SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

Kanun Hük. Kar. nin Tarihi :13/12/1983No:181
Yetki Kanununun Tarihi :17/6/1982No:2680
Yayımlandığı R. G. Tarihi :14/12/1983No:18251 (Mük.)
V. Tertip Düsturun Tarihi:23Sh.:364

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Görev, Teşkilat

Amaç:

Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, herkesin hayatının beden ve ruh sağlığı içinde devamını sağlamak, ülkenin sağlık şartlarını düzeltmek, fertlerin ve cemiyetin sağlığına zarar veren amillerle mücadele etmek ve halka sağlık hizmetlerini ulaştırmak, sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermelerini temin etmek için Sağlık Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Görev:

Madde 2 – Sağlık Bakanlığının görevleri şunlardır:

a) Herkesin hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hali içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurmak,

b) Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla savaşarak koruyucu, tedavi edici hekimlik ve rehabilitasyon hizmetlerini yapmak,

c) Ana ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetlerini yapmak,

d) İlaç, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretim ve tüketimini her safhada kontrol ve denetlemek; farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin, dağıtım yerlerinin açılış ve çalışmalarını esaslara bağlamak, denetlemek,

—————————

1)     a)    24/1/1989 tarih ve 356 sayılı KHK ile; “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” nin adı “Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiş,

b)    24/1/1989 tarih ve 356 sayılı KHK ile bu Kanun Hükmünde Kararname ile diğer mevzuatta geçen “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı” ibaresi “Sağlık Bakanlığı”, “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı” ibaresi “Sağlık Bakanı” olarak değiştirilmiş,

c)    Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen “sosyal hizmetler” ve “sosyal yardım” deyimleri yürür-lükten kaldırılmış ve metninden çıkarılmış ve yukarıdaki (a), (b), (c) bentlerinde yeralan 356 sayılı KHK. 14/3/1991 tarih ve 3703 sayılı Kanun aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

e) Gerekli aşı, serum, kan ürünleri ve ilaçların üretimini yapmak, yaptırmak ve gerekirse ithalini sağlamak,

f) Temel sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait olmak üzere Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve mahalli idarelerle işbirliği suretiyle gıda maddelerinin ve bunları üreten yerlerin sağlık açısından kontrol hizmetlerini yürütmek,

g) Mahalli idareler ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği suretiyle çevre sağlığını ilgilendiren gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

h) Bulaşıcı, salgın insan hastalıklarına karşı kara hudut kapıları, deniz ve hava limanlarında koruyucu sağlık tedbirlerini almak,

i) (Mülga: 24/1/1989 – KHK – 356/15 md.; Aynen kabul: 14/3/1991-3703/19 md.)

j) Kanser, verem ve sıtma ile savaş hizmetlerini yürütmek ve bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşların çalışmalarının koordinasyonunu ve denetimini sağlamak,

k) Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, meslek personelini yetiştirmek,

l) Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak milletlerarası ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

Teşkilat:

Madde 3 – Sağlık Bakanlığı teşkilatı, merkez teşkilatı ile taşra teşkilatı ve bağlı kuruluşlardan meydana gelir.

İKİNCİ KISIM

Bakanlık Merkez Teşkilatı

Merkez Teşkilatı:

Madde 4 – Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.

Bakanlık merkez teşkilatı Ek – 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Bakanlık Makamı

Bakan:

Madde 5 – Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Müsteşar:

Madde 6 – Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlığın tüm birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.

Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

Müsteşar yardımcıları:

Madde 7 – Bakanlıkta ana hizmet birimleri ve danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Ana Hizmet Birimleri

Ana Hizmet Birimleri :

Madde 8 – Sağlık Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır:

a) Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

b) Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

c) İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü,

d) Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü,

e) Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü.

f) Sıtma Savaşı Dairesi Başkanlığı,

g) Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı,

h) Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı,

ı) (Değişik : 14/4/1989 – KHK – 367/11 md.) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,

i) (Ek: 14/4/1989 – KHK – 367/11 md.; Ek: 14/3/1991-3703/21 md.)(1) Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.

j) (Ek: 3/6/2007-5683/1 md.) İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı,

k) (Ek: 3/6/2007-5683/1 md.) Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı,

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü :

