarak ilgili harcama birimine gönderilir.

Bu madde kapsamında yapılacak ön mali kontrole ilişkin ödeme emri belgelerine Yönergenin 10’ncu maddesinde sayılan belgeler eklenecektir. Yönergenin 10’uncu maddesinde yer alan, “Harcama birimlerinin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon Türk Lirasını, yapım işleri için iki milyon Türk Lirasını aşanlar kontrole tâbidir. Bu tutarlara katma değer vergisi dahil değildir.” hükmüne göre kontrole tabi tutulan işlemlere ilişkin olarak düzenlenen ödeme emri belgelerinin ön mali kontrolü de bu maddedeki limite (100.000TL) bağlı olmaksızın yapılacaktır.

Yurtdışına geçici görevle gönderilenlerin konaklama giderleri

Madde 21 – 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34’üncü maddesi gereğince çıkarılan yurtdışı gündeliklerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının 5’inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Yurtdışına Geçici Görevle Gönderilenlere Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin Esas ve Usullerin” 6’ncı maddesine göre tefrik edilen yurtdışı geçici görev yolluğu ödeneğinin Başkanlıkça; etkili, ekonomik ve verimli kullanımının kontrolü çerçevesinde;

Kurum harcama birimlerinin, yurtdışı geçici görevlendirmelerde Bakanlar Kurulu kararının 5’inci maddesi gereğince konaklama bedellerinin ödenmesinin söz konusu olması hâlinde görevlendirme onayı alınmadan önce koordine parafını almak üzere Başkanlığa gönderilecektir.

Yurtdışına geçici görevlendirilenlerden konaklama bedelleri Bakanlar Kurulu kararının 5’inci maddesi uyarınca yapılacak ödemelere ilişkin geçici görev yolluğu bildirimlerinde, ödenecek konaklama bedelinin Bakanlar Kurulu kararının 4’üncü maddesi kapsamında karşılanan tutarı ile 5’inci maddesi kapsamında karşılanacak tutar ayrı ayrı gösterilerek gönderilecektir.

Yurtdışı geçici görevlendirmelerde, Kararın 5’inci maddesi gereğince ödenecek konaklama bedellerinin toplamının Kurum bütçesinin 03.3.3.01 ekonomik kodunda yer alan “Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu” kesintili başlangıç ödeneğinin %30’unu aşıp aşmadığının kontrolü yapılacaktır.

Bakanlığımız harcama birimlerince yurtdışı geçici görevlendirmelerine ilişkin avans verilmesi ve mahsup işlemlerine ait veriler eksiksiz ve zamanında Başkanlığa ayrıca gönderilecektir.

Başkanlıkça bu veriler dikkate alınarak Kurum bütçesinin “Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Kesintili Başlangıç Ödeneğinin” %30’una ilişkin limitlerinin aşılmaması yönünde ödenek limitlerinin %25’ine ulaşılması durumunda gerekli tedbirleri almak üzere harcama birimleri bilgilendirilecektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yapılacak düzenlemeler

Madde 22- Yönergede belirlenen malî karar ve işlemlerin dışında kalan malî karar ve işlemlerin de aynı şekilde Başkanlık tarafından kontrol ettirilmesine yönelik düzenleme yapılabilir. Bu konuda yapılacak düzenlemeler, ilgili birimin Başkanlığa önerisi ve/veya Başkanlığın talebi üzerine Üst Yöneticinin onayıyla yürürlüğe konulur. Başkanlığın ön malî kontrolüne tâbi tutulacak malî karar ve işlemler, riskli alanlar dikkate alınmak suretiyle tür, tutar ve konu itibariyle belirlenir ve bu düzenlemeler her yıl tekrar gözden geçirilir.

Ön mali kontrol işlemlerinde kullanılacak form ve dokümanlar

Madde 23- Etkin ve etkili bir ön mali kontrol sistemini sağlamak üzere Yönerge ekinde bulunan;

Ek:1 Ön Mali Kontrol İnceleme Formu,

Ek:2 Hata veya Noksanı Bulunan Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları İle Tahakkuk Evrakı Formu,

Ek:3 Ödeme Emri Belgesi ve Eki Belgeler Kontrol Formları düzenlenmiştir.

Yönergenin 10’uncu maddesi kapsamında gerçekleştirilecek iş ve işlemlerin Başkanlıkça yapılan kontrol sonucunda düzenlenen Ön Mali Kontrol İnceleme Formu her bir taahhüt dosyası için doldurulacaktır. Doldurulan inceleme formu harcama biriminin gönderdiği onaylı suret ekinde dosyalanarak muhafaza edilir. Harcama birimine ise yapılan kontroller sonucu düzenlenen görüş yazısı işlem dosyası ile birlikte gönderilir.

