Yeni Gıda Takviyesi Yönetmeliği 2 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635

YÖNETMELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve piyasaya arzına
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, takviye edici gıdaları ithal eden, üreten, işleyen ve piyasaya arz eden
işletmelerin kayıt edilmesi; takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve piyasaya arzı; takviye edici gıdaların
onayı, izlenebilirliği ve işyeri sorumlukları ile Takviye Edici Gıda Komisyonunun kuruluşu, çalışma usul ve esaslarına
ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanununun 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) 5996 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlara ilave olarak ikinci fıkrada yer alan
tanımlar da geçerlidir.
(2) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alan adı: www.abcd.com şeklinde örneklenen internet yayınlarının alan adını,
b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Doğrudan satıcı: Doğrudan satış için sözleşme imzaladıkları gıda işletmelerinden satın aldıkları takviye
edici gıdaları, iş akti ile bağlı olmaksızın kendi hesaplarına tüketicilere arz eden bağımsız kişileri,
ç) Etiketleme: Gıda ile birlikte sunulan veya gıdayı tanıtan ambalaj, paket, doküman, bildirim, etiket gibi
materyallerin üzerinde yer alan gıda ile ilgili her türlü yazı, bilgi, ticari marka, marka adı, resimli unsur veya işaretleri,
d) Gıda işletmecisi: Kâr amaçlı olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler
tarafından gıdanın üretimi, ithalatı, işlenmesi ve piyasaya arzının herhangi bir aşamasında kontrolü altında yürütülen
faaliyetlerin mevzuat hükümlerine uygunluğundan sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
e) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,
f) İşleme: Isıl işlem, tütsüleme, kürleme, olgunlaştırma, kurutma, marinasyon, ekstraksiyon, ekstrüzyon ya da
bunların bir veya bir kaçının birlikte uygulanmasını da kapsayan ve başlangıçtaki ürünü temel olarak değiştiren
herhangi bir işlemi,
g) Kanun: 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu,
ğ) Piyasaya arz: Takviye edici gıdaların bedelli veya bedelsiz, piyasaya sunulmasını,
h) Takviye edici gıda: Normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif,
yağ asidi, aminoasit gibi besin öğelerinin veya bunların dışında besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel
ve hayvansal kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler ve benzeri maddelerin konsantre veya ekstraktlarının tek başına
veya karışımlarının, kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer benzeri sıvı
veya toz formlarda hazırlanarak günlük alım dozu belirlenmiş ürünleri,
ı) Takviye Edici Gıda Komisyonu (TEGK): 5 inci maddede belirtilen temsilcilerinden oluşan Komisyonu,
i) URL adresi: “http://www.abcd.com/abcdefgh.htm” şeklinde örneklenen, takviye edici gıdaya ilişkin
bilgilerin bulunduğu tam web adresi,
j) Yetkili merci: Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde taşrada il müdürlüğünü, tetkik
ve denetimlerde ise merkezde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Takviye Edici Gıda Komisyonu ve Uzman Veri Tabanı
Takviye Edici Gıda Komisyonunun kuruluşu
MADDE 5 – (1) TEGK; Bakanlıktan altı temsilci, Sağlık Bakanlığından üç temsilci, her iki Bakanlıkça ayrı
ayrı seçilecek konusunda temayüz etmiş üçer bilim insanı olmak üzere, takviye edici gıda konusunda deneyimli onbeş
üyeden oluşur.
(2) TEGK başkanlığı, Bakanlık temsilcisi tarafından yürütülür. Başkanın toplantıya katılmadığı durumlarda ise
TEGK üyeleri kendi aralarından sadece o toplantı için geçici başkan seçer.
(3) TEGK başkanı ve belirlenen komisyon üyeleri Bakanlık Makamınca onaylanır.
(4) TEGK sekretaryası Bakanlıkça yürütülür.