Madde 9 – Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) (Değişik: 8/6/1984 – KHK – 210/1 md.) Toplum sağlığını ilgilendiren her türlü koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak, bu hizmetlere halkın katkı ve iştirakini temin etmek,

b) Bulaşıcı, salgın, sosyal ve dejeneratif hastalıklarla mücadele ile aşılama ve bağışıklık hizmetlerini yürütmek,

c) (Değişik: 8/6/1984 – KHK – 210/1 md.) Sağlıklı çevre temin etmek amacıyla çevre sağlığını ilgilendiren her türlü tedbiri almak ve aldırmak ve gayrisıhhi müesseselerin halkın sağlığına zarar vermesini engellemek ve gerekli denetimlerini yapmak,

d) Yenilecek ve içilecek tüm gıda maddeleri ile toplum sağlığını ilgilendiren eşya ve levazımı sağlık yönünden kontrol ve denetimlerini yapmak ve gerekli hallerde izin vermek,

e) İçilecek ve kullanılacak nitelikte su temini, sıcak ve soğuk hamamlar ile içmeceler tesisi, mezbaha inşaatı, mezarlıklar tesisatı, ölü defni ve nakli işleri ve lağım ve mecralar tesisatı ile ilgili sağlık düzenlemeleri yapmak ve denetlemek, insan sağlığını tehlikeye düşürecek amillerle mücadele etmek,

f) Zehirli ve uyuşturucu maddelerle, tıbbi ve hayati müstahzarları, insan sağlığında kullanılan her cins serum ve aşıları, bunların yapıldığı ve satıldığı yerleri denetlemek,

g) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması çalışmalarını yürütmek, sağlık ocaklarının yataklı tedavi kurumları ile işbirliğini düzenlemek,

h) Sanatlarını serbest olarak icra eden tabip ve tababet mensuplarının hizmetlerinin ve işlerlerinin sağlık ve teknik denetimini yapmak, ücret tarifelerini tesbit etmek,

i) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü :

Madde 10 – Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

a) Bakanlığa bağlı yataklı tedavi kurumları ile bu kurumlara bağlı sağlık kuruluşlarını açmak, kapasitelerini artırmak, mali, idari ve teknik her türlü işlemlerini düzenlemek, takip etmek, yürütmek ve gerektiğinde bunları kapatmak.

——————————

(1)    Bu bent daha önce 367 sayılı KHK’nin 11 inci maddesi ile eklenmiş olup, aynı hüküm 3703 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile tekrar getirilmiştir.

b) Milli Savunma Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumları dışında kalan genel ve katma bütçeli kamu kuruluşlarına, özel sektöre, yabancılara ve azınlıklara, ait yataklı tedavi kurumlarına açılış ruhsatı vermek, gerekenlerin yatak ve tedavi ücret tarifelerini tesbit ve tasdik etmek, bu kurumların fiziki yapılarını tetkik etmek ve gerektiğinde çalışmalarını yasaklamak,

c) Memleketin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerini sağlamak için kan merkezi ve istasyonları açmak, açtırmak, denetlemek ve gerektiğinde kapatmak,

d) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü :

Madde 11 – İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

a) Sağlık hizmetlerinde kullanılacak ilaçların imalini, ithalini ve piyasaya arz şekillerini izne bağlamak, ilaçların kaliteli olarak uygun fiyatlarla ve sürekli bir şekilde halka ulaşmasını sağlamak, bu amaçla gerekli kontrolleri yapmak,

b) (Değişik: 8/6/1984 – KHK – 210/2 md.) Farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin, dağıtım ve depolama üniteleri ile eczanelerin açılış ve çalışmalarının esaslarını tespit etmek, gerekli denetimleri yapmak,

c) Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin ithal, imal, ihraç ve yurtiçi tüketiminin esaslarını tesbit etmek ve denetlemek,

d) Türk farmakopesi (Kodeksi) ile değişiklik ve eklerinin yürürlüğe girmesini sağlamak,

e) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü :

Madde 12 – (Değişik: 26/1/2006 – 5450/15 md.)

Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Sağlık insan gücü plânlaması yapmak, nicel ve nitel olarak ihtiyaca uygun insan gücü yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

b) Tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

c) Personel eğitim plânını hazırlamak, eğitim programlarını düzenlemek, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak ve koordine etmek.

d) Halkın sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla eğitim programları hazırlamak, yürütmek ve koordine etmek.

e) Bakanlığın yayın faaliyetlerinin esaslarını belirlemek ve koordinasyonunu sağlamak.

f)  İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak sağlık mesleklerinin standartlarını belirlemek.

g) Bakanlıkça verilen benzer görevleri yapmak.

