SmPC Kılavuzu Avrupa İlaç Ajansı (EMA)’nın web sitesinde yayımlandı.

 

İlaç özelliklerinin yer aldığı kılavuza ulaşmak için:

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000357.jsp&mid=WC0b01ac05806361e1