Yazım Kuralları

MAKALE GÖNDERMEK İÇİN:

 İKU İyi Klinik Uygulamalar Dergisi’ne makale göndermek için; www……. adresindeki “Online Makale İşlemleri” linkini tıklayınız (Yalnızca bu yolla gönderilen makaleler işleme alınmaktadır). Makalelerinizle ilgili tüm işlemleri de bu adresten takip edebilirsiniz.

GENEL BİLGİLER:

İKU İyi Klinik Uygulamalar Dergisi bilimsel bir dergidir.

İKU İyi Klinik Uygulamalar Dergisi yayımlanan makalelerde, makalenin konu ile ilgili etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını gözetmektedir.

Editörler, dergi sahibi ve yayınevi, reklam amacı ile verilen ticari ürünlerin özellikleri ve açıklamaları konusunda hiçbir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Yayımlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vb. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır.

Bilimsel toplantılarda sunulan özetler, makalede belirtilmesi koşulu ile kabul edilir. Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör ve hakem incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde, istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayımlanır.

Makale işleme alındıktan sonra, yayın hakları devir formunda belirtilmiş olan yazar isimleri ve sıralaması esas alınır. Bu aşamadan sonra; makaleye hiçbir aşamada, yayın hakları devir formunda imzası bulunan yazarlar dışında yazar ismi eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

YAYIN KURALLARI BİLİMSEL SORUMLULUK:

Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazar olarak belirlenen isimler yayın hakları devir formunda hangi özelliklere sahip olduklarını belirtmelidir. 

Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu ve makaledeki görüşleri yazarların sorumluluğundadır.

ETİK SORUMLULUK:

İKU İyi Klinik Uygulamalar Dergisi, “İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklarasyonu Prensipleri ’ne uygunluk (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ index.html) ilkesini kabul eder. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin “gereç ve yöntemler” bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, igili etik kurullardan ve çalışmaya katılmış insanlardan “Bilgilendirilmiş gönüllü oluru (informed consent)” aldıklarını belirtmek zorundadır.

Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin “gereç ve yöntemler” bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (www.nap. edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve ilgili etik kurullardan onay aldıklarını belirtmek zorundadır.

Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan “Bilgilendirilmiş olur (informed consent)” alınmalıdır.

Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma vb. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (danışman, diğer anlaşmalar vb.), editöre sunum sayfasında bildirmek zorundadır.

Makalede “Etik Kurul Onayı” alınması gerekli ise; alınan belge online olarak, www…. adresinde yer alan “Makale Gönderim” linkindeki bölümden, makale ile birlikte gönderilmelidir. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Makalenin değerlendirilmesi aşamasında, yayın kurulunun gerek görmesi halinde, makale ile ilgili araştırma verilerinin ve/veya etik kurul onayı belgesinin sunulması yazarlardan talep edilebilir.

BİYOİSTATİSTİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRME:

Tüm retrospektif, prospektif ve deneysel araştırma makaleleri biyoistatistiksel olarak değerlendirilmeli ve uygun plan, analiz ve raporlama ile belirtilmelidir. Makalelerde p değerleri açık olarak verilmelidir (p= 0.025; p= 0.524 gibi). Araştırma makaleleri dergiye gönderilmeden önce, biyoistatistik uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.

İşleme alınan makaleler, gerek görülmesi halinde biyoistatistik danışmanı tarafından kontrol edilmektedir.

Makalelerin biyoistatistiksel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

 YAZIM DİLİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

Derginin yayın dili Türkçedir. Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü veya www.tdk.gov.tr adresi esas alınmalıdır.

Makalenin özetini, İngilizce olarak yazan, yazarlardan biri değil ise bu kişinin ismi makalenin sonunda bulunan TEŞEKKÜR bölümünde belirtilmelidir.

Gönderilmiş olan makalelerdeki yazım ve dilbilgisi hataları, makalenin içeriğine dokunmadan, redaksiyon ile görevli kişiler tarafından düzeltilmektedir.

Makalelerin yazım ve dil bilgisi kurallarına uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

YAYIN HAKKI:

1976 Copyright Act’e göre, yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir.

Yazılardaki görüşler tümüyle yazarların sorumluluğundadır.

Makale yazarlarına, yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez.

Yazarlar, www…… internet adresinden ulaşacakları “Yayın Hakları Devir Formu”nu doldurup, online olarak, www……. adresinde yer alan “Makale Gönderim” linkindeki bölümden, makale ile birlikte göndermelidirler.

Yayın Kurulu

Yazı İşleri Müdürü: Berk Özdemir

Editör: Dr. Ecz. Hilal İlbars

Onursal Editör: Prof. Dr. Hamdi Akan

İdari Editör: Berk Özdemir

İdari Editör Yardımcısı: Şafak Dülger

Hakemler:

  1. Prof. Dr. Mutlu Hayran
  2. Doç. Dr. Berna Terzioğlu Bebitoğlu
  3. Dr. Erdal Akalın