(5) TEGK üyelerinin görev süreleri, göreve başladıkları tarihten itibaren üç yıldır. Görev süresinin bitmesini
müteakip üyenin talep etmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde görev süresi en fazla iki dönem daha uzatılabilir.
Takviye Edici Gıda Komisyonunun görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 6 – (1) TEGK’nin görevleri aşağıda yer almaktadır.
a) Bakanlıkça belirlenen bitki listesinde pozitif olarak belirtilen ve tek bir bitkiden oluşan veya ilgili
mevzuatında limitleri belirlenmiş olan tek bir bileşenden oluşan takviye edici gıdaların değerlendirilmesi TEGK’nin
görevi dışındadır.
b) (a) bendinde belirtilen takviye edici gıdalar dışında ithal edilecek, üretilecek, işleme tabi tutulacak ve ilgili
mevzuatında kullanımına izin verilen bileşenlerden oluşan ürünün gıdanın takviye edici gıda olup olmadığının kararını
vermek ve risk değerlendirmesini yaparak değerlendirme sonucunu Bakanlığa sunmak.
c) Komisyonun çalışma yöntemini belirlemek.
ç) Teknik ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda, üye sayısının ve bilim insanlarının değiştirilmesini Bakanlığa
teklif etmek.
(2) TEGK üyeleri bu Yönetmelik kapsamındaki görevlerini yaparken bağımsız olmak zorundadır. TEGK
üyeleri olan bilim insanları bu Yönetmelik kapsamındaki görevlerinde bağımsızlık ve tarafsızlıklarını beyan eden ek-
4’te yer alan Genel Taahhütnameyi Bakanlığa verir.
(3) TEGK üyeleri, görev yetki ve sorumluluklarını diğer bir üyeye ya da üçüncü bir şahsa devredemezler.
(4) TEGK, bu Yönetmelik kapsamındaki konularda risk değerlendirmesi yapan ulusal ve uluslararası benzer
kuruluşlar ile işbirliği yapabilir.
Takviye Edici Gıda Komisyonunun toplantı ve karar alma usulü
MADDE 7 – (1) TEGK yılda en az on iki defa olağan olarak plânlama ve değerlendirme toplantısı yapar.
TEGK gerektiğinde, Başkanın daveti ile toplantı düzenleyebilir.
(2) TEGK üyelerinin sağlık raporu ve geçici görevlendirme dışındaki mazeretleri olması durumunda
mazeretlerini yazılı olarak TEGK Başkanına bildirmeleri gerekir. Acil durumlarda yazılı bildirim sonradan yapılmak
kaydıyla diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla durum Başkana bildirilir.
(3) Mazeretsiz olarak bir yıl içerisinde art arda üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği
Bakanlık Makamının onayı ile kaldırılır.
(4) TEGK toplam üye sayısının salt çoğunluğu ile gündemli olarak toplanır. Toplantı kararları, toplantıya
katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Toplantıda kabul ve ret oyları eşit olduğu durumlarda başkanın taraf olduğu
görüş çoğunlukta sayılır. TEGK üyeleri çekimser oy kullanamaz. Alınan kararlara ilişkin tutanak düzenlenir.
(5) Toplantı veya toplantılar sonrasında Başkan tarafından taslak bilimsel görüş hazırlanır. Sekretarya aracılığı
ile tüm üyelerin görüşleri alınır. Karşıt görüşler olması halinde yazılı olarak gerekçelendirilir ve üyelerin salt
çoğunluğu ile nihai bilimsel görüş oluşturulur.
(6) Nihai bilimsel görüş tüm üyeler tarafından, varsa yazılı itiraz gerekçeleri ile birlikte, imzalanarak
Bakanlığa sunulur.
(7) TEGK, nihai görüşün sonrasında ortaya çıkan veya elde edilen her türlü yeni veri ve bilimsel bilgiyi
değerlendirerek gerektiğinde yeni bilimsel görüş oluşturur.
(8) Bakanlık, daha önce bilimsel görüş oluşturulmuş olan bir konunun tekrar değerlendirilmesini talep edebilir.