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü :

Madde 13 – Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Ana Çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri ile ilgili hedefleri belirlemek, bu hedefler doğrultusunda çalışma plan ve programları hazırlamak ve uygulamaya koymak,

b) Annenin ve çocuğun beden ve ruh sağlığının korunmasını ve evli kadınların doğum öncesi ve sonraki bakımlarını sağlamak,

c) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Sıtma Savaşı Dairesi Başkanlığı:

Madde 14 – Sıtma Savaşı Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Sıtma mücadelesi hizmetlerinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak üzere hizmetin gerektirdiği plan ve programların, politikaların tesbitine yardımcı olmak ve uygulamak,

b) Sıtma hastalığının önlenmesine katkı sağlamak amacı ile milletlerarası ve yurt içindeki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

c) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı:

Madde 15 – Verem Savaşı Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Verem savaşı hizmetlerinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak üzere, hizmetin gerektirdiği plan, program ve politikaların tesbitine yardımcı olmak ve uygulamak,

b) Ülkemizde veremin yayılmasına karşı koruyucu her türlü tedbiri almak, hastaların kontrol ve tedavi altında bulunmalarını sağlamak,

c) Fertlerin, organize toplulukların, hasta ve çevresinin eğitimini yapmak,

d) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı:

Madde 16 – Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Tespit edilen politika ve hedeflere uygun olarak kanserle savaş hizmetlerini planlamak, uygulamak ve bu hizmetlerin organizasyonunu sağlamak,

b) Kanserle ilgili her türlü istatistiki bilgileri toplamak, araştırma ve incelemeler yapmak, yaptırmak ve özendirmek, kanserle savaşta gerekli koruyucu ve tedavi edici hizmetleri, bu bilgilere, araştırma ve inceleme sonuçlarına göre değerlendirmek, alınması gerekli tedbirleri tespit etmek, uygulamak ve uygulatmak,

c) Kanserle savaş için sağlık tesisleri kurmak ve kurdurmak,

d) Kanserle savaş alanında hizmet veren veya çalışmalarda bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ve gönüllü kuruluşlarca açılacak sağlık tesis ve kuruluşlarının tespit edilecek standartlar içinde açılışlarına izin vermek, faaliyetlerini denetlemek ve yönlendirmek,

e) Kanserle savaş hizmetlerine halkın gönüllü iştiraki ve yardımını sağlamak, bu konuda gerçek ve tüzel kişiler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak ve imkanlar ölçüsünde bunlara yardımda bulunmak ve yol göstermek,

f) Kanserle savaşta görev alacak personelin yetiştirilmesi konusunda gerekli tedbirleri tespit etmek ve bu tedbirleri uygulamak ve uygulatmak,

g) Kanserle savaş konusunda halkın eğitimi için gerekli hizmetleri diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yürütmek,

h) Bakanlıkca verilen diğer görevleri yapmak.

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı:

Madde 17 – Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının Görevleri şunlardır:

a) Birleşmiş Milletler ve milletlerarası diğer çeşitli kuruluşlar ile Bakanlık arasında sağlık alanında yapılacak anlaşmalar ile ilgili çalışmaları düzenlemek,

b) Dış ilişkilerin gereği olarak kongre, konferans ve toplantılar düzenlemek, dış burs ve kurslara araç, gereç ve teknik yardımları sağlamak,

c) (Değişik: 14/4/1989 – KHK – 367/11 md.; Ek: 14/3/1991 – 3703/21 md.) (1)

Bakanlığın yabancı ülkelerle olan ilişkilerini düzenlemek ve konu ile ilgili hizmetleri yürütmek,

d) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak,

Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Madde 17/A – (Ek: 14/4/1989 – KHK – 367/11 md.; Ek: 14/3/1991 – 3703/21 md.)

Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Topluluğu ile ilgili konularda koordinasyonu sağlar. Avrupa Topluluğu ile görevli Devlet Bakanlığının koordinasyon çalışmalarına yardımcı olur, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri alır, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütür.

İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı:

Madde 17/B- (Ek: 3/6/2007-5683/2 md.)

İn­şa­at ve Ona­rım Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­nın gö­rev­le­ri şun­lar­dır:

a) İn­şa­at, ona­rım, ba­kım ve bun­la­ra ait kon­trol ve ko­or­di­nas­yon ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rüt­mek.

b) Mi­ma­ri pro­je ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rüt­mek.

c) Ka­mu­laş­tır­ma iş­lem­le­ri­ni yü­rüt­mek.

d) İhtiyaç duyulan hastane, sağlık yerleşkesi gibi sağlık tesislerini ve hizmet binalarını, Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan arazi ve arsaların devri karşılığında ve/veya bedeli Sağlık Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden veya döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere, düzenlenecek protokol esasları çerçevesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığına veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzelkişiliğine sahip diğer kurum ve kuruluşlara doğrudan yaptırmak.

Ka­mu Özel Or­tak­lı­ğı Da­ire Baş­kan­lı­ğı:

Madde 17/C- (Ek: 3/6/2007-5683/3 md.)