Harcama birimlerince Başkanlığa gönderilen ve mevzuata uygun olarak giderilebilecek nitelikte eksiklikleri bulunan mali karar ve işlemlerin Ön Mali Kontrole tabi tutulması sonucunda, tespit edilen hata ve noksanlıkları Yönergenin Ek:2 Formu (Hata veya Noksanı Bulunan Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları İle Tahakkuk Evrakları) çerçevesinde 2 nüsha olarak doldurulacaktır. İlk nüshası Ön Mali Kontrol sonucunda ilgili harcama birimine yazılı görüş ekinde gönderilecek, diğer nüshası Başkanlıkça onaylı suret ekinde dosyalanarak muhafaza edilecektir.

Yönergenin 20’nci maddesi kapsamında gerçekleştirilecek iş ve işlemlerin Başkanlıkça yapılan kontrol sonucunda tek nüsha olarak ödeme emri belgesi ve eki belgeler Kontrol Formu düzenlenerek Başkanlıkça muhafaza edilecektir.

Uygun görüş verilmeyen malî karar ve işlemler

Madde 24- Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği hâlde harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemler, harcama yetkililerince Başkanlığa yazılı olarak bildirilir. Başkanlıkça bu tür işlemlerin kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibariyle üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.

Kontrol süresi

Madde 25 – Başkanlık, kontrol ve uygun görüş işlemlerini Yönergede belirlenen süreler içinde sonuçlandırır. Yönergede belirtilen sürelerin başlangıç tarihinin belirlenmesinde, Başkanlık evrak giriş kayıt tarihini izleyen iş günü esas alınır. Başkanlık talebi ve üst yöneticinin onayı üzerine bu süreler bir katına kadar artırılabilir.

Tereddütlerin giderilmesi

Madde 26- Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Başkanlık yetkilidir.

Yürürlük

Madde 27- Bu Yönerge Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28- Bu yönerge hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

 

 