(9) Üyeliğin kaldırılması, üyelikten çekilme ve ölüm hali gibi herhangi bir nedenle görevi sonlanan üyenin
yerine Bakanlık Makamının onayı ile yeni üye belirlenir. Yeni üyenin görev süresi, diğer üyelerin görev süresi ile
birlikte sona erer.
Uzman Veri Tabanı
MADDE 8 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında TEGK’nin yapacağı çalışmalarına uzman desteği
sağlamak amacı ile uzmanların uzmanlık alanlarını ve iletişim bilgilerini içeren verilerin yer aldığı Takviye Edici Gıda
Uzman Veri Tabanı oluşturur.
(2) TEGK çalışmalarında ihtiyaç duyulması halinde Takviye Edici Gıda Uzman Veri Tabanında yer alan
uzmanların görüşüne başvurabilir ve belirli bir konuda bilimsel ve/veya teknik destek sağlamak üzere uzmanları davet
edebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Hükümler, Sorumluluklar, Kayıt Usul ve Esasları,
Üretim, İşleme, İthalat ve Onay, Piyasaya Arz
Genel hükümler
MADDE 9 – (1) Takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve piyasaya arzı bu Yönetmelik
hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıda işletmecileri takviye edici gıdalar ile ilgili mevzuat hükümlerine uymak
zorundadır.
(3) Gıda işletmecisi, TEGK veya il müdürlüğü tarafından değerlendirilecek takviye edici gıdalar için
hazırladığı dosya ile birlikte il müdürlüğüne müracaat eder. İl müdürlüğü, tüm yayın organlarında gıda işletmecisinin
müracaat ettiği takviye edici gıdalarla ilgili reklam ve tanıtımların olup olmadığını inceler. Mevzuata aykırı olarak
reklam ve tanıtımı yapılan takviye edici gıdalar için, gıda işletmecisinin söz konusu reklam ve tanıtımın kaldırılmasına
yönelik kanunî işlemlere başlamış olması durumunda, müracaat kabul edilerek dosya incelenir. Aksi halde il
müdürlüğü tarafından dosya resmî yazı ile gıda işletmecisine iade edilir.
(4) Gıda işletmecisinin il müdürlüğüne bildirdiği alan adı ve URL adresi dışında tüm yayın organlarında
ürettiği ve/veya ithal ettiği ve/veya işlediği takviye edici gıdalarla ilgili mevzuata aykırı reklam ve tanıtım yapılması
durumunda, ilgili mevzuat hükümlerince gıda işletmecisi ve takviye edici gıdalar hakkında idari yaptırım uygulanır.
(5) Bakanlıkça onaylanan takviye edici gıdaların listesi ile bu gıdaları üreten, işleyen ve ithal eden gıda
işletmeleri, Bakanlığın resmi internet sitesinde güncellenerek yayınlanır.
Sorumluluklar
MADDE 10 – (1) Gıda işletmecisi, kendi faaliyet alanının her aşamasında Kanunda belirtilen şartları
sağlamak ve bunu doğrulamakla yükümlüdür.
(2) Gıda işletmecisi ürettiği, işlediği, ithal ettiği veya piyasaya arz ettiği takviye edici gıdanın, gıda
güvenilirliği şartlarına uymadığını değerlendirmesi veya buna ilişkin makul gerekçelerinin olması durumunda, söz
konusu gıdayı kendi kontrolünden çıktığı aşamadan başlamak üzere, toplanması için gerekli işlemleri derhal başlatmak
ve konu ile ilgili yetkili mercii bilgilendirmek zorundadır. Gıda işletmecisi, takviye edici gıdaların toplanması
gerektiğinde, toplanma nedeni hakkında tüketiciyi veya kullanıcıyı doğru ve etkin olarak bilgilendirmek ve tüketiciye
veya kullanıcıya gıdanın iadesi için çağrıda bulunmak zorundadır.