Ka­mu Özel Or­tak­lı­ğı Da­ire Baş­kan­lı­ğı, 7/5/1987 ta­rih­li ve 3359 sa­yı­lı Te­mel Sağ­lık Hiz­met­le­ri Ka­nu­nu­nun ek 7 nci mad­de­siy­le ön­gö­rü­len iş ve iş­lem­le­ri yap­ar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Danışma ve Denetim Birimleri

Danışma ve Denetim Birimleri:

Madde 18 – (Değişik: 8/6/1984 – KHK – 210/4 md.)

Sağlık Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

b) (Mülga: 22/12/2005-5436/17 md.)

c) Hukuk Müşavirliği,

d) Bakanlık Müşavirleri,

e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

Teftiş Kurulu Başkanlığı:

Madde 19 – Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığa bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

c) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmek.

Teftiş Kurulunun ve müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma ve usulleri tüzükle düzenlenir.

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı:

Madde 20 – (Mülga: 22/12/2005-5436/17 md.)

——————————

(1)    Bu bentler daha önce 367 sayılı KHK’nin 11 inci maddesi ile eklenmiş olup,aynı hükümler 3703 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile tekrar getirilmiştir.

Hukuk Müşavirliği:

Madde 21 – Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek,

d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.

Bakanlık Müşavirleri:

Madde 22 – Bakanlıkta, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere otuz (30) bakanlık müşaviri görevlendirilebilir. (1)

Bakanlık Müşavirleri bakanlık makamına bağlıdır.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği:

Madde 22/A – (Ek: 8/6/1984 – KHK – 210/6 md.)

Sağlık Bakanlığında basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yardımcı Birimler:

Madde 23 – (Değişik: 8/6/1984 – KHK – 210/7 md.)

Sağlık Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır.

_________________

(1)  10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “on (10)” ibaresi, “otuz (30)” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

a) Personel Genel Müdürlüğü,

b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

c) (Mülga : 29/5/2009 – 5902/25 md.) (1)

d) Özel Kalem Müdürlüğü.

Personel Genel Müdürlüğü:

Madde 24 – Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak,

c) Sağlık ve yardımcı sağlık personelinin diplomalarının tescil işlemlerini yapmak, kayıtlarını tutmak ve bunlarla ilgili işleri izlemek,

d) (Mülga:26/1/2006 – 5450/16 md.)

e) (Mülga:26/1/2006 – 5450/16 md.)

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı:

Madde 25 – (Mülga: 8/6/1984 – KHK – 210/11 md.)

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı:

Madde 26 – (Değişik: 8/6/1984 – KHK – 210/8 md.)

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak,

h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

l) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.

Madde 27 – (Mülga: 8/6/1984 – KHK – 210/11 md.)

Madde 28 – (Mülga : 29/5/2009 – 5902/25 md.) (1)

–––––––––––––––

(1)    23 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Savunma Sekreterliği” ile 28 inci madde 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.

Özel Kalem Müdürlüğü:

Madde 29 – Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

d) Bakanca verilen diğer görevleri yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sürekli Kurullar

Sürekli Kurul:

Madde 30 – (Değişik: 8/6/1984 – KHK – 210/9 md.)

Sağlık Bakanlığının sürekli kurulu, Yüksek Sağlık Şurası’dır.

Madde 31 – (Değişik: 8/6/1984 – KHK – 210/10 md.)

Bakanlıkça verilecek önemli sağlık konuları hakkında görüş bildirmek ve tababet şubeleri sanatlarını ifadan doğan adli konularda görüş vermek üzere (11) üyeli bir Yüksek Sağlık Şurası kurulmuştur.

Şura üyeleri Sağlık Bakanınca ülkede sağlık hizmetleri veya eserleri ile tanınmış kişiler arasından seçilir.

Bakanlık Müsteşarı, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, Temel Sağlık ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürleri ile I. Hukuk Müşaviri Kurulun tabii üyeleridir.

Seçim yolu ile Şura üyesi olanların görev süresi bir yıldır.

(Değişik beşinci fıkra: 28/3/2007-5614/5 md.) Bakanlık, ülkenin sağlık ile ilgili konularında danışma fonksiyonu yapmak üzere Şûra’ya bağlı olarak danışma kurulları ve tababet şubeleri sanatlarını ifadan doğan adlî konularda dosyaları inceleyip Şûra’ya sunmak üzere ihtisas komisyonları oluşturabilir. Kurul ve Komisyon Başkanları, Sağlık Şûrası toplantılarına tabiî üye olarak katılır. Kurul üyelerine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 16 ncı maddesinde tespit edilen huzur hakkı ödenir.