1
Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 – Bu yönergenin amacı, Kurum Harcama Birimleri ve Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığınca yürütülecek ön malî kontrol faaliyetlerine ilişkin ilke, iş, işlem ve
süreçleri belirlemektir.
Dayanak
Madde 2 – Bu Yönerge, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetim ve Kontrol Kanununun 58
ve 60’ıncı maddeleri, 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15’inci
maddesine ve 31.12.2005 tarih ve 26040 3. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç
kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 27’inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 – Bu Yönergede geçen;
Bakanlık : Sağlık Bakanlığını,
Kurum : Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,
Üst yönetici : Kurum Başkanını,
Başkanlık : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığını,
Başkan : Strateji Geliştirme Daire Başkanını,
Kanun : 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanununu,
Harcama birimi : Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ödenek tahsis
edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,
Harcama yetkilisi : Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin
en üst yöneticisi,
Gerçekleştirme görevlisi : Harcama talimatı üzerine, işin yaptırılması, mal veya
hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için
gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürüten görevlileri.
Ön malî kontrol : İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin
malî karar ve işlemlerinin; Kurumun bütçesi, bütçe tertibi, kullanabilir ödenek tutarı,
finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine
uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden
yapılan kontrolünü,
Görüş Yazısı : Ön malî kontrol sonucunda malî karar ve işlemlerin
uygun bulunup bulunmadığı yönünde verilen yazılı görüşü veya dayanak belge üzerine
yazılan şerhi,
İfade eder.
2
İKİNCİ BÖLÜM
Ön Malî Kontrol
Ön malî kontrolün kapsamı
Madde 4 – Ön malî kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde, Başkanlık ve
harcama birimleri tarafından yerine getirilir.
Başkanlık tarafından yapılacak ön malî kontrol, bu Yönergede belirtilen kontroller ile
harcama birimlerinin talebi veya Başkanlığın risk değerlendirmesi sonucunda ön malî kontrol
işlemine tabi tutulmasında yarar görülen malî karar ve işlemlerden, üst yönetici tarafından
uygun görülen kontrollerden meydana gelir.
Başkanlık ve harcama birimleri tarafından yapılacak ön malî kontrol; idarenin bütçesi,
bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programı, merkezi yönetim bütçe
kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden yerine getirilir. İdare
bütçesi ve bütçe tertibine uygunluk yönünden yapılacak kontrol, ödeneğin bütçeye konulma
amacına uygun olarak harcamanın yerinde yapılıp yapılmadığı, ihtiyaçların karşılanmasında
idarenin önceliklerine uyum, etkinlik değerlendirmesi ile harcamalarda verimlilik ve
tutumluluğun sağlanması hususlarını da kapsar.
Ayrıca malî karar ve işlemler, harcama birimleri tarafından kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından da kontrol edilir.
Ön malî kontrolün niteliği
Madde 5 – Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi, danışma ve
önleyici nitelikte olup, malî karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında
bağlayıcı değildir.
Malî karar ve işlemlerin ön malî kontrole tâbi tutulması ve ön malî kontrol sonucunda
uygun görüş verilmiş olması, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Ön malî kontrol süreci ve usulü
Madde 6 – Başkanlığın ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve işlemler, kontrol
edilmek üzere Başkanlığa gönderilecektir. Başkanlıkça yapılan kontrol sonucunda malî karar
ve işlemin uygun görülmesi hâlinde durumuna göre görüş yazısı düzenlenir veya dayanak
belgenin üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülerek ilgili birime
gönderilir. Ön malî kontrol sonucunda yazılı görüş düzenlenmesi hâlinde bu yazılı görüşler
ayrıntılı, açık ve gerekçeli yazılır. Başkanlığın görüş yazısı harcama birimince ilgili işlem
dosyasında saklanır ve bir örneği de ödeme emri belgesine eklenir.
Başkanlıkça malî karar ve işlemin uygun görülmemesi hâlinde ise nedenleri açıkça
belirtilen bir görüş yazısı yazılarak kontrole tâbi karar ve işlem belgeleri eklenmek suretiyle
ilgili birimine geri gönderilir.
Başkanlıkça, Yönergenin 10 ve 19’uncu maddeleri uyarınca yapılan kontrollerde yazılı
görüş düzenlenmesi zorunludur. Bu yazıda, yapılan kontrol sonucunda malî karar ve işlemin
uygun görülüp görülmediği, uygun görülmemişse nedenleri açıkça belirtilir.
