Türkiye İstatistik Kurumu (TÜIK) 2010 Sağlık İstatistiklerini yayımladı.

Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun % 16,9’u obez ve % 33’ü fazla kilolu iken,  0-6 yaş grubundaki çocuklarda % 31,6 ile üst solunum yolu enfeksiyonu en yaygın görülen hastalık.

TÜRKİYE SAĞLIK ARAŞTIRMASI, 2010 (TÜİK Haber Bülteni – Sayı:220 / 27 Ekim 2011)

İlk defa 2008 yılında gerçekleştirilen Türkiye Sağlık Araştırması’nın ikincisi 2010 yılı Mayıs ayında Türkiye genelinde uygulanmıştır. Araştırma sağlık alanında hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde birçok göstergenin elde edilebilmesine imkan tanıması açısından önem taşımaktadır. Yapılan araştırma ile bebek, çocuk ve yetişkinlere ait idari kayıtlar yöntemiyle ulaşılamayan birçok gösterge hesaplanabilmektedir.

Bu haber bülteninde 0-6, 7-14 ve 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin yaşadıkları hastalık/sağlık problemlerinin yanı sıra 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin tansiyon, kolesterol ve kan şekeri profilleri ile beden kitle indeksine ait bulgulara yer verilmektedir.

Araştırmanın alan uygulamasından önceki son 6 ay içinde, 0-6 yaş grubundaki çocuklarda % 31,6 ile üst solunum yolu enfeksiyonu en yaygın görülen hastalıktır. 

% 25,5 ile ishal, % 9,6 ile bulaşıcı hastalıklar, % 9,4 ile kansızlık (demir eksikliği anemisi vb.) ve % 7,8 ile ağız ve diş sağlığı sorunları en sık görülen hastalık/sağlık sorunudur. Türkiye geneline bakıldığında hastalık görülen erkeklerin oranı, kadınların oranından daha yüksektir.

Araştırmanın alan uygulamasından önceki son 6 ay içinde; 7-14 yaş grubundaki çocuklarda % 23,9 ile ağız ve diş sağlığı sorunları ilk sırada yer almaktadır.

Bunu; % 14,2 ile enfeksiyöz hastalıklar, % 13,3 ile göz ile ilgili sorunlar, % 5,6 ile cilt hastalıkları ve % 4,7 ile beslenme ile ilişkili hastalıklar takip etmektedir. Oranlara kent-kır ayrımında bakıldığında kırsal yerlerdeki cilt hastalıkları oranının kentsel yerlerden daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Kırda ve kentte cilt hastalıkları problemi yaşayan kadınların oranı erkeklerin oranından yüksektir.

15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin % 16,4’ü bel bölgesi kas iskelet sistem problemleri yaşadığını beyan etmiştir.

15 ve daha yukarı yaştaki bireylerden kronik hastalık/sağlık sorunu yaşadıklarını belirten bireylerin verdikleri yanıtlara bakıldığında en yüksek ilk 5 hastalık grubunu sırasıyla; bel bölgesi kas iskelet sistem problemleri (% 16,4), hipertansiyon (%13,2),  romatizmal eklem hastalığı (% 10,9), mide ülseri (% 9,6) ve kireçlenme (osteoartrit, artroz, dejenefatif eklem hastalığı) (% 8,4) oluşturmaktadır. Türkiye genelinde oranlara bakıldığında kadınlardaki oranların erkeklerden yüksek olduğu gözlenmektedir. Kent ve kır ayrımında ise her bir hastalık grubunda hem erkeklerde hem de kadınlarda kırdaki oranlar kentteki oranlardan yüksektir.

15 ve daha yukarı yaştaki bireylerden hastalık/sağlık sorunu yaşadıklarını belirtenlerin cinsiyet ve yerleşim yerine göre dağılımı, 2010

15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin % 47,6’sı tansiyon ölçümünü yaşamları süresince en az bir kez yaptırmışlardır.

Yaşamları süresince kolesterol ve kan şekeri ölçümlerini en az bir kez yaptıranların oranı sırasıyla; % 28,5 ve % 30,2’dir. Kolesterol ve kan şekeri ölçümünde kentsel yerlerde yaşayan bireylerin ölçüm yaptırma oranı yüksektir. Tansiyon ölçümünde ise kırsal yerlerde yaşayan bireylerin ölçüm yaptırma oranı yüksek gözlenmektedir. Cinsiyet ayrımında oranlara bakıldığında kentsel ve kırsal kesimde yaşayan kadınların ölçüm yaptırma oranlarının erkeklerden yüksek olduğu gözlenmiştir.

15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun % 16,9’u obez ve % 33’ü fazla kiloludur.

Vücut kitle indeksi; vücut ağırlığının (kilogram), boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Araştırma’da boy ve kilo değerleri beyana dayalı olarak derlenmiştir. Erkeklerde fazla kilolu veya obez olanların oranı % 50,5 iken kadınlarda bu oran % 49,4’tür. Kentsel ve kırsal alanlarda yaşayan kadınlarda obez oranı hemen hemen eşit gözükmekle birlikte, her iki yerleşim yerinde de erkeklerin obez oranından yüksektir. Fazla kilo grubunda ise erkeklerin oranı (% 37,3) kadınların oranından (% 28,4) yüksektir.

TUİK