Yüksek Sağlık Şurası yılda en az bir kere toplanır. Bakanlık lüzum gördüğü hallerde Şura’yı toplantıya çağırabilir.

(Değişik yedinci fıkra: 28/3/2007-5614/5 md.) Şûra’nın, danışma kurullarının ve ihtisas komisyonlarının çalışma usûl ve esasları Bakanlıkça hazırlanacak yönergede tespit edilir.

Şura ile ilgili sair hususlar 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda yeralan hükümlere göre yürütülür.

Madde 32 ila 37 – (Mülga: 8/6/1984 – KHK – 210/11 md.)

ÜÇÜNCÜ KISIM

Taşra Teşkilatı, Bağlı Kuruluşlar

Taşra Teşkilatı:

Madde 38 – Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Bölge Valiliği, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

Bağlı kuruluşlar:

Madde 39 – Sağlık Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:

a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,

b) (Mülga: 24/1/1989 – KHK – 356/15 md.; Aynen kabul: 14/3/1991-3703/19 md.)

c) Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin sorumlulukları:

Madde 40 – Bakanlık merkez, taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek, yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu:

Madde 41 – Bakanlık ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu:

Madde 42 – Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi:

Madde 43 – Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

Yetki devri:

Madde 44 – Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devri amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

İstatistiki bilgi toplama yetkisi:

Madde 45 – Sağlık Bakanlığı yetki, görev ve hizmet alanına giren konularda, 13/6/1962 tarih ve 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün Görev, Yetki ve Kuruluşu Hakkında Kanunun 26 ncı maddesine dayanarak Milli Savunma Bakanlığına bağlı kurumu ve kuruluşlar hariç olmak üzere diğer tüm resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından istatistiki bilgi toplamaya yetkilidir.

Atama:

Madde 46 – 23/4/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır. Ancak Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır.

Kadrolar:

Madde 47 – Kadroların tesbit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine göre düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler:

Madde 48 – 9/6/1936 tarih ve 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Teşkilat ve Memurin Kanunu ile bu Kanuna ek kanunların bu Kanun Hükmündeki Kararnameye aykırı hükümleri, diğer kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek Madde 1- (Ek: 31/7/2003-4969/8 md.)

Bilimsel ve akademik nitelikleri dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca bilimsel nitelikli ve ruhsatlandırma komisyonlarında görevlendirilenlere, birim faaliyet bazında genel bütçe kanununa bağlı cetvelde, Türk Kodeksi Komisyonu toplantılarına katılacak komisyon üyelerine ödenmek için belirlenen ücretin dört katını geçmemek üzere ödeme yapılır. Bu ödemelerin usul, esas ve miktarları Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.

Ek Madde 2- (Ek: 14/7/2004-5217/6 md.)

Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırma, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalar üzerinden ellimilyon liradan az, onbeşmilyar liradan çok olmamak üzere Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenecek tarifelere göre ruhsatlandırma bedeli alınır. Bu tarifeler her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Bakanlık Merkez Saymanlığınca tahsil edilen bu tutarlar bütçeye gelir kaydedilir.

Ek Madde 3- (Ek: 20/10/2005-5413/5 md.)

Kadrolu istihdamın mümkün olmadığı hallerde, ücretleri döner sermayeden veya merkezî yönetim bütçesinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde belirtilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki unvanlarda çalıştırılmak üzere merkezi sınav sonuçlarına göre 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına tabi sözleşmeli personel çalıştırılabilir. (Ek cümle: 28/6/2006-5528/3 md.) Ancak bu maddeye göre diş tabibi ve eczacı unvanlarında çalıştırılacak personel merkezî sınav sonuçlarına bakılmaksızın kura ile yerleştirilir.  Bu şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılan personele, aynı birimde aynı unvanlı çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali kadrolu personel esas alınarak görev yaptığı birimde bulunan döner sermayeden ilgili mevzuat dahilinde nöbet ücreti ödenir ve ek ödeme yapılabilir. Bunlara yapılabilecek ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemez.(1)(2)

______________________

(1) 28/3/2007 tarihli ve 5614 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle bu maddede yer alan “ücretleri döner sermayeden karşılanmak kaydıyla” ibaresi “ücretleri döner sermayeden veya merkezî yönetim bütçesinden karşılanmak üzere ” olarak  değiştirilmiş ve  metne işlenmiştir.

(2) 28/6/2006 tarihli ve 5528 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle bu maddede yer alan “ilgili mevzuat dahilinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “nöbet ücreti ödenir ve” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

Ek Madde 4 – (Ek: 20/10/2005-5413/5 md.)

