T.C.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İlaç Kullanım Raporları Konulu 2011/39 Sayılı Genelge yayımladı.

 

Sağlık Bakanlığı’nın 30.05.2011 tarihinde yayımladığı 2011/39 sayılı ilaç kullanım raporları konulu genelgesi hakkında Türk Eczacıları Birliği bir duyuru yayımladı.

Genelge ile, geri ödeme kurumları ve serbest eczaneler tarafından, bu genelge eki rapor formatına uygun olarak düzenlenen ilaç raporları için hastalardan ve raporu düzenleyen sağlık kurum ve kuruluşlarından, Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilmeyen başkaca herhangi bir bilgi ve belge aslı veya fotokopi ilave edilmesinin talep edilmeyeceği bildirilmekte.

Bu genelge tarihinden önceki genelge (29.01.2007 tarih ve 2007/4 sayılı) uyarınca ve önceki rapor formatına göre düzenlenmiş ilaç kullanım ve muafiyet raporları ile ilaç kullanımı ve katılım payı muafiyet için düzenlenmiş sağlık kurulu raporları süresi bitimine kadar geçerli olacak.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.83.00.03-010.06 30.05.2011

*23874

Konu : Sağlık Raporlarından Tasdik ve Mühürün Kaldırılması

GENELGE 2011 / 39

İlgi: 29.01.2007 tarih ve 1570 (2007/4) sayılı Genelge.

Bakanlığımıza ulaşan başvurulardan hastanelerimizde yapılan muayeneler sonucunda düzenlenen sağlık kurulu ve tek tabip raporlarının onaylanması esnasında kuyruklar oluştuğu, hasta ve yakınlarının tasdik işlemlerini yaptırma amacıyla zaman kaybı yaşadıkları bu durumun hem hastane yönetimi hem de hasta ve hasta yakınlarını zor durumda bıraktığı görülmüştür.

Bu nedenle, e-rapor uygulamasının hayata geçirilmesi de göz önünde bulundurulduğunda konu ile alakalı olarak uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi ve sorunların çözüme kavuşturulması bakımından ilgide kayıtlı genelge iptal edilerek aşağıdaki hususların bir kez daha vurgulanmasında yarar görülmüştür.

Raporların Tasdiki ve İlaç Kullanım Raporlarının Düzenlenmesi ve Rapor Formatına İlişkin Açıklamalar:

1. İlgide kayıtlı genelge ekine konulan “İlaç Kullanım Raporu (Ek–1)” formatı yeniden düzenlenerek iş bu genelge ekine (Ek–1) konulmuştur. Bu rapor formatına (Ek–1) Bakanlığımıza bağlı hastaneler, üniversite hastaneleri, ilgili mevzuata göre Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış özel hastaneler, özel tıp merkezleri ve özel dal merkezlerinde istisnasız uyulacaktır.

2. Geri ödeme kurumları ve serbest eczanelerce, bu genelge eki rapor formatına uygun olarak düzenlenen ilaç raporları için hastalardan ve raporu düzenleyen sağlık kurum ve kuruluşlarından, Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilmeyen başkaca herhangi bir bilgi ve belge aslı veya fotokopi ilave edilmesi talep edilmeyecek, gereksiz bürokratik işlemlere sebebiyet verilmeyecek ve hastalar mağdur edilmeyecektir.

3. Rapor formatında raporun tedavi edilen kişiye ait olup olmadığının tespiti amacıyla “T.C Kimlik Numarası” hanesi yer almaktadır. Bu nedenle rapor formunda (Ek–1) ayrıca hastanın fotoğrafının bulunmasına gerek görülmemiştir.

4. İş bu genelge tarihinden önce ilgide kayıtlı genelge uyarınca ve önceki rapor formatına göre düzenlenmiş ilaç kullanım ve muafiyet raporları ile ilaç kullanımı ve katılım payı muafiyet için düzenlenmiş sağlık kurulu raporları süresi bitimine kadar geçerli olacaktır.

5. Kullanımı ilaç raporuna bağlı olan ilaçlar için Tebliğin 6.1.1.C- Sağlık raporlarının düzenlenmesi maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda düzenlenecek ve bu raporlar başhekimlik tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Elektronik olarak düzenlen raporların, elektronik imza çalışmaları tamamlanıncaya kadar bir çıktısı alınarak düzenleyen hekim/hekimlerin ıslak imza ve kaşesinden sonra arşivlenecektir. Elektronik ortamda düzenlenmeyen raporların bir örneği hasta veya hasta yakınına verilecektir. Sağlık kurumları bünyesinde ilaç kullanım raporu düzenlenmesi ve onaylanması amacıyla ayrı birimler oluşturulmayacak ve belirli günler ayrılmayacaktır.