Mevzuatına uygun olarak giderilebilecek nitelikte eksiklikleri bulunan malî karar ve
işlemler için, bu eksiklikler ve nasıl düzeltilebileceği hususları belirtilerek ve bunların
düzeltilmesi kaydıyla işlemin uygun görüldüğü şeklinde yazılı görüş düzenlenebilir.
Harcama birimlerince yerine getirilecek ön malî kontrol işlemi ise süreç kontrolü
olarak yapılır. Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek
şekilde tasarlanır ve uygulanır. Malî işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları
işlemden önceki işlemleri de kontrol ederler. Süreç kontrolünü sağlamak amacıyla harcama
3
birimlerince malî işlemlerin süreç akış şeması hazırlanır. Süreç akış şemaları, Başkanlığında
görüşü alındıktan sonra üst yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulur.
Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe
yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri
belgesi düzenlemekle görevlendirirler. Yapılan bu görevlendirmeler Başkanlığa da bir yazı ile
bildirilir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri,
ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde mevzuata uygunluk ve belgelerin tamam olup
olmadığı hususları ile daha önceki işlemlerin kontrolünü de kapsayacak şekilde ön malî
kontrol yaparlar. Bu görevliler yaptıkları kontrol sonucunda, işlemleri uygun görmeleri
halinde, ödeme emri belgesi üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhini düşerek
imzalarlar.
Kontrol Yetkisi
Madde 7 – Başkanlıkta ön malî kontrol yetkisi Başkana aittir. Kontrol sonucunda
düzenlenen yazılı görüş ve kontrol şerhleri Başkan tarafından imzalanır.
Başkanlığın ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve işlemlerin kontrolü, Başkan
tarafından yürütülür.
Harcama Birimlerinde ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol
görevi; 20’nci maddede belirtilen tür ve tutarlardan farklı ve düşük miktarlı ödeme emri
belgeleri sadece ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlisi
tarafından yerine getirilir.
Görevler ayrılığı ilkesi
Madde 8 – Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez.
Başkanlıkta ön malî kontrol görevini yürütenler, onay belgesi ve ekleri ile şartname ve
sözleşme tasarılarının hazırlanması, malî karar ve işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve
hizmetlerin teslim alınması gibi mali karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması
aşamalarında görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda
başkan ve üye olamazlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkanlığın Ön Malî Kontrolüne Tâbi Malî Karar ve İşlemler
Kanun tasarılarının malî yükünün hesaplanması
Madde 9 – Gelirlerin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve idareye
yükümlülük getirecek kanun tasarıları, ilgili birim tarafından, malî yüklerin hesaplanmasını
sağlamak üzere Başkanlığa gönderilir. Başkanlıkça kanun tasarılarının malî yükleri en az üç
yıllık bir dönem için hesaplanır ve orta vadeli program ve orta vadeli malî plan çerçevesinde,
idarenin stratejik planı, performans programı ve bütçesi üzerindeki etkileri açısından
değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucu, Başkanlık tarafından ilgili birime yazılı olarak
bildirilir.
Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları
Madde 10 – Harcama birimlerinin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın,
harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları
için bir milyon Türk Lirasına, yapım işleri için iki milyon Türk Lirasına eşit ve bu tutarları
aşanlar ön mali kontrole tâbidir. Bu tutarlara katma değer vergisi dahil değildir.
Kontrole tâbi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, bunlara ilişkin tüm bilgi ve
belgeleri içerecek şekilde oluşturulan biri asıl diğeri onaylı suret olmak üzere iki nüsha işlem
4
dosyası harcama yetkilisi tarafından sözleşme imzalanmadan ve idare taahhüt altına girmeden
önce Başkanlığa gönderilir.
Kontrol edilmek üzere Başkanlığa gönderilecek işlem dosyasında bulunması gereken
bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir.
1- Onay belgesi,
2-Yaklaşık maliyet ve dayanağını oluşturan hesap cetvelleri,
3-İhale komisyonlarının kurulmasına ilişkin (asil ve yedek üyelerin belirtildiği) ihale
yetkilisi onayı,
4-Kamu İhale Kurumu tarafından ihale kayıt numarası verilen İhale Kayıt Formu,
5- İlanın yapıldığına ilişkin belgeler,
6-İlan zorunluluğu bulunmayan ihalelerde, isteklilerin davet edildiğine dair davet
yazıları,
7-Yıllık yatırım programında yer alan işlerle, bu programdaki ek veya değişikliklere
göre yapılacak işlerde, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun bu konudaki hükümlerinin her yıl
Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve
İzlenmesine Dair Karar’da öngörülen işlemlerin yapıldığını kanıtlayan belgeler,
a- Ödeneği toplu olarak verilmiş projelerin detay programlarına ait bilgiler ile
toplulaştırılmış projelerin alt kalemlerine ilişkin bilgiler,
b- Gelecek yıllara yaygın yüklenmelerde izin alınması gereken hâllerde üst yöneticinin
izni,
c- Yıl içinde projelerin, yer, karakteristik, süre, maliyet ve ödenek değişikliklerine
ilişkin bilgiler,
8-İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu gerekli olan
işlerde ÇED olumlu belgesi ve işle ilgili olarak alınması gereken özel komisyon izin ve
kararları,
9-Yapım işlerinde (4734 sayılı kanunun 62’nci maddesinin (c) bendinde istisna
sayılanlar hariç) arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin tamamlandığına
dair belgeler
10-İhaleye ilişkin tüm şartnameler,
11-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22’nci maddesinin a, b ve c bentleri
kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen
standart form,
12- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22’nci maddesinin (f) bendine göre;
özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik
olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan
ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü
tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımlarının acil bir durum sebebi ile
gerçekleştirildiğine ve stoklanmasının mümkün bulunmadığını tevsik edici belge,
13-Sözleşme veya protokol tasarıları,
14-Yapılan ihalenin usul ve türüne uygun olarak, 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin yayımlanan yönetmelik ve diğer düzenleyici
mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken standart formlar ve diğer belgeler,
15-Düzenlenmiş ise zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine
dair belgeler,
16-İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre idareye ve
Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunulduğu takdirde, buna ilişkin yazışmalar,(Söz konusu
Yönetmelik hükümlerine göre şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları sonuçlanmadan taahhüt
dosyaları Başkanlığa gönderilmeyecektir)
5
17-Üzerine ihale yapılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine
ait geçici teminat alındı belgesi (Banka Teminat Mektubu olması durumunda ayrıca Geçici
Teminat Mektubu fotokopisi ve bankadan alınacak teyit yazıları)
18-Üzerine ihale yapılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine
ait şartname hükümleri gereğince ihale komisyonuna ibraz edilen belgelerin tamamı,
19-İhaleye katılan bütün isteklilere ait teklif mektupları,
20-Ön yeterlilik ve/veya ihale komisyonu değerlendirmelerinde elenen isteklilere ait
eleme nedeni olan bütün belgeler,
21-İhale üzerine kalan isteklinin, 4734 sayılı kanunun 58’inci maddesine göre yasaklı
olup olmadığına dair Kamu İhale Kurumundan alınan teyit belgesi,
22-İhale kararının onaylandığına dair ihale yetkilisi onayı (Onay tarihinin belirtilmiş
olması gerekmektedir)
23-İhale kararlarına ait damga vergisinin (karar pulu) tahsil edildiğine ilişkin belge,
24-İşlem dosyasında bulunan bütün belgeleri gösteren onaylı dizi pusulası,
25-Başbakanlığın veya Maliye Bakanlığının iznine tabi alımlarda izin yazısı,
Ayrıca söz konusu işe ait sözleşmenin imzalanmasından sonra, beş iş günü içinde
aşağıda belirtilen belgelerin onaylı birer nüshası Başkanlığa gönderilecektir.
a-Sözleşme,
b-Kesin teminata ilişkin alındının örneği, (Banka Teminat Mektubu olması durumunda
Kesin Teminat Mektubu fotokopisi ve bankadan alınacak teyit yazıları)
c-Yapım işlerinde sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu
artışın müteahhidine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve yaklaşık maliyet hesap
cetveli ile ek kesin teminata ilişkin belge,
d-Sözleşmenin devri hâlinde devir sözleşmesi,
e-Sözleşme imzalanmadan önce İhale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10’uncu
maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda
olmadığına ilişkin belgeler,
Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenmiş olanların harcama birimlerince onaylı
Türkçe tercümelerinin ayrıca işlem dosyasına eklenmesi gerekmekte olup, belgelerin yabancı
dildeki asılları ile taahhütlere ilişkin diğer belgeler harcama birimlerinde muhafaza edilir.
Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, Başkanlıkça en geç on iş günü içinde kontrol
edilir. Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyasının bir nüshası ile
birlikte aynı süre içinde harcama birimine gönderilir.
Kontrol edilmek amacıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilecek ihale
işlem dosyasında bulunması gereken belgelere ilişkin dizi pusulası yukarıda belirtilen sıra