Kadroları Sağlık Bakanlığında olup Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerince diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapmak isteyen personel; döner sermaye ek ödemesi hariç her türlü malî ve sosyal hakları Bakanlık tarafından karşılanmak üzere, Bakanlıkça bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarda görevlendirilebilir ve bu şekilde görevlendirilenler eğitimlerinin bitiminde görevlendirme süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmakla yükümlüdürler. Söz konusu personelden örneği Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış, “Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi” alınır. Anılan personelin hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeden veya tamamlamadan görevinden ayrılması, müstafi sayılması, görevine son verilmesi veya Devlet memurluğundan çıkarılması halinde, kendileri için Bakanlıkça yapılmış olan her türlü ödemeler toplamından, hizmetin tamamlanan kısmı için hesaplanan miktar indirildikten sonra bakiye miktar kendilerinden tahsil edilir. Tahsilat, borç miktarı ve ilgilinin durumu dikkate alınarak azami beş yıla kadar taksitlendirilerek yapılır.

İlgililerin uzmanlık eğitiminde başarısızlığı veya kendi istekleri ile uzmanlık eğitimini bırakmaları durumunda ise, görevlendirme süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmaları zorunludur. Belirtilen hizmet süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmak istemeyenlere yapılmış olan her türlü masrafların tamamı birinci fıkradaki esaslara göre ödettirilir.

Ek Madde 5 – (Ek: 20/10/2005-5413/5 md.)

Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman tabip olanların uzmanlık alanlarında daha ileri seviyede yapacakları yan dal eğitimi için asistanlık sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. Bu sınavlara ilişkin usûl ve esaslar Bakanlık tarafından hazırlanacak ve bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

Ek Madde 6 – (Ek: 28/6/2006-5528/4 md.)

Bakanlık, hizmetin yürütülmesi bakımından gerekli gördüğü ilçelerde Sağlık Grup Başkanlıkları oluşturabilir. Bu Başkanlıklara ayrıca kadro tahsisi yapılmaz ve buralarda gerek duyulan hizmetler, ilgili ilçede bulunan personel eliyle yürütülür.

Ek Madde 7 – (Ek: 3/6/2007-5683/4 md.)

Ba­kan­lık, in­sa­nî ve tek­nik yar­dım amaç­lı ve ge­çi­ci sü­re­li ol­mak üze­re yurt dı­şın­da sağ­lık bi­rim­le­ri ku­ra­bi­lir ve iş­le­te­bi­lir.

Bu amaç­la gö­rev­len­di­ri­len per­so­ne­le yurt dı­şın­da­ki gö­rev­le­ri sü­re­sin­ce gün­de­lik ve­ril­mez. Bun­la­ra git­tik­le­ri ül­ke­ler­de sü­rek­li gö­rev­le bu­lu­nan ve do­ku­zun­cu de­re­ce­nin bi­rin­ci ka­de­me­sin­den ay­lık alan mes­lek me­mur­la­rı­na öden­mek­te olan yurt­ dı­şı ay­lı­ğı­nın ya­rı­sı­nı geç­me­mek üze­re un­van­la­rı iti­ba­rıy­la Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la be­lir­le­nen tu­tar­da ay­lık öde­me ya­pı­lır.

Ek Madde 8 – (Ek: 21/1/2010-5947/15 md.)

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde çalışan memurlar ile sözleşmeli personelden taşra teşkilatında görev yapan tabipler için en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 400’ünü, merkez ve taşra teşkilatında görev yapan diğer personele % 200’ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılabilir. Ek ödemenin oranı ile usul ve esasları; görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, çalışma süresi, personelin sınıfı, kadro unvanı, derecesi ve atanma biçimi gibi kriterler ile personele aylık ve özlük hakları dışında ilgili mevzuatına göre yapılan diğer ilave ödemeler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenir. Bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesilmez.

Ek Madde 9 – (Ek: 21/1/2010-5947/16 md.)

Türkiye Kızılay Derneğine (KIZILAY) ait olup 1/5/2009 tarihi itibarıyla ruhsatlı olarak işletilmekte bulunan hastane ve tıp merkezlerinden, bu Kanunun yayımından itibaren altı ay içerisinde Sağlık Bakanlığı ile Kızılay arasında yapılacak protokolle Sağlık Bakanlığına devredilecek olanlarında, 1/5/2009 tarihi itibarıyla iş sözleşmesine bağlı olarak çalışmakta olan ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel ve ilgili kadro veya pozisyon için öngörülen özel şartları taşıyan personelden;

a) Tabipler ve diş tabipleri, istekleri halinde çalışmakta oldukları ildeki ihtiyaç bulunan sağlık kurum veya kuruluşlarının memur kadrolarına Sağlık Bakanlığınca atanırlar.

b) Tabipler ve diş tabipleri dışındaki diğer personel, istekleri halinde, yaptıkları iş, eğitim durumu ve bulundukları pozisyon dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığının izni ile çalışmakta oldukları ildeki sağlık kurum veya kuruluşlarında Bakanlık veya döner sermaye teşkilatı adına vizelenecek pozisyonlarda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri uyarınca sözleşmeli personel statüsüne geçirilir.