6. İlaç kullanım raporları, otomasyonu uygun olan sağlık kurumlarında bilgisayar ortamında bu genelge ekinde (Ek–1) yer alan rapor formatına uygun olarak noksansız doldurulması kaydıyla geçerli kabul edilecektir.

7. Bazı hastalıklara ait ilaçların reçete edilmesi ve kullanım ilkelerine ilişkin esaslar, Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenecektir. Tebliğde yapılacak değişiklikler aynen geçerli kabul edilecektir.

8. Bu genelge kapsamında olan ilaçlar için düzenlenecek ilaç kullanım raporlarında, SUT ve eki listelerde özel düzenleme yapılmış ilaçlar hariç olmak üzere, ilaç dozlarının belirtilmesi şart olmayıp, etken madde adının yazılması yeterli olacaktır. Sağlık raporuna etken madde adının yazılmasının yeterli olduğu ilaçlar için hastanın kullanacağı ilacın etken madde miktarı ve günlük kullanım dozu reçete ile düzenlenecektir.

9. SUT eki EK-2/C Listesinde yer alan ilaçlar için düzenlenecek raporlarda ayrıca, ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresi de belirtilir. Düzenlenen raporlar, tedavi süresi boyunca geçerli olmakla birlikte iki yıl sonunda raporlar yenilenmelidir.

10. İlaç kullanım raporları, ilgili hekimce raporda aksi belirtilmedikçe Sağlık Uygulama Tebliğinde öngörülen en uzun süre olan iki yıl boyunca geçerlidir. Ancak, hekimin ilgili ilacı daha kısa süreli kullanımını gerekli gördüğü durumlarda, “etken madde” isminin yanına o ilaç için ilaç kullanım raporunun geçerli olmasını istediği süreyi yazması yeterlidir.

11. Hasta kimlik bilgileri veya ilaç adına ilişkin yazım hataları ile SUT hükümlerine göre eksikliği bulunan (ilacın kullanım dozu, etken madde, kullanım süresi, ilgili hekim onayı veya tedavi şeması, ICD-10 kodu) sağlık raporları, bu düzeltmelerin aslına sadık kalmak kaydıyla; uzman hekim raporlarında, raporun çıktığı hastanede raporu düzenleyen hekim tarafından (bu hekimin bulunmaması halinde aynı branştan hekim), sağlık kurulu raporlarında ise raporda yer alan hekimlerden biri tarafından yapılması, raporlar elektronik ortamda düzenlenmiş ise; bu düzeltmelerin başhekimlik tarafından elektronik ortamda onaylanması koşuluyla, düzeltmeye esas reçete tarihinden itibaren rapor süresinin sonuna kadar geçerlidir.

12. Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğ kapsamı dışında tutulan ve tedavi giderleri Maliye Bakanlığınca karşılanan yeşil kartlılara Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri doğrultusunda işlem yapılmakta olduğundan, yeşil kart sahiplerinin ilaç kullanım raporları da elektronik ortamda düzenlenecektir.

13. Aile hekimliği sözleşmesi imzalayan aile hekimliği uzmanı ve diğer uzman hekimleri aldıkları eğitim dahilinde ıslak imza ve kaşe ile ilaç kullanım raporları düzenleyebilecektir. Bu hususta İl Sağlık Müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacaktır.

14. Sağlık Hizmet sunucularınca düzenlenen ilaç, üçlü heyet, durum bildirir, istirahat, tıbbi malzeme vb. raporlar ile sağlık kurumlarınca düzenlenen diğer sağlık kurulu raporları ile tek tabip raporlarında da ilgili mevzuatında zorunlu tutulmayan haller dışında mühür ve başhekim onayı aranmayacaktır. Başhekim onay ve mühür işlemleri dışında kalan uygulamalara (kayıt, arşivleme, vb.) aynen devam edilecektir.

Bilgilerinizi ve uygulamanın Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine ve iş bu genelge esaslarına uygun olarak yürütülmesi gerektiğinin ve ilgide kayıtlı genelgemiz ile eki (Ek–1) rapor formatının işlemden kaldırıldığı hususlarının iliniz dâhilindeki ilgili tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına imza mukabilinde tebliğini önemle arz ve rica ederim.

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Ek-1: İlaç Kullanım Raporu (1 sayfa)