TÜRK KODEKSİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası:767Kabul Tarihi:3/3/1926Yayımlandığı Resmi Gazete:Tarih:17/3/1926Sayı:324


Yayımlandığı Düstur:Tertip:3Cilt:7Sayfa:635

Madde 1 – Türk kodeksini tertip ve ihzar ile mükellef olmak üzere Sıhhıye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletine merbut ve azami on beş azadan mürekkep bir (Kodeks komisyonu) teşkil olunur.

Madde 2 Komisyon azaları Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekaletinin Başvekalete inhası ve Reisicumhurun tasdiki ile intihap ve tayin olunurlar. Komisyon kendi reisini azaları arasından intihap ile Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletinin tasdikına arz eyler. Komisyon için muktazi tahrir heyeti vekaletçe tayin olunur.

Madde 3 – Komisyonun zaman ve mahalli içtimaı Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekaletince tesbit olunur. Azalara bütün içtima müddetine mahsus olarak bütçede kabul olunan miktar dahilinde  maktuan ücret verilir.

Madde 4 – Kodeks komisyonu tababeti beşeriye ve hayvaniyede ilaç gibi müstamel bütün tıbbi nebatat ile basit veya mürekkep, uzvi veya gayri uzvi kimyevi maddelerin:

1 – Türkçe, fransızca, latince isimlerini ve müradiflerini,

2 – Kimyevi terkiplerini,

3 – İstihsal suretlerini,

4 –Tecrübelere ve tıbbi neşriyattaki müşahedelere nazaran hikemi ve kimyevi hassalariyle sair mümeyyiz vasıflarını,

5 – Safiyetlerini tayin için tatbik edilecek muayene usullerini,

6 – Tağşişat aranması usullerini,

7 – Azami, asgari tıbbi miktarlarını,

8 – İlaçların eczahanelerde tabip reçetesine göre muhtelif şekilde tertiplerini,

9 – Muhafaza suretlerini ve tagayyürattan vikayelerini,

10 – Bir arada birleştirilmesi caiz olmayan maddeleri,

11 – İstimal mahallerini,

12 – Eczahanelerde herhangi nebatat, ecza ve kimyevi maddelerin bulundurulacağını ve bunlardan her birinin cins, nevi ve miktarlarını ve eczahanelerde bulunması lazım gelen alat ve edevatı gösterir cetvelleri tanzim ve “Türk kodeksi” namiyle bir kitap halinde tesbit eylemekle mükelleftir.

Madde 5 – Komisyonun tertip ve tanzim ettiği kodeks, Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletinin Başvekalete teklifi ve Reisicumhurun tasdiki ile tayin olunacak tarihten itibaren mer’i ve umum eczahanelerde ecza depolarında kodeksin tatbiki ve bütün reçetelerin kodekse tamamiyle muvafık olarak tertip ve ihzarı mecburidir.

Madde 6 – Kodekste yapılacak tadilatı tayin ve zeyillerini tertip eylemek üzere kodeks komisyonu Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletinin davetiyle her beş senede bir içtima eder. Zeyillerin intişar ve meriyeti hakkında aynen kodeks hakkında cari olan ahkam muteberdir.

Madde 7 – Kodeksin veya zeyillerinin mevkii meriyete vazından itibaren gerek ecza depolarında ve eczahanelerde ve gerek gümrük idarelerinde muayene ve tahliller bu kodekse göre icra olunur.

Madde 8 – Türk Kodeksi ve zeyilleri Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletince tabı ve neşir olunur ve arzu edenlere esmanı mukabilinde satılır.

Madde 9 – Türk kodeksinin veya zeyillerinin mevkii meriyete vazı tarihinden itibaren ahkamına muhalif tıbbi maddeler ve ilaçlar satan ecza depoları sahipleri ve eczahane müdürü mesulleri hakkında Ceza ve Eczahaneler Kanunlarının ahkamı mahsusası tatbik olunur.

Madde 10 – İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 11 – İşbu kanunun icrasına Adliye, Maliye ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekilleri memurdur.

Kaynak:IEGM