Bu şekilde istihdam edilecek toplam tabip sayısı 180’i, sağlık personeli sayısı 490’ı ve diğer personel sayısı 705’i geçemez.

Kadro ve pozisyonlara atanma ve geçirilmede, iş sözleşmeleri askıda bulunanlar dahil tam zamanlı çalışanlar ile emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olanlar dikkate alınır ve işlemler sağlık kuruluşunun devir tarihini müteakip personelin bir ay içerisinde yapacakları müracaatları dahil altı ay içerisinde tamamlanır.

Personele, memur ve sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeleri nedeniyle, iş mevzuatına göre Bakanlık veya Kızılay tarafından herhangi bir tazminat ödenmez, kullanmamış oldukları yıllık ücretli izin süreleri için herhangi bir ödeme yapılmaz. Personelin Bakanlığa devir tarihi itibariyle Kızılay’da geçen ve kıdem tazminatına esas alınabilecek hizmet süreleri; memur kadrolarına atananlar için 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında, sözleşmeli personel statüsüne geçirilenler için 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre hak kazanabilecekleri iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

Personelin emekli ikramiyesi veya iş sonu tazminatının hesabına dahil edilecek hizmet sürelerinden kaynaklanan ilave maliyetin finansmanına karşılık olmak üzere, devir tarihi itibariyle ilgililerin atandıkları kadro unvanı ile derecesi ve kademesi veya geçirildikleri sözleşmeli personel pozisyonlarının unvanı ve hizmet süreleri esas alınarak hesaplanacak emekli ikramiyesi veya iş sonu tazminatı toplam tutarı, beş yıl içerisinde beş eşit taksitte Kızılay tarafından Bakanlığın döner sermayesine ödenir veya devredilen sağlık kuruluşlarına ait taşınır bedelleri ile devredilen sağlık kuruluşlarının bulunduğu Kızılay’a ait taşınmazların kiralanması halinde kira alacağından mahsubu yapılır.

Sağlık Bakanlığına devredilen sağlık kuruluşlarına ait taşınırlardan Bakanlıkça devralınacaklar ile bunların bedeli, Maliye Bakanlığı temsilcisinin koordinatörlüğünde, Bakanlık ve Kızılay temsilcilerinden oluşacak üç kişilik komisyonlar tarafından tespit edilir ve tespit edilen tutar, Bakanlıkça belirlenecek sağlık kurum ve kuruluşlarının döner sermaye gelirlerinden karşılanır. Komisyonlar, bedel tespit ederken gerektiğinde meslek kuruluşlarından veya bilirkişilerden yararlanabilir.

Bu maddenin uygulanmasında 25/12/2009 tarihli ve 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci ve 23 üncü maddeleri ile 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan kısıtlamalar dikkate alınmaz.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1 – Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu, bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca genel hükümlere göre yeni kadrolar tesbit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanımına devam olunur.

Geçici Madde 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme nedeni ile kadro ve görev ünvanları değişmeyenler, yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Kadro ve görev ünvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Geçici Madde 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 4 – Bakanlık taşra teşkilatı bu Kanun Hükmünde kararnamenin 38 nci maddesinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur.

Bakanlık taşra teşkilatını ve kadrolarını engeç sekiz ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir.

Geçici Madde 5 – Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar, Bakanlık merkez teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yürütmekte olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

Bakanlık teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir.

Geçici Madde 6 – Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinin adı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.

Geçici Madde 7 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Sağlık Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş personeli ilgili oldukları kurumlara en geç bir yıl içerisinde iade edilir.

Geçici Madde 8 – (Ek: 8/6/1984 – KHK – 210/12 md.)

Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılmış birimlerde görevli personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Geçici Madde 9 – (Ek: 31/7/2003-4969/9 md.; Mülga: 14/7/2004-5217/31 md.)

Geçici Madde 10 – (Ek: 21/6/2005 – 5371/8 md.)

Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında müfettiş ve Maliye Bakanlığında muhasebat kontrolörü veya bütçe kontrolörü unvanını ihraz edenler Sağlık Bakanlığı müfettişliği kadrolarına, aynı kurumlarda başmüfettiş ve muhasebat baş kontrolörü veya bütçe baş kontrolörü unvanını ihraz edenler ise Sağlık Bakanlığı başmüfettişliği kadrolarına, 18.7.1990 tarihli ve 90/671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde belirlenen öğrenim şartını taşımaları kaydıyla bir yıl içinde naklen atanabilirler.