(3) Gıda işletmecisi, faaliyeti ile ilgili istenen kayıtları güncel tutmak, istendiğinde yetkili mercie sunmak
zorundadır.
(4) Gıda işletmecisi, takviye edici gıda ile ilgili riskin önlenmesi, azaltılması veya ortadan kaldırılmasından
sorumlu olup bu gibi tedbirlerin alınmasında yetkili merci ile işbirliği yapar. Gıda işletmecisi, Bakanlıkça alınan
önlemlerin uygulanması sırasında hiçbir şekilde engelleme yapamaz.
(5) Takviye edici gıdalar onay alınmadan üretilemez, işlenemez, ithalatı yapılamaz ve piyasaya arz edilemez.
(6) Gıda işletmecisi, Bakanlıkça onaylanan takviye edici gıdaları ithal etmek, üretmek, işlemek ve piyasaya arz
etmek zorundadır.
(7) Doğrudan satıcının anlatması ve/veya göstererek tanıtması yoluyla takviye edici gıdaların tüketiciye
evinde, işyerinde veya satıcıya ait olmayan bir başka yerde satışının gerçekleşmesi durumunda doğacak sorumluluktan
hem doğrudan satıcı hem de sözleşme yapan işletmecisi ortak sorumludur.
Kayıt usul ve esasları
MADDE 11 – (1) Takviye edici gıda işletmeleri, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre kayıt edilir.
(2) Gıda işletmecileri, birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine ilave olarak alan adı ve/veya URL
adresi bilgileri ile tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayalı bir prosedürü uyguladığını gösteren belge
ve/veya belgeleri yetkili mercie sunar.
Takviye edici gıda üretimi, işlenmesi, ithalatı ve onayı
MADDE 12 – (1) Gıda işletmecileri, TEGK tarafından değerlendirilecek takviye edici gıda üretimi, işlenmesi
ve ithalatı için ek-1, önceden onaylanmış üretimi, işlenmesi ve ithalatı uygun görülen, takviye edici gıdanın ismi ve
ticari markası değişmiş, bileşenleri ve gıda işletmecisi aynı olanlar için ek-2, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a)
bendinde belirtilenler için ek-3’te yer alan belgeleri hazırlayarak dosya halinde il müdürlüğüne müracaat ederler.
(2) İl müdürlüğü tarafından ek-1, ek-2 ve ek-3’te yer alan bilgi ve belgeler incelenir.
a) İl müdürlüğü, dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, eksikliği veya
yanlışlığı belirterek dosyayı resmi yazı ile başvuru sahibine iade eder.
b) Bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması durumunda;
1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen takviye edici gıdalar il müdürlüğünce
değerlendirilir. Sonucun uygun olması durumunda takviye edici gıda il müdürlüğünce onaylanır ve sonuç il
müdürlüğünün resmi yazısıyla gıda işletmecisine bildirilir.
2) İl müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunun uygun olmaması durumunda, uygunsuzluk nedeni
belirtilerek dosya resmi yazı ile gıda işletmecisine iade edilir.
(3) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen takviye edici gıdalara ilişkin bilgi ve belgeler
değerlendirilmek üzere il müdürlüğü tarafından Bakanlığa gönderilir. Bakanlık;
a) Dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, eksiklik veya yanlışlık
belirtilerek gıda işletmecisine iade edilmek üzere dosya resmi yazı ile il müdürlüğüne gönderilir.
b) Dosyadaki bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması durumunda, dosyayı değerlendirmek üzere TEGK’ye
gönderilir. TEGK tarafından yapılan değerlendirme sonucunun uygun olması ve Bakanlık tarafından da uygun
görülmesi durumunda, sonuç resmi yazıyla il müdürlüğüne bildirilir. Üretilecek, işlenecek veya ithal edilecek takviye
edici gıdalar il müdürlüğü tarafından onaylanır ve sonuç il müdürlüğünün resmi yazısıyla gıda işletmecisine bildirilir.