numarasına göre düzenlenecek ve harcama yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra ihale
işlem dosyasının en üstüne konulacaktır.
Ödenek gönderme belgeleri
Madde 11 – Bütçe ödeneklerinin dağıtımı ödenek gönderme belgesiyle yapılır.
Ödenek gönderme belgeleri harcama yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra kontrol edilmek
üzere Başkanlığa gönderilir.
Ancak, harcama birimlerince ödenek gönderme belgelerinin e-bütçe sistemi üzerinden
düzenlenmesi durumunda, işlemlerde kolaylık sağlamak üzere Başkanlığa ödenek gönderme
belgesi yerine ödenek gönderme belgeleri icmali gönderilir.
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa, bütçe tertibine, ayrıntılı finansman
programına, bütçe ödeneklerinin dağıtım ve kullanımına ilişkin usul ve esaslara uygunluğu
yönünden kontrol edilen ve uygun bulunan ödenek gönderme belgeleri veya ödenek
gönderme belgeleri icmalinin ön mali kontrol işlemi, Başkanlıkça en geç üç iş günü içinde
6
sonuçlandırılır. Uygun görülmeyen ödenek gönderme belgeleri veya ödenek gönderme
belgeleri icmali aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla harcama yetkilisine gönderilir.
Ödenek gönderme belgelerinin harcama birimlerince e-bütçe sistemi üzerinden
düzenlenmesi durumunda, Başkanlıkça e-bütçe sistemi üzerinden ödenek kayıt ve dağıtım
işlemlerine onay verilmesi, ödeneklerin ön malî kontrol işleminin yapıldığı ve uygun görüş
verildiği anlamına gelir.
Tenkis belgelerinin ön mali kontrol işlemleri de ödenek gönderme belgeleri için
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.
Ödenek aktarma işlemleri
Madde 12- Kanun ve yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca Kurum bütçesi
içinde yapılacak aktarmalar, harcama birimlerinin talebi üzerine Başkanlıkça hazırlanır ve üst
yöneticinin onayına sunulmadan önce kontrol edilerek en geç iki iş günü içinde
sonuçlandırılır.
Mevzuatına aykırı bulunan aktarma talepleri, aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla
ilgili harcama yetkilisine iadesi sağlanır.
Kadro dağılım cetvelleri
Madde 13- Kadro dağılım cetvelleri, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ve Kadro İhdas, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile
Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Maliye
Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı ile uygunluk sağlandıktan sonra Başkanlıkça kontrol
edilir.
Kadro dağılım cetvelleri Başkanlıkça en geç beş iş günü içinde kontrol edilir.
İlgililerine yapılacak ödemeler, bu onaylı kadro dağılım cetvellerine göre yapılır. Bu
cetvellerde yapılacak değişiklikler de aynı şekilde Başkanlıkça kontrole tabidir.
Seyahat kartı listeleri
Madde 14- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48’inci maddesi uyarınca İçişleri, Maliye
ve Ulaştırma Bakanlıkları tarafından müştereken belirlenen esaslar çerçevesinde, seyahat kartı
verilecek personel listesi, harcama birimlerinin teklifi üzerine Başkanlıkça, ilgili mevzuat ile
Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelere uygunluk ve bütçe ödeneğinin yeterliliği
yönünden en geç üç iş günü içinde değerlendirilerek kontrol edilir. Uygun görülmeyen
talepler, aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir.
Seyyar görev tazminatı cetvelleri
Madde 15 – Harcama birimlerince hazırlanan seyyar görev dağılım listeleri, Başkanlık
tarafından 6245 sayılı Harcırah Kanunu, bu kanuna dayanılarak yapılan düzenlemeler, yılı
bütçesine bu amaçla konulan ödenekler ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen cetvellere
uygunluk açısından en geç üç iş günü içinde kontrol edilir. Uygun görülmeyen talepler aynı
süre içinde gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir.
Geçici işçi pozisyonları
Madde 16- Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenen yetki çerçevesinde,
geçici işçi pozisyon (adam/ay) sayılarının aylar ve birimler itibariyle dağılımı kontrole tabidir.
Geçici işçi pozisyonları Başkanlıkça en geç beş iş günü içinde kontrol edilir. Kontrol
sonucunda uygun görülmeyen cetveller, aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla ilgili birime
gönderilir.
7
Yan ödeme cetvelleri
Madde 17- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunun ek geçici 9’uncu
maddesi kapsamına giren idarelerde istihdam edilen Devlet memurlarından, hangi işi
yapanlara ve hangi görevde bulunanlara zam ve tazminat ödeneceği, ödenecek zam ve
tazminatın miktarları ile ödeme usul ve esaslarına ilişkin olarak anılan Kanunun 152’nci
maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, zam ve tazminat
ödemesi yapılacak personelin kadro veya görev unvanları, sınıfları, dereceleri, sayıları ve