Geçici Madde 11 – (Ek: 21/1/2010-5947/17 md.)

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsünde çalışmakta iken 26/5/1995 ile 1/1/2010 tarihleri arasında görevinden çekilmiş olan ve çekilmiş sayılan tabip, diş tabibi, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, bu Kanunun yayımından itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde, açıktan atama izni aranmaksızın, görevden ayrıldıkları ildeki Sağlık Bakanlığına ait kurum ve kuruluşlara, bu yerlerde ihtiyaç olmaması halinde ihtiyaç bulunan münhal yerlere açıktan atanabilirler. Görevlerinden ayrıldıkları yere mazeret sebebiyle atanmış olanlardan talep tarihinde mazereti ortadan kalkmış bulunanlar hakkında ilgili yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Yürürlük:

Madde 49 – Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 50 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(I) SAYILI CETVEL
SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI (1)(3)

MüsteşarMüsteşar Yrd.Ana Hizmet BirimleriDanışma ve Denetim BirimleriYardımcı Birimler

MüsteşarMüsteşar Yrd.1. Temel Sağlık Hiz. Gn. Md.1. Teftiş Kurulu Bşk1. Personel Gn.Md.

Müsteşar Yrd.2. Tedavi Hiz. Gn. Md.2. (Mülga:22/12/2005-5436/17 md.)2. İdari ve Mali İş.Dai.Bşk.


3. İlaç ve Eczacılık Gn. Md. terliği3. Hukuk Müşavirliği 3. (Mülga:29/5/2009-5902/25 md.)


4. Sağlık Eğitimi Gn. Md. leri4. Bakanlık Müşavirleri4. Özel Kalem Md.ğü


5. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Gn. Md.5. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği


6. Sıtma Savaşı D. Bşk.7. Verem Savaş D. Bşk.8. Kanserle Savaş D. Bşk.9. (Değişik:14/4/1989 – K H K  – 367/11 md.;
Değişik:14/3/1991-3703/21 md.)(2)
Dış ilişkiler D.Bşk.
10. (Ek:14/4/1989 – KHK – 367/11md.;
Ek:14/3/1991 – 3703/21md.)(2)
Avrupa Topluluğu Koordinasyon D. Bşk. 

11. (Ek: 3/6/2007-5683/1 md.)
İn­şa­at ve Ona­rım Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı 
12. (Ek: 3/6/2007-5683/1 md.)
Ka­mu Özel Or­tak­lı­ğı Da­ire Baş­kan­lı­ğı(1) 8/6/1984 tarih ve 210 sayılı KHK’ nin 11 inci maddesiyle değiştirilmiş olup, değişik şekli alınmıştır.

(2) Bu bentlerden; 9 uncu bent daha önce 367 sayılı KHK’nin 11 inci maddesi ile değiştirilmiş, 10 uncu bent ise aynı KHK ile eklenmiş olup, aynı hükümler 3703 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile tekrar getirilmiştir.

(3) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle, teşkilat kanununda düzenleme yapılıncaya kadar bu ve diğer Kanunlar  ile verilen görevleri yapmak üzere Strateji Geliştirme Başkanlığı kurulmuştur.

(4) Bu sırada yer alan “Savunma Sekreterliği”, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.


181 SAYILI KHK’YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN KHK’NİN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

KHK No.Farklı Tarihlerde Yürürlüğe Giren MaddelerYürürlüğe Giriş Tarihi
KHK/21018/6/1986
KHK/35618/3/1989 tarihinden geçerli olmak üzere 2/3/1989 tarihinde
KHK/3674/5/1989
370318/3/1989 tarihinden geçerli olmak üzere 23/3/1991  tarihinde
49698 ve 9 uncu maddeleri22/7/2003 tarihinden geçerli olmak üzere 12/8/2003  tarihinde
5217Ek Madde 2, Geçici Madde 91/1/2005
5234Geçici Madde 921/9/2004
5371Geçici Madde 105/7/2005
5413Ek Madde 3,4 ve 51/11/2005
543618 ve 2024/12/2005
545012, 243/2/2006
5528Ek Madde 3 ve 64/7/2006Değiştiren Kanun181 sayılı KHK’nin değiştirilen maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi
5614Madde 31, Ek Madde 34/4/2007
56838, 17/B, 17/C, Ek Madde 7 ve (I) sayılı Cetvel9/6/2007
5947Ek Madde 8, 9  ve Geçici Madde 1130/1/2010
622517/B ve İşlenemeyen Hüküm26/4/2011

Kaynak: IEGM