(4) Bakanlık, dosyadaki bilgi ve belgelerin doğru ve tam olmaması veya TEGK tarafından yapılan
değerlendirme sonucunun olumsuz olması durumunda, sonucu ve dosyayı gıda işletmecisine iade edilmek üzere resmi
yazı ile il müdürlüğüne gönderir.
(5) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen daha önceden onaylanmış üretimi,
işlenmesi ve ithalatı uygun görülen takviye edici gıdanın üreticisi, işleyicisi veya ithalatçısı, bileşenleri aynı ancak
takviye edici gıdanın ismi ve ticari markası değişmiş ise gıda işletmecisi ek-2’deki bilgi ve belgeleri hazırlayarak il
müdürlüğüne müracaat eder. İl müdürlüğü yapılan değişiklikleri değerlendirir. Değerlendirme sonucunun uygun
olması halinde takviye edici gıda il müdürlüğü tarafından onaylanır ve sonuç il müdürlüğünün resmi yazısıyla gıda
işletmecisine bildirilir.
Takviye edici gıdanın piyasaya arzı
MADDE 13 – (1) Takviye edici gıdalar, ithalatçısının ve/veya üreticisinin ve/veya işleyicisinin kendi satış
yerinde, piyasaya arz ettiği gıda işletmelerinde veya bu işletmelerin toptan satış depolarında veya gıda işletmecisi
tarafından beyan edilen alan adı ve URL adres veya adreslerinde veya gıda işletmecisi ile sözleşme yapılan doğrudan
satıcı tarafından satışa sunulmak zorundadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İzlenebilirlik, İhtiyati Tedbirler, Resmi Kontrol ve Etiketleme
İzlenebilirlik
MADDE 14 – (1) Gıda işletmecileri;
a) Takviye edici gıdanın elde edildiği hayvan, bitki ya da gıda maddesinde öngörülen veya ortaya çıkması
beklenen herhangi bir maddenin tespit edilmesi için hammadde temini, ithalat, üretim, işleme ve piyasaya arzı ile ilgili
tüm aşamalarında izlenebilirliği tesis etmek zorundadır.
b) İzlenebilirlik sistemini gözden geçirerek, sistemin çalıştığını doğrulamak ve kayıt altına almak zorundadır.
c) Takviye edici gıdanın elde edildiği hayvan, bitki ya da gıdanın içeriğinde bulunabilecek herhangi bir
maddeyi, temin ettiği kaynağı ve satışını yaptığı yerleri belirlemek zorundadır.
İhtiyati tedbirler
MADDE 15 – (1) Bakanlık, ithal edilen, üretilen, işlenen ve piyasaya arz edilen herhangi bir takviye edici
gıdanın insan sağlığı üzerinde zararlı bir etkisinin olması ihtimalinin belirmesinde, bilimsel belirsizliklerin devam
etmesi ve mevcut tedbirlerin yetersiz kalması durumunda, kapsamlı bir risk değerlendirmesine imkân sağlayacak daha
fazla bilimsel veri elde edilinceye kadar, geçici olarak üretimin veya ülkeye girişin durdurulması, piyasaya arzının ve
kullanımının yasaklanması, tüketiminin engellenmesi ve toplatılması gibi ihtiyati tedbirlere başvurabilir.
(2) Gıda işletmecilerinin, Bakanlığın belirlediği ihtiyati tedbir kararlarına uyması zorunludur.
(3) İhtiyati tedbirlerin uygulanması sonucu Bakanlığa herhangi bir sorumluluk yüklenemez, Bakanlıktan
herhangi bir tazminat talep edilemez.
Resmi kontrol
MADDE 16 – (1) Kanun, 17/2/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin
Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümlerine göre gıda işletmelerine ve takviye edici gıdalara
yönelik resmi kontrol yapılır.
Etiketleme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıda işletmecileri, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3. mükerrer
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak
zorundadır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İdari yaptırım
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında Kanunun ilgili maddelerine göre
idari yaptırım uygulanır.