hizmet yerleri ile bunlara uygun olarak ödenecek zam ve tazminatın miktarlarını gösteren ve
serbest kadro üzerinden hazırlanan cetvel ile bunların birimler itibariyle dağılımını gösteren
listeler Başkanlık tarafından kontrol edilir.
Kontrol işlemi sonucunda söz konusu listeler, onaylanmak üzere Başkanlıkça üst
yöneticiye sunulur. Üst Yönetici onaylama işlemini, Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen
usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.
Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri
Madde 18- Maliye Bakanlığı tarafından yıllık olarak vize edilen cetvellere ve tip
sözleşmeye uygun olarak çalıştırılacak personelle yapılacak sözleşmeler ile ilgili mevzuatı
gereğince Maliye Bakanlığı vizesi alınmaksızın çalıştırılabilecek sözleşmeli personelle
yapılacak sözleşmeler kontrole tâbidir. Bu sözleşmeler Başkanlıkça, Maliye Bakanlığı
tarafından vize edilen cetveller ve tip sözleşme ile diğer mevzuata uygunluk yönünden en geç
beş iş günü içinde incelenir. Uygun görülmeyen sözleşmeler aynı süre içinde gerekçeli bir
yazıyla ilgili birime gönderilir.
Yurtdışı kira katkısı
Madde 19 – Yurt dışı kadrolara sürekli görevle atanan personele yapılacak yurt dışı
kira katkısı ödemelerine ilişkin belgeleri içeren işlem dosyası, ilgili birim tarafından hazırlanır
ve kontrol edilmek üzere Başkanlığa gönderilir. Yurt dışı kira katkısına ilişkin talepler, yılı
merkezi yönetim bütçe kanunu uyarınca, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara
uygunluk yönünden incelenir ve uygun bulunan talepler hakkında en geç üç iş günü içinde
uygun görüş verilir. Uygun görülmeyen talepler aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla ilgili
birime gönderilir.
Ödeme emri belgeleri ve eklerinin ön malî kontrol işlemleri
Madde 20 – Malî işlemlerde; uygulama birliğinin sağlanması ve risk unsurları dikkate
alınarak, Kuruma bağlı harcama birimlerinin aşağıda belirtilen ekonomik kodlardan
yapacakları ödemelere ait (Ön ödeme dâhil) ödeme emri belgelerinden; 100.000,00 Türk
Lirasını (Katma Değer Vergisi hariç) aşan ödeme emirleri ve eki belgeler, Harcama
yetkilisince imzalanmadan önce Başkanlık tarafından, bütçe sınıflandırılması ve ilgili
mevzuat hükümlerine uygunluk yönünden ön mali kontrole tâbi tutulur. (4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun İstisnalar başlıklı 3’üncü maddesinin (e) bendinde belirtilen tüzel
kişiliklerden temin edilen mal ve hizmet alımları hariç)
Ekonomik Kodlar: Ön Mali Kontrole Tabi Harcamalar :
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
(Şehir şebekesi su bedeli, doğalgaz bedeli ve elektrik bedeli hariç)
03.5 Hizmet Alımları (Haberleşme Giderleri hariç)
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri
03.7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak alım, Bakım ve Onarım Giderleri
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
8
06 Sermaye Giderleri (2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında
yapılan harcamalar hariç)
Ön ödeme, ödeme emri ve eki belgeler en geç 5 iş günü içinde kontrol edilir. Malî
karar ve işlemin uygun görülmesi halinde, muhasebe işlem fişinin veya ödeme emrinin sol alt
köşesindeki bölüme “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülerek, malî karar ve
işlemin uygun görülmemesi halinde ise nedenleri açıkça belirtilen bir görüş yazısı yazılarak
ilgili harcama birimine gönderilir.
Bu madde kapsamında yapılacak ön mali kontrole ilişkin ödeme emri belgelerine
Yönergenin 10’ncu maddesinde sayılan belgeler eklenecektir.
Yönergenin 10’uncu maddesinde yer alan, “Harcama birimlerinin, ihale kanunlarına
tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından
tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon Türk Lirasını, yapım işleri için iki milyon Türk
Lirasını aşanlar kontrole tâbidir. Bu tutarlara katma değer vergisi dahil değildir.” hükmüne
göre kontrole tabi tutulan işlemlere ilişkin olarak düzenlenen ödeme emri belgelerinin ön mali
kontrolü de bu maddedeki limite (100.000TL) bağlı olmaksızın yapılacaktır.
Yurtdışına geçici görevle gönderilenlerin konaklama giderleri
Madde 21 – 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34’üncü maddesi gereğince çıkarılan
yurtdışı gündeliklerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının 5’inci maddesi uyarınca Maliye
Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Yurtdışına Geçici Görevle
Gönderilenlere Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin Esas ve Usullerin” 6’ncı maddesine
göre tefrik edilen yurtdışı geçici görev yolluğu ödeneğinin Başkanlıkça; etkili, ekonomik ve
verimli kullanımının kontrolü çerçevesinde;
