TBMM – AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, “sağlık hizmetlerinin hızlandırılmasını” amaçlayan yasa teklifi hazırladı.

 

TBMM Başkanlığına sunulan teklife göre, belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarılan ancak aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar kullanılmayacağı anlaşılan ödenekler, başka projede kullanılmak üzere, aynı veya başka bir özel il idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine(TOKİ) aktarılabilecek.

Kafeterya, büfe, otopark ve benzeri sosyal tesislerin kira gelirleri ile Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun kapsamında kiralanan sağlık merkezleri ile kullanılmış oldukları demirbaşların kira gelirleri ve uzmanlık belgesi sertifikasyon ve sınav hizmetlerinden elde edilecek gelirler, döner sermayeli işletme gelirleri arasına alınacak.

KKTC`nin tedavi edilmek üzere Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere gönderdiği hastaların tedavi bedellerinin, 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş olanları terkin edilecek.

Teklif, insanlar üzerinde gerçekleştirilecek klinik araştırmalara katılacak gönüllülerin hakları ve insanlar üzerindeki ilmi araştırmaların usul ve esaslarını düzenliyor.

Klinik araştırmaları etik yönden değerlendirmek amacıyla etik kurullar ve klinik araştırmalarla ilgili konularda bakanlığa görüş bildirmek üzere Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu oluşturulacak.

Buna göre, bir tedavi yöntemi ve ilacın ilmi araştırma amacıyla insanlar üzerinde kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığından izin alınması gerekecek.

Ayrıca, araştırmanın öncelikle insan dışı deney ortamında veya yeterli sayıda hayvan üzerinde yapılmış olması, ulaşılan ilmi verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından bunların insan üzerinde de yapılmasını gerekli kılması, araştırmanın insan sağlığı üzerinde öngörülebilir zararlı ve kalıcı bir etki bırakmaması, araştırma sırasında kişiye insan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde acı verici yöntemlerin uygulanmaması, araştırmayla varılmak istenen amacın, bunun kişiye yüklediği külfete ve kişinin sağlığı üzerindeki tehlikeye göre daha ağır basması, üzerinde araştırma yapılacak ilgilinin, araştırmanın mahiyet ve sonuçlar hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak yazılı rızasının olması ve bu rızanın herhangi bir menfaat teminine bağlı bulunmaması şart olacak.

Bu araştırmalar, üniversite hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerince yapılabilecek.

Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu, Sağlık Bakanlığı müsteşarı veya uygun göreceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığında, tıbbın cerrahi, dahili ve temel bilimlerinden bakanlıkça seçilen uzmanlığını almış veya doktorasını yapmış üçer kişi, birer psikolog ve ilahiyatçı ile bakanlık 17inci hukuk müşaviri veya görevlendireceği bir hukuk müşavirinden oluşacak.

GÖREV TANIMLARI YENİDEN DÜZENLENİYOR

Teklifle sağlık hizmetinde görevli kişilerin görev tanımları yeniden düzenleniyor.

Diploması veya meslek belgesi olmadan meslek mensuplarının yetkisinde olan bir işi yapan veya bu unvanı takınanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 200 günden 500 güne kadar adli para cezası verilecek.

Tıpta uzmanlık ana dalları ile eğitim süreleri, diş hekimliğinde uzmanlık ana dalları ile eğitim süreleri, tıpta uzmanlık yan dalları, bağlı ana dalları ve eğitim süreleri yeniden belirleniyor. Belirtilen eğitim süreleri, Sağlık Bakanlığınca üçte bir oranında arttırılabilecek.

Sağlık kuruluşlarında, ruh sağlığı hizmet ve uygulamalarında bakanlıkça belirlenen sürelerde çalıştığını ve belli bir uygulamanın tecrübesini kazandığını belgeleyen psikologlara, sınavlarda başarılı olmak kaydıyla çalıştığı ve tecrübe kazandığı alanda tıbbi uygulamalarda görev alma yetkisi verilecek.

Odyoloji ile dil ve konuşma terapistliği alanlarında yüksek lisans veya doktora eğitimi yapanlar ile bu alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimine devam edenlerden eğitimlerini tamamlayanlar, yüksek lisans veya doktora eğitimi yaptığı alanda unvan kullanabilecek.

Sözleşmeli personel ancak devlet memuru statüsünde başhekim, başhekim yardımcısı ve başhemşire olarak görevlendirilebilecek.

Sağlık Bakanlığı, sağlık tesislerinin yapılması için başka kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde olan taşınmazların tahsisi konusunda TOKİ ile işbirliği yapabilecek. Sağlık hizmetinde kullanılan binalardan yıkımının uygun olduğuna karar verilenler yıkılabilecek.

Sağlık Bakanlığına aşı ithali konusunda tanınan süre 3 yıldan 7 yıla çıkarılıyor.