Uygulamaya ilişkin düzenlemeler
MADDE 19 – (1) Bakanlık gerek gördüğünde bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına yönelik talimat
veya kılavuzlar hazırlar.
Ürün takip sistemi
MADDE 20 – (1) Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda, takviye edici gıdalarda izlenebilirliği temin etmek
amacıyla ürün takip sistemini kurar ve takip sisteminin uygulanmasına ilişkin özel uygulamalar yapabilir.
Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilen ve/veya üretilen
ve/veya işlenen ve/veya piyasaya arz edilen takviye edici gıdalar için 31/12/2014 tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre
onay alınması zorunludur.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Ek-1
TAKVİYE EDİCİ GIDA KOMİSYONUNCA DEĞERLENDİRİLECEK
TAKVİYE EDİCİ GIDA ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE İTHALATI
İÇİN İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER
1- Üretilecek, işlenecek ve ithal edilecek her bir takviye edici gıdanın ismi ve ticari markasının yer aldığı
orjinal etiket örneği,
2- Her bir takviye edici gıdanın üretim akış şeması,
3- Her bir takviye edici gıdanın yüzde bileşen listesi,
4- Her bir takviye edici gıdanın bileşiminde bulunan etken maddelerin niteliğini (toz, ekstrakt ve benzeri) ve
birimdeki (tablet, kapsül, kaşık ve benzeri) miktarını gösteren spesifikasyon belgesi,
5- Her bir takviye edici gıdanın bileşiminde bulunan vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi,
aminoasit gibi besin öğelerinin veya bunların dışında besleyici veya fizyolojik etkileri gösteren analiz raporu,
6- Her bir takviye edici gıdanın tavsiye edilen günlük alım dozu.
Ek-2
ÖNCEDEN ONAYLANMIŞ ÜRETİMİ VE İTHALATI UYGUN GÖRÜLEN,
İSMİ VE TİCARİ MARKASI DEĞİŞMİŞ, BİLEŞENLERİ VE GIDA
İŞLETMECİSİ AYNI OLAN TAKVİYE EDİCİ GIDAYI ÜRETEN,
İŞLEYEN VE İTHAL EDEN GIDA İŞLETMECİLERİNDEN
İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER
1- Üretilecek veya ithal edilecek her bir takviye edici gıdanın ve ticari markasının yer aldığı orjinal etiket
örneği,
2- Daha önce onaylanmış takviye edici gıdaya ait yüzde bileşen listesinin değişmediğine dair beyan.
Ek-3
BİTKİ LİSTESİNDE POZİTİF OLARAK BELİRTİLEN VE TEK BİR
BİTKİDEN OLUŞAN, İLGİLİ MEVZUATINDA LİMİTLERİ
BELİRLENMİŞ VE TEK BİR BİLEŞENDEN OLUŞAN
TAKVİYE EDİCİ GIDALAR İÇİN İSTENİLEN
BİLGİ VE BELGELER
1- Üretilecek, işlenecek ithal edilecek her bir takviye edici gıdanın ve ticari markasının yer aldığı orjinal etiket
örneği,
2- Her bir takviye edici gıdanın üretim akış şeması,
3- Her bir takviye edici gıdanın yüzde bileşen listesi,
4- Her bir takviye edici gıdanın tavsiye edilen günlük alım dozu.
Ek-4
TAKVİYE EDİCİ GIDA KOMİSYONUNDA GÖREVLİ
BİLİM İNSANI ÜYELER İÇİN GENEL TAAHHÜTNAME
Unvan (Dr., Yrd. Doç. Dr., Doç. Dr., Prof. Dr., Diğer):
Adı :
Soyadı :
Görevi :
Ben, …………………………………….., işbu belgeyle; toplantılara geçerli mazeretimin olduğu haller dışında sürekli
katılacağımı, toplantılarda her türlü dış etkiden bağımsız olarak hareket edeceğimi taahhüt ederim.
TARİH İMZA