Kurum harcama birimlerinin, yurtdışı geçici görevlendirmelerde Bakanlar Kurulu
kararının 5’inci maddesi gereğince konaklama bedellerinin ödenmesinin söz konusu olması
hâlinde görevlendirme onayı alınmadan önce koordine parafını almak üzere Başkanlığa
gönderilecektir.
Yurtdışına geçici görevlendirilenlerden konaklama bedelleri Bakanlar Kurulu
kararının 5’inci maddesi uyarınca yapılacak ödemelere ilişkin geçici görev yolluğu
bildirimlerinde, ödenecek konaklama bedelinin Bakanlar Kurulu kararının 4’üncü maddesi
kapsamında karşılanan tutarı ile 5’inci maddesi kapsamında karşılanacak tutar ayrı ayrı
gösterilerek gönderilecektir.
Yurtdışı geçici görevlendirmelerde, Kararın 5’inci maddesi gereğince ödenecek
konaklama bedellerinin toplamının Kurum bütçesinin 03.3.3.01 ekonomik kodunda yer alan
“Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu” kesintili başlangıç ödeneğinin %30’unu aşıp aşmadığının
kontrolü yapılacaktır.
Bakanlığımız harcama birimlerince yurtdışı geçici görevlendirmelerine ilişkin avans
verilmesi ve mahsup işlemlerine ait veriler eksiksiz ve zamanında Başkanlığa ayrıca
gönderilecektir.
Başkanlıkça bu veriler dikkate alınarak Kurum bütçesinin “Yurtdışı Geçici Görev
Yolluğu Kesintili Başlangıç Ödeneğinin” %30’una ilişkin limitlerinin aşılmaması yönünde
ödenek limitlerinin %25’ine ulaşılması durumunda gerekli tedbirleri almak üzere harcama
birimleri bilgilendirilecektir.
9
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yapılacak düzenlemeler
Madde 22- Yönergede belirlenen malî karar ve işlemlerin dışında kalan malî karar ve
işlemlerin de aynı şekilde Başkanlık tarafından kontrol ettirilmesine yönelik düzenleme
yapılabilir. Bu konuda yapılacak düzenlemeler, ilgili birimin Başkanlığa önerisi ve/veya
Başkanlığın talebi üzerine Üst Yöneticinin onayıyla yürürlüğe konulur. Başkanlığın ön malî
kontrolüne tâbi tutulacak malî karar ve işlemler, riskli alanlar dikkate alınmak suretiyle tür,
tutar ve konu itibariyle belirlenir ve bu düzenlemeler her yıl tekrar gözden geçirilir.
Ön mali kontrol işlemlerinde kullanılacak form ve dokümanlar
Madde 23- Etkin ve etkili bir ön mali kontrol sistemini sağlamak üzere Yönerge ekinde
bulunan;
Ek:1 Ön Mali Kontrol İnceleme Formu,
Ek:2 Hata veya Noksanı Bulunan Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları İle Tahakkuk Evrakı
Formu,
Ek:3 Ödeme Emri Belgesi ve Eki Belgeler Kontrol Formları
düzenlenmiştir.
Yönergenin 10’uncu maddesi kapsamında gerçekleştirilecek iş ve işlemlerin
Başkanlıkça yapılan kontrol sonucunda düzenlenen Ön Mali Kontrol İnceleme Formu her bir
taahhüt dosyası için doldurulacaktır. Doldurulan inceleme formu harcama biriminin
gönderdiği onaylı suret ekinde dosyalanarak muhafaza edilir. Harcama birimine ise yapılan
kontroller sonucu düzenlenen görüş yazısı işlem dosyası ile birlikte gönderilir.
Harcama birimlerince Başkanlığa gönderilen ve mevzuata uygun olarak
giderilebilecek nitelikte eksiklikleri bulunan mali karar ve işlemlerin Ön Mali Kontrole tabi
tutulması sonucunda, tespit edilen hata ve noksanlıkları Yönergenin Ek:2 Formu (Hata veya
Noksanı Bulunan Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları İle Tahakkuk Evrakları)
çerçevesinde 2 nüsha olarak doldurulacaktır. İlk nüshası Ön Mali Kontrol sonucunda ilgili
harcama birimine yazılı görüş ekinde gönderilecek, diğer nüshası Başkanlıkça onaylı suret
ekinde dosyalanarak muhafaza edilecektir.
Yönergenin 20’nci maddesi kapsamında gerçekleştirilecek iş ve işlemlerin
Başkanlıkça yapılan kontrol sonucunda tek nüsha olarak ödeme emri belgesi ve eki belgeler
Kontrol Formu düzenlenerek Başkanlıkça muhafaza edilecektir.
Uygun görüş verilmeyen malî karar ve işlemler
Madde 24- Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği hâlde harcama
yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemler, harcama yetkililerince Başkanlığa yazılı olarak
bildirilir. Başkanlıkça bu tür işlemlerin kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibariyle üst
yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.
Kontrol süresi
Madde 25 – Başkanlık, kontrol ve uygun görüş işlemlerini Yönergede belirlenen
süreler içinde sonuçlandırır. Yönergede belirtilen sürelerin başlangıç tarihinin
belirlenmesinde, Başkanlık evrak giriş kayıt tarihini izleyen iş günü esas alınır. Başkanlık
talebi ve üst yöneticinin onayı üzerine bu süreler bir katına kadar artırılabilir.
10
Tereddütlerin giderilmesi
Madde 26- Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye
Başkanlık yetkilidir.
Yürürlük
Madde 27- Bu Yönerge Bakan onayı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 28- Bu yönerge hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.